POLICJANT OBAWIA SIĘ ŻE POLSKA MOŻE OSKARŻYC ICH ZNAJĄC RAPORT Z PRZESŁUCHANIA O ŚMIERCI ROBERTA DZIEKAŃSKIEGO

Prawnik policji na przesłuchaniu chce utajnić skrypt i ewidencje  z przesłuchania

Petti Fong Szef Zachodniego biura

 

Vancouver. 25 Luty 2009.

Jeden z policjantów  którzy msiertelnie porazili prądem z Tasera Roberta Dziekańskiego w 2007 r. obawia sie że Polska moze ich oskarżać za smierc swego obywatela.

David Butcher, prawnik reprezentujący policjanta Billa Bentleya , powiedział że polski system prawny pozwala rzadowi na oskarżenie o  kryminalne przestępstwo lub  cywilne roszczenia przeciwko osobnikom nawet gdy zdarzeie stało sie poza krajem ( Polska ).

Butcher złożył wczoraj  wniosek do komisji Przesluchania , prowadzonego pod przewodnictwem emerytowanego sędziego Thomasa Braidwooda , aby zabronić wysłania transkryptu z przesłuchania poza granice kraju.  Butcher powiedział iz Bentley obawia sie iz materiały z przesłuchania mogą być uzyte przez Polski Rzad do oskarżenia kanadyjskiej policji.

Dziekański , Obywatel Polski, zmarł po postrzale przez policj z Tasera ( porazeniu pradem)14 Pazdziernika 2007. Dziekański tułał sie po lotnisku ponad 10 godzin po przylocie z Polski.Był on sponsorowany na emigracje do Kanady przez matkę Zofię Cisowską.

„ Słyszeliśmy sugestie ,że istnieje potencjalnie możliwość legalnego dochodzenia” powiedział w czasie wywiadu Butcher „ Niektóre systy prawne uwzględniają możliwość ścigania przestepstwa za czyny  dokonane na szkodę obywateli tych krajów popełnione gdziekolwiek na świecie”.

Wniosek Butchera o zablokowanie transkryptu o ewidencji z przesłuchania Komisji będzie  wysłuchany przez Braidwooda pożniej.

 Zdarzenia które spowodowałyśmierć Dziekańskiego są bardzo dokładnie obserwowane w Polsce.Konsul , Przemysław janke, z Konsulatu w Vancouverze był obecny na przesłuchaniu które rozpoczęło sie 19 Stycznia  2009 i słucha wypowiedzi czterech policjantów RCMP zamieszanych w tym wypadku. 

Jenke oswiadczył na wywiadzie wczoraj że nie wie jakie dokumenty zostały złożone przed komisją.

„ Jesteśmy bardzo zainteresowani faktami z tego zdarzenia”, powiedział Jenke. Zeznania złożone przez dwóch policjantów  stwarzaja „ bardzo niewygodną dla niego sytuację „ powiedział. Don Rosenbloom , prawnik reprezentujący Polski Rzad , oświadczył iż nie możę komentować na temat jakie kroki legalne podejmie polski rząd przeciwko czterem policjantom.

Bentley, drugi oficer , obecnie przesłuchiwany , powiedział że czuł sie zagrożony hdy Dziekański wymachiwałó zszywaczem do papieru  i ponadto stanowił niebezoieczeństwo dla innych. Bentley powiedział ze po tym jak go uderzyli prądem , Dziekański posiniał Powiedział że wezwał podotowie normalnym trybem a potem dodał do dyżurnegoże Dziekański jest nieprzytomny ale oddycha.

Thomas R. Braidwood, QC, Commissions of Inquiry Thomas R. Braidwood, QC, Komisji Śledczej

Aktualności

The Braidwood Inquiry is looking for anyone who witnessed the events at Vancouver International Airport on October 14, 2007 concerning Mr. Robert Dziekanski death. W Braidwood Komisja  śledcza szuka każdego, kto był świadkiem wydarzeń w Vancouver International Airport w dniu 14 października 2007 w sprawie śmierci. Please view the Braidwood Inquiry's Call For Witnesses page if you would like to participate in the hearings as a witness.  Pana Roberta Dziekanski ego Proszę zobaczyć Braidwood śledczej wezwania świadków strony, jeśli chcesz uczestniczyć w przesłuchaniach w charakterze świadka.

Braidwood Commission of Inquiry will subpoena the RCMP officers involved in the incident if Crown counsel has still not made a decision on charges by the time the inquiry resumes on January 19, 2009. Braidwood Komisja śledcza będzie wezwaniem do RCMP oficerów biorących udział w zdarzeniu, jeśli obrońcy Korony nadal nie podjął decyzji w sprawie opłat do czasu wznowienia śledztwa w sprawie 19 stycznia 2009. Read the full details on the Press Releases page . Przeczytaj pełne informacje dotyczące prasowej strony.

Rząd Kolumbii Brytyjskiej wyznaczył Wysoki Thomas R. Braidwood, QC jako szefa dwóch dochodzeń.

The first commission of inquiry is a "study" commission to report on the use of conducted energy weapons (Tasers) in British Columbia, and to make recommendations respecting their appropriate use. Pierwsza komisja śledcza jest "studium" Komisję sprawozdania na temat wykorzystania energii prowadzone broni (Tasers) w British Columbia, a także formułować zalecenia poszanowaniu ich właściwego  wykorzystania.

The second commission of inquiry is a "hearing and study" commission to provide the Dziekanski family and the public with a complete record of the circumstances of Mr. Robert Dziekanski’s death and to make recommendations the Commissioner considers necessary and appropriate. Druga komisja śledcza jest "badanie przesłsłuchania  i" Komisja w celu zapewnienia Dziekanski rodziny i opinii publicznej kompletny zapis okoliczności Pan Robert Dziekanski śmierci i formułowania zaleceń komisarz uzna za niezbędne i właściwe.

Thomas R. Braidwood, QC, the sole commissioner for these inquiries, is a former judge of the Supreme Court of British Columbia and the Court of Appeal of British Columbia and Yukon Territory. Thomas R. Braidwood, QC, jedynym komisarzem  do tych badań, jest byłym sędzią Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej i Sądu Apelacyjnego of British Columbia i Jukon.

The first commission will receive written submissions and hold forums for individuals and groups to make presentations to the commission. Pierwsza Komisja otrzyma pisemne zgłoszenia i  forum dla osób i grup, aby dokonac prezentacji dla Komisji. For more information on the submission process or to participate in a forum please visit the Submissions or Forums pages. Aby uzyskać więcej informacji na temat składania procesu lub do udziału w forum można znaleźć na Forum Zgłoszenia lub stron.

The commission is committed to an open process and looks forward to hearing from interested parties and the public. Komisja zobowiązała się do otwartego procesu i oczekuje na rozprawę z zainteresowanych stron i społeczeństwa. The commission will review all submissions received. Komisja dokona przeglądu wszystkich otrzymanych wniosków. The commission will keep the public informed on its proceedings through regular updates to this website. Komisja będzie na bieżąco informowana o publicznym postępowanie poprzez regularne aktualizacje na tej stronie.

Zastosowanie Pakiet dla uczestników

This is the application package provided to those who are seeking to participate in the Braidwood Hearing and Study Commission. Jest to pakiet wniosku przewidziane dla tych, którzy chcą uczestniczyć w Braidwood Badanie słuchu i Komisji.

1. +1. Background Tło

The Government of British Columbia has appointed an independent hearing and study commission to examine the circumstances surrounding the death of Robert Dziekanski. Rząd Kolumbii Brytyjskiej wyznaczył niezależnego badania słuchu i Komisję do zbadania okoliczności śmierci Roberta Dziekanski. Mr. Dziekanski died at the Vancouver International Airport on October 14, 2007, soon after an RCMP officer discharged a conducted energy weapon against him. Pan Dziekanski zmarł w Vancouver International Airport w dniu 14 październik 2007, wkrótce po oficera RCMP wyładowywane, prowadzone energii broń przeciw niemu.

The sole Commissioner, appointed under the Public Inquiry Act, is former BC Court of Appeal Justice Thomas R. Braidwood, QC Sam komisarz, mianowany w badanie opinii publicznej, jest byłym BC Sąd Apelacyjny Sprawiedliwości Thomas R. Braidwood, QC

The Terms of Reference for the hearing and study commission, and other information about the commission, may be viewed at www.braidwoodinquiry.ca . Warunki odniesienia do badania słuchu i prowizji i innych informacji na temat prowizji, mogą być postrzegane w www.braidwoodinquiry.ca.

The terms of reference of the hearing and study commission are summarized as follows: Warunki odniesienia do badania słuchu i Komisji podsumować następująco:

a.     to conduct hearings, in or near the City of Vancouver, into the circumstances of and relating to Mr. Dziekanski’s death; prowadzenia przesłuchań, w pobliżu miasta Vancouver, w okolicznościach i odnoszące się do pana Dziekanski śmierci;

b.     to make a complete report of the events and circumstances of and relating to Mr. Dziekanski’s death, not limited to the actual cause of death; do pełnego sprawozdania z wydarzeń i okoliczności, a odnoszących się do pana Dziekanski śmierć, a nie ograniczać się do rzeczywistej przyczyny śmierci;

c.      to make recommendations the commissioner considers necessary and appropriate; formułowania zaleceń komisarz uzna za konieczne i właściwe;

d.     to submit a report to the Attorney General on or before a date to be determined by the Attorney General in consultation with the Commissioner. przedłożenia sprawozdania Prokuratora Generalnego w dniu lub przed datą, która zostanie ustalona przez Prokuratora Generalnego w porozumieniu z komisarzem.

The Commissioner will conduct evidentiary hearings into the events that occurred at the Vancouver International Airport on October 14, 2007. Komisarz postępowania dowodowe przesłuchań w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w Vancouver International Airport w dniu 14 październik 2007. The Commissioner will also receive written submissions on policy issues, which should be submitted by November 28, 2008 . Komisarz będzie także otrzymać pisemne wnioski w sprawach politycznych, które powinny być składane przez 28 listopad 2008.

2. +2. Criteria for participant status Kryteria status uczestnika

Sections 11-13 of the Public Inquiry Act, SBC 2007, c. Sekcje 11-13 z Publicznego śledczej ustawy SBC 2007, c. 9, describe who may be granted status as a participant for this public inquiry. 9, opisać, które mogą otrzymać status uczestnika za badanie opinii publicznej. Interested persons may apply, pursuant to s. Zainteresowane osoby mogą ubiegać się, zgodnie z s. 11(3), and the commission may accept an applicant based on these criteria (in s. 11(4)): 11 (3), Komisja może przyjąć wnioskodawcy w oparciu o te kryteria (na s. 11 (4)):

a.     whether, and to what extent, the person's interest may be affected by the findings of the commission; czy iw jakim stopniu, osoby mogą być dotknięte ustalenia Komisji;

b.     whether the person's participation would further the conduct of the Inquiry; czy osoby, do dalszego uczestnictwa w prowadzeniu dochodzenia;

c.      whether the person's participation would contribute to the fairness of the Inquiry. czy osoba udział przyczyni się do rzetelności śledztwa.

3. +3. Process for applying to become a participant Proces składania wniosków, aby stać się uczestnikiem

Interested persons who seek to participate in the commission of inquiry may do so by submitting an application either: Zainteresowane osoby, które dążą do udziału w komisji śledczej mogą to zrobić poprzez złożenie wniosku albo:

a.     in writing, to: w formie pisemnej, na adres:

Braidwood Hearing and Study Commission Braidwood Badanie słuchu i Komisji
Cathy Stooshnov, Manager, Finance and Administration Cathy Stooshnov, menedżer, Finansów i Administracji
980 – 1500 West Georgia Street 980 - 1500 West Georgia Street
Vancouver, BC V6G 2Z6 Vancouver, BC V6G 2Z6

b.     or by email, to: cathy.stooshnov@braidwoodinquiry.ca . lub przez e-mail do: cathy.stooshnov @ braidwoodinquiry.ca.

The deadline for all applications is 3 pm on Friday, September 5, 2008. Termin składania wszystkich wniosków wynosi 3 po południu w piątek, 5 wrzesień, 2008.

Applicants should address the criteria listed above, and should prepare an application that is no longer than 15 pages (double-spaced) in length. Wnioskodawcy powinni zająć się kryteria wymienione powyżej, powinny przygotować wniosek, że jest nie dłuższy niż 15 stron (dwukrotnie rozstawione) długości. We would request that applicants: Bylibyśmy wniosek, że wnioskodawcy:

  • explain who they are and what experience or expertise they have, relevant to the commission’s work; wyjaśnić, kim są i jakie doświadczenia lub wiedzy mają istotne dla prac Komisji;
  • outline the position the applicant expects to take (if any); zarys stanowiska wnioskodawca oczekuje podjęcia (jeśli istnieje);
  • indicate whether they propose to have counsel appear, or a representative, and who that person will be; and wskazać, czy mają do rady wydają lub przedstawiciela, a kto będzie tą osobą, a
  • indicate what evidence they feel is relevant and should be led before the commission, including (if applicable) the names of proposed witnesses, the subject matter of their proposed testimony, their experience and background, and the estimated length of their testimony. wskazać, jakie dowody ich zdaniem są istotne i powinny być prowadzone przed komisją, w tym (jeśli dotyczy) nazwy proponowanych świadków, przedmiot proponowanych zeznania, ich doświadczenie i tła, a szacowany czas ich zeznania.

Applicants should also indicate what sort of participation they seek, for instance: Kandydat powinien również wskazać, jakie są udziałem szukać, na przykład:

  • to provide information or make submissions in writing only; w celu dostarczenia informacji lub złożenia wniosków tylko w formie pisemnej;
  • to attend the public inquiry and provide information and/or submissions orally; or do udziału w badanie opinii publicznej i dostarczania informacji i / lub zgłoszenia ustnie lub
  • to examine witnesses and become involved in the fact-finding component of the inquiry. przesłuchania świadków i zaangażować się w misji element dochodzenia.

4. 4. Expected timing of hearings Planowany termin przesłuchań

It is expected that the public hearings will commence on October 20, 2008, and continue for a six-week period. Oczekuje się, że publiczne przesłuchania rozpoczną na 20 października, 2008 i trwać sześć tygodni. If additional hearings are required, they will be scheduled in early 2009. Jeżeli wymagane są dodatkowe przesłuchania będą zaplanowane na początku 2009 roku.

Any questions about the hearing and study commission or the process of submitting an application may be directed to Cathy Stooshnov, Manager, Finance and Administration, at 604.660.1233. Wszelkie pytania na temat badania słuchu i prowizji lub procesu składania wniosku mogą być kierowane do Cathy Stooshnov, menedżer, Finansów i Administracji, na 604.660.1233.

Transcipts

Poniedziałek, 19 stycznia 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Christiane Hewer (Passenger on flight DE6070) Christiane kamieniarz (pasażera na lot DE6070)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

10 10

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bill Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bill Bentley)

14 14

Cross-exam by Mr. Neave (for TASER International, Inc.) Cross-egzamin przez pana Neave (dla TASER International, Inc)

16 16

Jesus Fernandez Gonzalez (Lufthansa German Airlines) Jesus Gonzalez Fernandez (Lufthansa German Airlines)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

18 18

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bill Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bill Bentley)

25 25

Adolf Buettner (Condor Airlines) Adolf Buettner (Condor Airlines)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

27 27

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

30 30

Cross-exam by Ms. Roberts (for Government of Canada) Cross-egzamin pani Roberts (dla Rządu Kanady)

31 31

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bill Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bill Bentley)

31 31

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Kwesi Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Kwesi Millington)

32 32

Cross-exam by Mr. Neave (for TASER International, Inc.) Cross-egzamin przez pana Neave (dla TASER International, Inc)

34 34

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Benjamin Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Benjamin Robinson)

35 35

Re-exam by Mr. Vertlieb Re rozpatrzonego przez pana Vertlieb

38 38

Patricia Hunter (Vancouver Airport Authority) Patricia Hunter (Vancouver Airport Authority)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

40 40

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver Airport Authority) Cross-egzamin przez pana Stewart (do Vancouver Airport Authority)

51 51

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

54 54

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Kwesi Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Kwesi Millington)

60 60

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bill Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bill Bentley)

65 65

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver Airport Authority)(cont'd) Cross-egzamin przez pana Stewart (do Vancouver Airport Authority) (Pozostałe)

69 69

Submissions by Mr. Neave (for TASER International, Inc.) Zgłoszenia przez pana Neave (dla TASER International, Inc)

Submission Składanie

70 70

Tuesday, January 20, 2009 Wtorek, 20 styczeń 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Monica Kullar (for Canada Border Services Agency) Monica Kullar (do Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

2 2

Exam by Mr. Buchanan (on behalf of Ms. Kullar And PISAC) Egzamin pana Buchanan (w imieniu Pani Kullar I pisać)

32 32

Exam by Mr. Buchanan (cont'd) Egzamin pana Buchanan (Pozostałe)

35 35

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

37 37

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

42 42

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

47 47

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Robinson)

47 47

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

50 50

Re-exam by Mr. Vertlieb Re rozpatrzonego przez pana Vertlieb

50 50

Trevor Gross (for Canada Border Services Agency) Trevor brutto (do Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

51 51

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

82 82

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

83 83

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bentley)

85 85

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

86 86

Wednesday, January 21, 2009 Środa, 21 stycznia 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Julene Ann Widiner (Lufthansa baggage services) Julene Ann Widiner (Lufthansa bagażu usług)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

1 1

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

12 12

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

17 17

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Kwesi Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Kwesi Millington)

18 18

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bill Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bill Bentley)

19 19

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Public Service Alliance of Canada) Cross-egzamin przez pana Buchanan (for Public Service Alliance of Canada)

23 23

Richard Gerald Hutchinson (Driver of Zofia Cisowski) Richard Gerald Hutchinson (Driver Zofii CISOWSKI)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

25 25

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

41 41

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

46 46

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Kwesi Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Kwesi Millington)

49 49

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

49 49

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Public Service Alliance of Canada) Cross-egzamin przez pana Buchanan (for Public Service Alliance of Canada)

54 54

Christopher Arthur Richards (airport customer service) Christopher Arthur Richards (lotnisko obsługi klienta)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

57 57

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

69 69

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

72 72

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

80 80

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) (continued) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport) (cd.)

81 81

Janet Sullivan (airport customer service) Janet Sullivan (lotnisko obsługi klienta)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

82 82

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

95 95

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

98 98

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

103 103

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) (continued) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport) (cd.)

103 103

Thursday, January 22, 2009 Czwartek, 22 stycznia 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Motion from TASER International Wniosek z TASER International

Motion Motion

1 1

Tina Zadravec (for Canada Border Services Agency) Tina Zadravec (do Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

12 12

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Ms. Zadravec and PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla Pani Zadravec i PSAC)

35 35

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

39 39

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

46 46

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

47 47

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bentley)

49 49

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Ms. Zadravec and PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla Pani Zadravec i PSAC)

51 51

Re-exam by Mr. McGowan Re rozpatrzonego przez pana McGowan

52 52

Kal Bharya (for Canada Border Services Agency) Kal Bharya (do Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

53 53

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Mr. Bharya and PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla pana Bharya i PSAC)

74 74

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

75 75

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

80 80

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bentley)

86 86

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Robinson)

87 87

Monday, January 26, 2009 Poniedziałek, 26 stycznia 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Kelly Leanne McKenzie (Canada Border Services Agency officer) Kelly Leanne McKenzie (Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych oficer)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

2 2

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

12 12

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

13 13

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

18 18

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

19 19

Alexandra Currie (Canada Border Services Agency, Acting Superintendent) Alexandra Currie (Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych, działając Superintendenta)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

20 20

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

41 41

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

43 43

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

48 48

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver International Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (na Vancouver International Airport)

52 52

Juliette Van Agteren (Canada Border Services Agency officer) Juliette Van Agteren (Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych oficer)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

53 53

Cross-exam by Mr. Buchanan (for PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla PSAC)

71 71

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

73 73

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

80 80

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

81 81

Cross-exam by Mr. Buchanan (for PSAC) (continued) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla PSAC) (cd.)

82 82

Tuesday, January 27, 2009 Wtorek, 27 styczeń 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Adam Chapin (Canada Border Services Agency) Adam Chapin (Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

1 1

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Adam Chapin and PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla Adam Chapin i PSAC)

12 12

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

13 13

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

23 23

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Robinson)

25 25

Cross-exam by Mr. Neave (for TASER International) Cross-egzamin przez pana Neave (dla TASER International)

27 27

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Adam Chapin and PSAC)(continued) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla Adam Chapin i PSAC) (cd.)

31 31

Kirby Graeme (Richmond Fire and Rescue) Kirby Graeme (Richmond Fire and Rescue)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

32 32

Cross-exam by Mr. Goulden (for City of Richmond) Cross-egzamin przez pana Goulden (dla miasta Richmond)

45 45

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

49 49

Cross-exam by Ms. Roberts (for Government of Canada) Cross-egzamin pani Roberts (dla Rządu Kanady)

54 54

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver Airport) Cross-egzamin przez pana Stewart (do Vancouver Airport)

65 65

Cross-exam by Mr. Neave (for TASER International) Cross-egzamin przez pana Neave (dla TASER International)

78 78

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

90 90

Wednesday, January 28, 2009 Środa, 28 styczeń 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Kirby Graeme (Richmond Fire and Rescue) (continued) Kirby Graeme (Richmond Fire and Rescue) (cd.)

Cross-exam by Mr. Butcher (for Constable Bentley) Cross-egzamin przez pana Butcher (dla Constable Bentley)

1 1

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Robinson)

21 21

Cross-exam by Ms. Pastine (for BC Civil Liberties Association) Cross-egzamin pani Pastine (BC Civil Liberties Association)

47 47

Cross-exam by Mr. Goulden (for City of Richmond) Cross-egzamin przez pana Goulden (dla miasta Richmond)

55 55

Sonia Duranleau (Richmond Fire and Rescue) Sonia Duranleau (Richmond Fire and Rescue)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

57 57

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

77 77

Cross-exam by Ms. Roberts (for Government of Canada) Cross-egzamin pani Roberts (dla Rządu Kanady)

85 85

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

90 90

Cross-exam by Mr. Harris (for Corporal Robinson) Cross-egzamin przez pana Harris (na kapralu Robinson)

93 93

Thursday, January 29, 2009 Czwartek, 29 stycznia 2009

Show/Hide Transcript Index - View Transcript in PDF Pokaż / Ukryj Transcript Indeks - Transcript Wyświetl w formacie PDF

Sonia Duranleau (Richmond Fire and Rescue) (continued) Sonia Duranleau (Richmond Fire and Rescue) (cd.)

Cross-exam by Mr. Harris, for Mr. Butcher (for Constable Bentley) Cross-egzamin Pan Harris, dla pana Butcher (dla Constable Bentley)

1 1

Cross-exam by Mr. Goulden (for City of Richmond) Cross-egzamin przez pana Goulden (dla miasta Richmond)

3 3

Re-exam by Mr. McGowan Re rozpatrzonego przez pana McGowan

4 4

Sonya Purewal (Canada Border Services Agency) Sonya Purewal (Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych)

In chief by Mr. Vertlieb W starszego pana Vertlieb

6 6

Cross-exam by Mr. Buchanan (for Ms. Purewal and PSAC) Cross-egzamin przez pana Buchanan (dla Pani Purewal i PSAC)

14 14

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

15 15

Cross-exam by Mr. Brongers (for Government of Canada) Cross-egzamin przez pana Brongers (dla Rządu Kanady)

26 26

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

26 26

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver Airport Authority) Cross-egzamin przez pana Stewart (do Vancouver Airport Authority)

28 28

Nancy Baggio (Vancouver Airport Authority) (with YVR security videos) Nancy Baggio (Vancouver Airport Authority) (YVR z bezpieczeństwem videos)

In chief by Mr. McGowan W starszego pana McGowan

33 33

Cross-exam by Mr. Stewart (for Vancouver Airport Authority) Cross-egzamin przez pana Stewart (do Vancouver Airport Authority)

65 65

Cross-exam by Mr. Kosteckyj (for Zofia Cisowski) Cross-egzamin przez pana Kosteckyj (dla Zofia CISOWSKI)

67 67

Cross-exam by Mr. Hira (for Constable Millington) Cross-egzamin przez pana Hira (dla Constable Millington)

69 69

Monday, February 2, 2009 Poniedziałek, 2 lutego 2009