Polscy eurodeputowani  zdrajcy -przeciw rotmistrzowi Pileckiemu

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodleg³o¶ciowych w Krakowie wzywa wszystkich polskich eurodeputowanych, którzy nie poparli 2 kwietnia podczas g³osowania w Parlamencie Europejskim zg³oszonych przez Hannê Foltyn Kubick± poprawek do rezolucji \"¦wiadomo¶æ europejska a totalitaryzm\" - maj±cych na celu wpisanie rotmistrza Witolda Pileckiego do tekstu dokumentu oraz ustanowienie dnia 25 maja (rocznicy jego ¶mierci) Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem - do publicznego
oglszenia rezygnacji z dalszego udzial w zyciu politycznym. (...)

...W polityce bywaj± jednoznaczne sytuacje, w których wszelkie podzia³y powinny ustêpowaæ miejsca uczuciom patriotycznym. Trudno wyobraziæ sobie za¶ lepsz± okoliczno¶æ do zamanifestowania dumy ze swego kraju w europarlamencie, jak w³a¶nie ta opisana wy¿ej. Niestety, dla kilkunastu naszych deputowanych nie sta³a siê ona znakomit± okazj± do zademonstrowania swej polsko¶ci, ale wrêcz przeciwnie: powodem haniebnej kompromitacji.

 

Akcentując znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości i o ludziach, którzy dzięki swojej ofiarności, wierności ideałom, honorowi i męstwie, powinni zostać wpisani w świadomość Europejczyków jako bohaterowie wieku totalitaryzmów; ludziach takich, jak Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego, aby organizować tam ruch oporu oraz zbierać informacje o masowych mordach; 


Poprawkę POPARŁO 109 eurodeputowanych, w tym:

IND/DEM:   Tomczak, Wojciechowski Bernard 

PPE-DE:   Handzlik, Kaczmarek

PSE:  Golik, Pinior, Rosati

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski 


PRZECIWKO głosowało 497, w tym:

ALDE:   Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski

PPE-DE:   Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE:   Geringer de Oedenberg, Grabowska, Liberadzki,

UEN:  Masiel 


WSTRZYMAŁO SIĘ 23 eurodeputowanych, w tym:

PPE-DE:  Sonik, 

PSE:  Gierek

--------------------------------------------------------------------------------

POPRAWKA NR 12

Proponuje, aby dzień 25 maja (rocznicę wykonania wyroku śmierci na Bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, straconym 25.05.1948 r.) ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, co będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia. 


Poprawkę POPARŁO 64 eurodeputowanych, w tym:

IND/DEM:   Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

PPE-DE:   Handzlik, Kaczmarek

PSE:   Pinior, Rosati

UEN:   Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, 


PRZECIW głosowało 552, w tym:

ALDE:   Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski

PPE-DE:   Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE:   Geringer de Oedenberg, Gierek, Grabowska, Liberadzki, Szejna

UEN:   Masiel 


WSTRZYMAŁO SIĘ 16 eurodeputowanych, w tym żaden Polak