PRZEDSIEBIORSTWO ZDROWIA

www.dr-rath.com

Na tych stronach znajdziecie informacje dotyczące dietetycznych uzupełnienie programów opracowanych przez dr Ratha i jego zespołu badawczego.

Under American and European law it is not permitted to issue statements about treatment or therapy in connection with these and other dietary supplement products. Zgodnie z amerykańskim prawem europejskim i nie jest uprawniony do wydania oświadczenia o leczeniu lub terapii w związku z tymi i innymi suplement dietetyczny.

We are only allowed to give descriptions of the composition and active constituents of these micronutrient programmes. Jesteśmy tylko dać opisy składu i aktywnych składników tych mikroelementów programów. This website adheres to these conditions. Ta strona spełnia te warunki.

 

Czy wiesz, że problem zdrowia organizmu rozstrzyga się w milionach komórek Twojego ciała, podstawowych jednostkach życia?

Czy wiesz, że różnorodne biochemiczne procesy metaboliczne zachodzące w każdej komórce wymagają odpowiedniej ilości witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, aminokwasów?

Na każdym etapie życia człowieka - komórki zużywają ogromne ilości bioenergii koniecznej dla ich prawidłowego funkcjonowania, organizm ludzki nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie lub produkuje w niewystarczającej ilości większości niezbędnych składników odżywczych. Głównym ich źródłem jest codzienna dieta lub suplement dietetyczny. Chroniczny niedobór składników odżywczych jest częstym powodem nieprawidłowego metabolizmu komórek i głównym powodem zakłóceń ich funkcji. Ponieważ dzisiejsze pożywienie jest niewystarczające i ubogie w składniki odżywcze konieczne jest uzupełnianie diety witaminami, minerałami, aminokwasami i pierwiastkami śladowymi.

W opracowanych przez dr Ratha Programach Zdrowia Komórkowego - składniki odżywcze zestawiono w taki sposób, aby naturalnie, na zasadzie synergii regulowały i wspomagały podstawowe procesy przemiany materii organizmu. Ponadto składniki programów zostały zestawione na podstawie własnych długoletnich badań i najnowszych wyników naukowych.

Indywidualne zapotrzebowanie organizmu na witaminy i inne ważne składniki komórkowe może dramatycznie wzrosnąć w określonych sytuacjach i etapach rozwojowych naszego ciała. Weźmy pod uwagę np. okres wzrostu i rozwoju dzieci, sytuacje stresowe, uprawianie sportu wyczynowego, czy palenie tytoniu - tylko odpowiedni dzienny dodatek komórkowych składników odżywczych może zapewnić w tym czasie ochronę przed nieprawidłowym funkcjonowaniem komórek, narządów i w konsekwencji - całego organizmu.

Programy Zdrowia Komórkowego dr Ratha potwierdzają, że optymalny dzienny dodatek witamin i innych składników pokarmowych jest warunkiem zdrowej funkcji komórek naszego ciała i podstawą naturalnej profilaktyki zdrowotnej.

 

„Ostrzezenie” dla dr Ratha

Department of Health and Human Services Department of Health and Human Services

Public Health Service Public Health Service
Food and Drug Administration Food and Drug Administration

 

College Park, Maryland 20740 College Park, Maryland 20740

August 28, 2002 28 sierpnia 2002

Dr. Matthias Rath Dr Matthias Rath
Matthias Rath Ltd. Matthias Rath Ltd.
17 Liverpool Road 17 Liverpool Road
Slough, Berkshire SL1 4QZ Slough, Berkshire SL1 4QZ
United Kingdom Wielka Brytania

Ref. Nr ref. No. CL-02-HFS-810-31 L. CL-02-HFS-810-31

Dear Dr. Rath: Drodzy Rath:

This is to advise you that the Food and Drug Administration (FDA) has reviewed your web site at the Internet address: http://www.drrath.com and has determined that the products "Vitacor Plus™" and "Diacor™" being offered are promoted for conditions that cause the products to be drugs under section 201(g)(1) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the Act) [21 USC 321(g)(1)]. Jest to przyjemność poinformować, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dokonała swojej witrynie internetowej pod adresem internetowym: http://www.drrath.com i stwierdziła, że produkty "Vitacor Plus ™" i "Diacor ™" jest oferowane są promowane na warunki powodują, że produkty, które mają być leki na podstawie sekcji 201 (g) (1) Federalny Food, Drug, Kosmetycznych i ustawy (ustawa) [21 USC 321 (g) (1)]. The therapeutic claims on your web site establish that the products are drugs because they are intended for use in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease. Terapeutycznych roszczeń na swojej stronie internetowej ustalenie, że produkty są narkotyki, ponieważ są one przeznaczone do użytku w The Cure, łagodzenia, leczenia lub zapobiegania chorobom. The continued marketing of these products with these claims violates the Act and may subject you or the products to regulatory action without further notice. W ciągłej sprzedaży tych produktów z tych oświadczeń narusza ustawy i może podlegać ci lub produkty do dalszych działań regulacyjnych bez uprzedzenia.

Examples of some of the claims observed on your web site include Przykłady niektórych roszczeń obserwowane na swojej stronie internetowej obejmują

Vitacor Plus: "Did you know that: every second man or woman will die of heart attack and/or stroke? Atherosclerosis (hardening of the arteries) is the main cause of heart attacks and strokes? … Therefore, Vitacor Plus™ is an essential dietary supplement programme for everyone and offers fundamental health protection for the cardiovascular system." Vitacor Plus: "Czy wiesz, że: co drugi mężczyzna lub kobieta umiera na zawał serca i / lub udaru mózgu? Miażdżyca (twardnienie tętnic) jest główną przyczyną zawałów serca i udarów?… Dlatego, Vitacor Plus ™ jest niezbędnym Dietary Supplement programu dla wszystkich oraz oferuje podstawową ochronę zdrowia na układ sercowo-naczyniowy. "

Diacor™ "is a nutritional supplement programme for everyone, but specifically for people with diabetes and diabetes related cardiovascular complications." Diacor ™ "jest odżywczych uzupełnienie programu dla wszystkich, ale szczególnie dla osób z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowe związane z cukrzycą".

Furthermore, FDA has no information that your products are generally recognized as safe and effective for the above referenced conditions and therefore, the products may also be "new drugs" under section 201 (p) of the Act [21 USC 321(p)]. Ponadto, FDA nie ma informacji, że produkty są ogólnie uznawane za bezpieczne i skuteczne w wyżej wspomnianą warunki iw związku z tym produkty te mogą być również "nowych leków" na podstawie sekcji 201 (p) ustawy [21 USC 321 (p)] . New drugs may not be legally marketed in the US without prior approval from FDA as described in section 505 (a) of the Act [21 USC 355(a)]. Nowe leki nie mogą być legalnie wprowadzane do obrotu w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej zgody z FDA, jak opisano w sekcji 505 (a) ustawy [21 USC 355 (a)]. FDA approves a new drug on the basis of scientific data submitted by a drug sponsor to demonstrate that the drug is safe and effective. FDA zatwierdza nową narkotyków na podstawie danych naukowych przedłożonych przez sponsora narkotyków w celu wykazania, że narkotyki są bezpieczne i skuteczne.

FDA is aware that Internet distributors may not know that the products they offer are regulated as drugs or that these drugs are not in compliance with the law. FDA ma świadomość, że Internet dystrybutorów może nie wiedzieć, że produkty te oferty są regulowane jak narkotyki lub leki te nie są zgodne z prawem. Many of these products may be legally marketed as dietary supplements or as cosmetics if therapeutic claims are removed from the promotional materials and the products otherwise comply with all applicable provisions of the Act and FDA regulations. Wiele z tych produktów mogą być legalnie wprowadzane do obrotu jako suplementy żywieniowe i kosmetyki terapeutyczne, jeżeli roszczenia są usuwane z promocyjnych materiałów i wyrobów w inny sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawy i rozporządzeń FDA.

Under the Act, as amended by the Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), dietary supplements may be legally marketed with truthful and non-misleading claims to affect the structure or function of the body (structure/function claims), if certain conditions are met. Na mocy ustawy, zmieniona Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), suplementów żywieniowych mogą być legalnie wprowadzane do obrotu z prawdą i niewprowadzającą w błąd oświadczeń wpływać na struktury lub funkcji organizmu (struktura / funkcja roszczeń), jeżeli pewne warunki są spełnione. However, claims that dietary supplements are intended to prevent, diagnose, mitigate, treat, or cure disease (disease claims), excepting health claims authorized for use by FDA, cause the products to be drugs. Jednak, twierdzi, że suplementy żywieniowe są przeznaczone do zapobiegania, diagnozowania, łagodzenia, leczenia lub leczyć choroby (choroby wierzytelności), z wyjątkiem oświadczeń zdrowotnych dopuszczonych do użytku przez FDA, przyczyną produktów, które mają być narkotyki. The intended use of a product may be established through product labels and labeling, catalogs, brochures, audio and videotapes, Internet sites, or other circumstances surrounding the distribution of the product. Planowanego wykorzystania produktu mogą być ustalane za pomocą etykiet i etykietowania produktów, katalogów, broszur, audio i video, strony internetowe, lub innych okoliczności dystrybucji produktu. FDA has published a final rule intended to clarify the distinction between structure/function claims and disease claims. FDA opublikowała ostateczną zasady mające na celu wyjaśnienie rozróżnienia między struktura / funkcja wierzytelności i roszczeń choroby. This document is available on the Internet at http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/fr000106.html (codified at 21 CFR 101.93(g)). Ten dokument jest dostępny w Internecie pod adresem http://vm.cfsan.fda.gov/ ~ lrd/fr000106.html (skodyfikowana w 21 CFR 101.93 (g)).

In addition, only products that are intended for ingestion may be lawfully marketed as dietary supplements. Ponadto, tylko te produkty, które są przeznaczone do spożycia może być legalnie wprowadzane do obrotu jako dodatki dietetyczne. Topical products and products intended to enter into the body directly through the skin or mucosal tissues, such as transdermal or sublingual products, are not dietary supplements. Miejscowe produkty i produkty przeznaczone do wejść w ciało bezpośrednio poprzez skórę lub śluzówki tkanek, takich jak przezskórnie lub sublingual produktów, nie są suplementów żywieniowych. For these products, both disease and structure/function claims may cause them to be new drugs. Dla tych produktów, zarówno choroby i struktura / funkcja może być przyczyną roszczeń im się nowych leków.

Certain over-the-counter drugs are not new drugs and may be legally marketed without prior approval from FDA. Niektóre ponad-counter narkotyków nie są nowymi lekami i może być legalnie wprowadzane do obrotu bez uprzedniej zgody FDA. Additional information is available in Title 21 of the Code of Federal Regulations (21 CFR) Parts 310 and 330-358, which contain FDA's regulations on over-the-counter drugs. Dodatkowe informacje są dostępne w tytule z 21 Code of Federal Regulations (21 CFR) części 310 i 330-358, które zawierają przepisy dotyczące FDA's over-the-counter narkotyków.

This letter is not intended to be an all-inclusive review of your web site and products your firm may market. Ten list nie ma być all-inclusive przeglądu swojej witrynie internetowej i firma może swoje produkty na rynku. It is your responsibility to ensure that all products marketed by your firm are in compliance with the Act and its implementing regulations. Jest to odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie produkty sprzedawane przez firmę są zgodne z ustawą i jej rozporządzeń wykonawczych.

If you need additional information or have questions concerning any products distributed through your web site, please contact FDA. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące produktów dystrybuowanych za pośrednictwem swojej witryny internetowej, prosimy o kontakt z FDA. You may reach FDA electronically (e-mail) at APope@CFSAN.FDA.GOV, or you may respond in writing to Angela F. Pope, Compliance Officer, Food and Drug Administration, Division of Compliance and Enforcement, ONPLDS, 200 C Street SW, Washington DC 20204. Możesz dotrzeć FDA drogą elektroniczną (e-mail) na APope@CFSAN.FDA.GOV, lub może odpowiedzieć na piśmie Angela F. Papież, Compliance Officer, Food and Drug Administration, Wydział przestrzegania i egzekwowania prawa, ONPLDS, 200 C Street SW, Waszyngton DC 20204. If you have any questions concerning any issue in this letter, please contact Ms. Pope at (301) 436-2375. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące jakiegokolwiek problemu w tym piśmie, prosimy o kontakt z Panią na papieża (301) 436-2375.

Sincerely yours, Z poważaniem,

/s/ / s /

John B. Foret Director John B. Dyrektor Foret
Division of Compliance and Enforcement Oddział przestrzegania i egzekwowania prawa
Office of Nutritional Products, Labeling and Urząd produkty pokarmowe, etykietowanie i
Dietary Supplements Dietary Supplements
Center for Food Safety and Applied Nutrition Center for Food Safety and Applied Nutrition

This page was posted on May 20, 2005. Ta strona została zamieszczona na 20 maja 2005.

Uwaga : tlumaczenie jest robione  automatem Google !!

Dr Joel Wallach

Od twórcy "Dead Lekarze nie Lie" Dr Joel Wallach
Dr. Joel Wallach has published numerous books on dietary deficiencies and their resultant effects. Dr Joel Wallach opublikował wiele książek na braki w diecie i ich skutków powstałych. Dr. Wallach conducts approximately 300 lectures annually to overflowing and enthusiastic audiences and has sold over 40 million cassettes which are recordings of the lecture "Dead Doctors Don't Lie". Dr Wallach prowadzi około 300 rocznie na program wykładów i entuzjastyczną publicznością i sprzedał ponad 40 milionów kaset, które są nagrania z wykładów "Dead Lekarze nie Lie".
- What is "Dead Doctors Don't Lie"? -- Co to jest "Dead Lekarze nie Lie"?
- Why is the US health care industry failing? -- Dlaczego USA opieki zdrowotnej przemysł nie?
- Why do couch potatoes live longer than athletes? -- Dlaczego kanapie ziemniaków żyją dłużej niż sportowców?
- Why don't doctors teach their patients about nutrition? -- Dlaczego nie uczyć ich lekarzy na temat żywienia pacjentów?

Take Control of Your Health Przejmij kontrolę nad swoimi Zdrowia
There are 90 nutrients identified as ESSENTIAL to proper health which our bodies cannot manufacture by themselves. Istnieje 90 składników odżywczych określonych jako niezbędne dla prawidłowego zdrowia naszych organów, które nie mogą same produkcji. We must consume them. Musimy je spożywają.
- What raw materials does my body need? -- Co surowców nie Ciało moje potrzeby?
- Why are mineral deficiencies so important? -- Dlaczego tak ważne mineralnych braki?
- What are colloidal minerals? -- Jakie są koloidalny minerałów?
- What is so unique about Youngevity products? -- Co to jest tak unikalne produkty o Youngevity?
- What is the truth about Arthritis? -- Jaka jest prawda o Arthritis?

Youngevity Products Make People Feel BETTER! Youngevity produktów sprawiają, że ludzie czują się lepiej!
All of Dr. Wallach's formulas are exclusive to Youngevity . Wszystkie Dr Wallach's formuły są wyłącznie dla Youngevity. Personal experience of the benefits from these products is a key to know for yourself. Osobiste doświadczenia korzyści z tych produktów jest kluczowym wiedzieć dla siebie. Literally thousands of people - from infants, teenagers, athletes, expecting mothers, to senior citizens - are experiencing incredible and exciting results with Dr. Wallach's formulas. Dosłownie tysiące ludzi - od niemowląt, nastolatków, sportowców, oczekując matek, seniorów - doświadcza niesamowite i ekscytujące wyniki z Dr Wallach's formuł.
- Why are the products in liquid form? -- Dlaczego są produkty w postaci płynnej?
- Why are Youngevity products absorbed by the body better than regular supplements? -- Dlaczego Youngevity produkty są wchłaniane przez organizm lepiej niż regularne uzupełnia?
- How much do the products cost? -- Ile produktów koszt?

How do I get started Jak zacząć
The best way to get Dr. Wallach's products is to simply register as a Youngevity member for only $6 and get 30% off all the products you order. Najlepszym sposobem, aby uzyskać Dr Wallach produktów jest po prostu zarejestrować się jako członek Youngevity jedynie 6 dolarów, a otrzymasz 30% zniżki na wszystkie produkty można zamówić. Then you can order your products and you will be on your way to a new healthy life. CLICK HERE to get started. Następnie możesz zamówić swoje produkty i będzie na najlepszej drodze do nowego zdrowego życia. Kliknij tutaj, aby rozpocząć.

Rejestracja produktów, aby uzyskać Youngevity dziś.

On-Line Store Sklep On-Line
FAQ FAQ
What's New What's New
Business Opportunity Business Opportunity
Contact Us Kontakt

Still not convinced? Jeszcze nie przekonany? Get more information by browsing the information on this site. Więcej informacji można uzyskać przeglądając informacje na tej stronie. We have over 100 pages packed with valuable information. If you would like to talk to a person please call 1-800-wallach between 8 and 5 Mountain time. Mamy ponad 100 stron pakować cenne informacje. Jeśli chcesz porozmawiać z osobą, prosimy zadzwonić pod numer 1-800-Wallach między 8 i 5 górski.


DEAD DOCTORS DEAD LEKARZY
DON'T LIE Nie kłamię
and i
LET'S PLAY DOCTOR Let's Play Doctor

Dr. Joel Wallach BS, DVM, ND Dr Joel Wallach BS, DVM, ND

YES, THIS IS THE PLACE !! Tak, to miejsce!

Dr. Wallach has his own nationally syndicated radio programs: Dr Wallach posiada własny kraj linii radiowych programów:
"Dead Doctors Don't Lie" and "Dead Doctors Nie Lie" i
"Let's Play Doctor" . "Let's Play Doctor".
He is considered the Jest on uważany za
"Rush Limbaugh of alternative health" "Rush Limbaugh alternatywnych zdrowia"


NOW, FOR A LIMITED TIME ONLY~~ Obecnie, na czas ograniczony tylko ~ ~

FROM THIS WEBSITE ONLY~~ Z tej strony internetowej tylko ~ ~

BUY TWO GET ONE FREE !! Kupisz dwie GET ONE FREE!

(Any Liquid 32 oz.)* (Każdy płyn 32 uncji) *

BUY ONE GET ONE FREE !! BUY ONE GET ONE FREE!

(Any Capsule)* (Każda kapsułka) *

Stock up for yourself for Spring, or give the gift of a better quality Pień do siebie na wiosnę, lub dać dar lepszej jakości
of life for your loved ones or friends. życia dla swoich bliskich lub przyjaciół.

• Limit of 4 each product. • limit 4 każdego produktu. Shipping is based on all items shipped. Wysyłka jest w oparciu o wszystkie elementy wysłane.(Unavailable to anyone in Healthy4Life group or J. Peitzman group. Please contact them for any specials.) Call 1-888-545-5886, or place your order here on On-Line Store (Niedostępna dla nikogo w Healthy4Life J. Peitzman grupy lub grup. Prosimy o kontakt za wszelkie specjały.) Call 1-888-545-5886, lub umieść tu na porządku sklepu on-line

Mention “Spring Special” Wzmianka "Spring Special"

Dr. Wallach's ultimate nutritional products are Dr Wallach ostatecznym odżywczej produktów
of the highest quality and potency. o najwyższej jakości i siły.LOOKING FOR THE NEW DRINKACT ENERGY DRINK? Szukasz NOWE DRINKACT Energy Drink? CHECK IT OUT AT
Check it out AT
http://powerN.drinkactweb.com
ORDER ONLINE OR CALL 888-545-5886. Zamów online lub zadzwoń pod numer 888-545-5886.
Or drinkACT.com,REFERRAL # IS y614001.
Albo drinkACT.com, skierowanie # jest y614001.

GREAT NEWS!! GREAT NEWS! DR. DR. WALLACH'S PRODUCTS Wallach produktów
ARE IN THE PDR (Physicians Desk Reference) SĄ W VOP (Physicians Desk Reference)
2002 through 2007 2002 poprzez 2007BIG NEWS! BIG NEWS! AMERICAN LONGEVITY HAS A NEW NAME AMERICAN długowieczność ma nową nazwę

YOUNGEVITY YOUNGEVITY

Same company, same great products by Dr. Wallach! Same firmy, takie same świetne produkty Dr Wallach! The company has grown, not only in the US, but worldwide. Firma rozwinęła, nie tylko w USA, ale na całym świecie. This name really describes to the whole world what Dr. Wallach's company is all about! Nazwa ta opisuje naprawdę na cały świat, co Dr Wallach firmy jest wszystko na temat!

IS DR. Jest dr. WALLACH COMING TO YOUR AREA? Wallach przybywające do Twojej okolicy?

New products, new companies, new opportunities!!! Nowe produkty, nowe firmy, nowe możliwości! Mineral Makeup Collection~~Projoba and Pollen Burst~~AND a new energy drink for anyone who likes Red Bull or Rock Star type drinks~~Dr. Mineral Makeup Gromadzenie i Projoba ~ ~ ~ ~ Pyłek Burst i nowych Energy Drink dla wszystkich którzy lubią Red Bull lub Rock Star rodzaju napoje ~ ~ Dr Wallach has something better AND and wholesale prices!! Wallach ma coś lepszego i cen hurtowych i! Stay tuned for more details!! Stay tuned, aby uzyskać więcej informacji!

Or call Toll Free 888-545-5886 Lub zadzwoń Toll Free 888-545-5886

NEW PRODUCT ~ COCOGEVITY !! Nowy produkt COCOGEVITY ~!

LIQUID DARK CHOCOLATE, ACAI, MANGOSTEEN, WOLFBERRY~YUMMY!! LIQUID DARK CHOCOLATE, ACAI, Mangostan, Wolfberry ~ YUMMY!NEW PRODUCT - SLENDER FX!! Nowy produkt - Slender FX!

To help introduce this revolutionary new product we are offering a buy 3 get 1 free special. Aby wprowadzić ten rewolucyjny nowy produkt Oferujemy kupić 3 get 1 free specjalnych. You will receive one extra bottle when you order now! Otrzymasz jeden butelki podczas zamów teraz! Hurry this offer is for a limited** time and is available to stock on hand. Hurry tej oferty jest ograniczony do czasu ** i jest dostępny na stanie na rękę.

Slender Fx™ is a proprietary blend of polysaccharides, esterified fatty acids and minerals designed to target fat loss in the mid-section of the body. Slender Fx ™ jest prawnie mieszankę polisacharydów, kwasów tłuszczowych estryfikowane i minerały mające na celu utratę tłuszczu cel w środkową część ciała. Slender Fx™ is an easy way to achieve short term and continuous "middle" management success when combined with exercise and a healthy diet for the optimal benefit of better health. Slender Fx ™ jest łatwe do osiągnięcia krótko-i ciągłe "średniego" zarządzanie sukcesu w połączeniu z ćwiczeń i zdrowej diety dla optymalnego korzystania z lepszym stanem zdrowia.

* Effective body trimming which improves body composition percentages * Patented composition * Skuteczne resztkami ciała, które poprawiają skład organu procentowe * Opatentowany skład

See our On-Line Store, or call 1-888-545-5886 Zobacz nasze sklepu on-line, lub zadzwoń pod numer 1-888-545-5886Key Leaders in Training: Kluczowe liderów w zakresie szkoleń:
Dan & Mary Watkins, IN Dan & Mary Watkins, w
Dan Huffman, MI Dan Huffman, MI
Danielle Knutson, WI/MI Danielle Knutson, WI / MI
Janet McCullough, MO Janet McCullough, MO
Tim & Linda Zwijack, MO Tim & Linda Zwijack, MO
Jessie & Arthur Hagen, MO Jessie & Arthur Hagen, MO
Chaille & Curt Shipps, OR Chaille & Curt Shipps, lub
Wally Hess, MN Wally Hess, MN
Ernie & Carol Culver, NM Ernie & Carol Culver, NM
Linda Priest, SC Linda Priest, SC
David & Katrina Spears, SC David & Katrina Spears, SC
Keene Fox, OR Keene Fox, lub
Bernie Rekus, MO Bernie Rekus, MO

UPCOMING MEETINGS IN MO, SC, OR, SEE WHAT’S NEW PAGE KALENDARIUM SPOTKAŃ W MO, SC, OR, zobaczyć, co się nowa strona


ANOTHER COMPANY HAS BEEN ADDED TO THE YOUNGEVITY FAMILY ~ ~ PROJOBA ~ ~ With great jojoba based products and more ~ ~ THE SLIM COW DIET Call 888-545-5886 for more info. Inna spółka została dodana do YOUNGEVITY FAMILY ~ ~ ~ ~ PROJOBA Z wielką jojoba i więcej produktów opartych ~ ~ SLIM DIET COW Call 888-545-5886 for more info.

Call Toll Free 1-888-545-5886 Call Toll Free 1-888-545-5886
for times, locations, more information w czasach, miejscach, więcej informacji
or e-mail info@gowallach.com lub e-mail info@gowallach.comNOW IS THE TIME TO GIVE THE GIFT OF HEALTH!! Teraz przyszedł czas, aby dać ZDROWIA GRATIS!

Looking for Dr. Wallach's books, audios, videos, and CDs?www.webgopower.com Szukasz Dr Wallach książek, audio, wideo i płyty CD? Www.webgopower.com

We value our loyal Associates, and know you value the quality of Dr. Wallach's products. Cenimy naszych lojalnych Associates, i know cenisz jakość Dr Wallach produktów. Stock up now for yourself and your loved ones! Pień się teraz dla siebie i swoich bliskich!

Are you getting healthy and staying fit for the fall & winter? Czy uzyskanie zdrowych i pobytu nadające się do upadku i zimą? Now is the time! Teraz jest czas!
Get rejuvenated with Dr. Pobierz rejuvenated z dr Wallach's top of the line nutritional program~~ Wallach w górę od linii żywieniowych program ~ ~
Check out Resolution PM and Resolution Caps Check out PM rezolucja oraz rezolucja Czapki
for weight loss, do utraty wagi,
or Ferret Fat Pak. Ferret Fat lub Pak.
Try Ultimate OPC-T, Killer Biotic, C fx, Cardio fx at our Wypróbuj Ultimate OPC-T, Killer biotyczna, C FX, Cardio fx w naszym
On-Line Shopping page. Zakupy on-line.
(See upper left of this page) (Patrz lewej górnej części tej strony)

·  NEW! NOWA! VITALE' In beautiful wine bottle! VITALE "W pięknej butelce wina! Serve chilled or over ice--delicious! Podawać schłodzone lodem lub powyżej - pyszne! High in anti-oxidants and energy! Wysokie anty-utleniaczy i energii!

·  CM Cream Get quick relief from arthritis pain with Dr. Wallach's CM Cream. CM Cream Szybki zwolnienie z bólu stawów z Dr Wallach's CM Cream. No dangerous side effects. Nr niebezpieczne skutki uboczne. Tired of hurting? Call for free sample and free wellness consultation. Masz dość boleśnie odczuwają? Zadzwoń za darmo bezpłatne próbki i wellness konsultacji. Call now Toll Free 888-545-5886. Zadzwoń Toll Free 888-545-5886.

·  CM Cream is NOT available in your local store. CM Krem nie jest dostępny w lokalnym sklepie. It is made exclusively for Dr. Wallach. To jest wyłącznie dla Dr Wallach.

Are you one of the millions at risk using VIOXX? Get natural pain relief from Dr. Wallach's CM Cream. Czy jesteś jednym z milionów ryzyka przy użyciu Vioxx? Pobierz naturalnych bólu z Dr Wallach's CM Cream. Better yet, get on his wellness program to rebuild your body back to health! Jeszcze lepiej pobierz program wellness na jego odbudowanie swoje ciało z powrotem do zdrowia! No dangerous side effects. Nr niebezpieczne skutki uboczne. CM Cream gives quick pain relief . CM Krem daje szybki bólu. CM Cream--created exclusively for Dr. Wallach. CM Cream - tworzone wyłącznie dla Dr Wallach. Call for free information and consultation. Zadzwoń za darmo informacji i konsultacji. NOT available in your local store. Nie są dostępne w lokalnym sklepie. See our On-Line Shopping page (upper left corner of this page) Zobacz on-line Zakupy stronę (lewym górnym rogu tej strony)

·  EQ Factor/Vitale EQ Factor / Vitale
Can't get the flu shot? Get Dr. Wallach's EQ Factor, liquid, high in anti-oxidants, to fight free radicals trying to tear down your system. Nie można uzyskać grypie?
Pobierz Dr Wallach's EQ Factor, płynny, wysokiej anty-utleniaczy, do walki z wolnymi rodnikami trudny do zburzenia systemu. Or Vitale liquid, high in anti-oxidants, phytonutrients, and energy. Albo Vitale ciecz, w wysokiej anty-utleniaczy, phytonutrients i energii. EQ Factor and Vitale are NOT AVAILABLE in your local store. EQ Factor i Vitale nie są dostępne w lokalnym sklepie. They are made exclusively for Dr. Wallach. Są one wykonane wyłącznie dla Dr Wallach.
Call for a free catalog and free wellness consultation. Zaproszenie do bezpłatnego katalogu i wolne wellness konsultacji. Toll Free 888-545-5886. Toll Free 888-545-5886.

·  Osteo fx THE REPORT IS OUT: Osteo fx sprawozdania jest OUT:
One out of two adults over 50 will develop osteoporosis, arthritis, or some bone deficiency disease. Jedna z dwóch osób dorosłych powyżej 50 roku opracuje osteoporoza, zapalenie stawów, kości lub niedoboru niektórych chorób. Don't let it be you! Dr. Nie pozwól się! Dr Wallach's liquid Osteo fx is a powerful combination of calcium, magnesium and much more, to give your body the tools to maintain good bone health. Wallach płynnych Osteo fx jest potężną kombinację wapnia, magnezu i wiele więcej, aby dać swoje ciało narzędzi do utrzymania dobrego zdrowia kości. Available ONLY from Dr. Wallach! Dostępna tylko z Dr Wallach! Call for free brochure and consultation. Zadzwoń za darmo broszury i konsultacji.

·  Rebound Theo Ratliff, NBA player for the Portland Trailblazers, went from a season on the sidelines with injuries, to this year's injury free season, AND being named the #! Rebound Theo Ratliff, gracz NBA na szlaku Portland, udał się z sezonu na ławce rezerwowych z urazami, w tym roku sezon szkody wolne, i jest o nazwie #! shot blocker in the nation!! Blokowanie strzałów w kraju! What is his secret to to a maximum performance and injury free season? Jakie jest jego tajemnicę do maksymalnej wydajności i szkody wolne sezonu? Call today and ask about REBOUND. Not available in your local store. Zadzwoń i zapytaj o dzisiaj Rebound. Niedostępne w lokalnym sklepie. Made exclusively for Dr. Wallach. Wykonane wyłącznie dla Dr Wallach. Now Dr. Wallach is sharing his secret with other NBA players. Dr Wallach jest teraz dzielenie się z innymi swoją tajemnicę graczy NBA. Call now to get your free information and consultation. Zadzwoń aby uzyskać dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji.

·  Women's fx Kobiet fx
Did the doctor put you on hormone replacement therapy for your female issues? Czy lekarz jest umieścić na hormonalną terapię zastępczą dla swoich kobiet? Then had to take you off because of the dangerous side effects? Dr. Następnie można było wyłączyć ze względu na niebezpieczne skutki uboczne? Dr Wallach has a healthy, all natural answer for those mood swings, those hot flashes, cramps or PMS. Wallach ma zdrowe, naturalne odpowiedź na wszystkie te wahania nastroju, te uderzenia gorąca, skurcze lub PMS. Call today and ask about Women's fx, a great tasting liquid made exclusively for Dr. Wallach. Zadzwoń i zapytaj o dzisiaj Kobiet FX, wielka degustacja płynnych dokonane wyłącznie dla Dr Wallach. NOT found in your local store. Nie znaleziono w lokalnym sklepie.

(If you don't see what you are looking for in our store, just e-mail info@gowallach.com and ask. We are in the process of updating our site.) (Jeśli nie widzisz czego szukasz w naszym sklepie, wystarczy e-mail info@gowallach.com i zapytać. Jesteśmy w trakcie procesu aktualizacji naszej strony.)

All products for these partner companies available right here at gowallach.com Wszystkie produkty tych firm partnerskich dostępne tutaj w gowallach.com


For more information, call Toll Free 1-888-545-5886 Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 1-888-545-5886 Toll Free
Or Email info@gowallach.net Lub e-mail info@gowallach.netSEE WHAT'S NEW SECTION! See what's new SEKCJA!

 

 • LIQUID GLUCO GEL , AS WELL AS GLUCO GEL CAPS IN THE LARGER SIZE 240 CAPS BOTTLE, LIQUID GLUCO żel, jak również GLUCO GEL CAPS W większych rozmiarach 240 CAPS butelki,
  RASPBERRY PROTEIN BAR WITH DARK CHOCOLATE COATING ~~ Malina BIAŁKA bar z DARK CHOCOLATE COATING ~ ~
  REBOUND ENERGY DRINK , NOW IN DELICIOUS BERRY (CAFFEINE FREE) OR TROPICAL TIRADE FLAVORS! Rebound Energy Drink, a obecnie w Delicious Berry (kofeina bezpłatny) lub TROPIKALNY Tyrada Flavors! FORGET THE RED BULL--DRINK REBOUND FOR HEALTHY ENERGY! Zapomnieć o Red Bull - drink Rebound zdrowej energii!
  ALSO NEW:
  VISION FX FOR THE EYES, and of course, the new VITALE'! Także nowe: VISION FX dla oka, i oczywiście, nowych VITALE "!

   Check out the new PRECURSOR HGH,
  Ø complete 5 step skin care program, and daily vitamins to go--8 caps in a cellophane package to carry in your pocket!  Sprawdź nowe PRECURSOR haa,Ø kompletne 5 kroku program pielęgnacji skóry, codzienne i witamin, aby przejść - 8 kaps. w celofan pakietów do przeprowadzenia w kieszeni! All this and more in our Youngevity line. Wszystko to i jeszcze więcej w naszym Youngevity linii.
  You will love the EQ Factor--liquid anti-oxidant, and our Kid's Toddy liquid in our Supralife line. Będziesz miłował EQ Factor - płyn anti-oxidant, a nasze Kid's Toddy płynnych w naszym Supralife linii.


Your good health and improved quality of life are the reason why I continue to do what I do. Twój dobry stan zdrowia oraz poprawa jakości życia są powodem, dlaczego w dalszym ciągu robić to, co robię. From gowallach.com - - - Working with Dr. Joel Wallach for your health! Od gowallach.com - - - Praca z Dr Joel Wallach dla Twojego zdrowia!

Now is the time to focus on plans to prosper this SUMMER- -- prosper not only in our occupations , but in our relationships , our health and well-being , our spiritual, mental and emotional development . Teraz przyszedł czas, aby skoncentrować się na planach się dobrze w tym letniego - Prosper nie tylko w naszych zawodach, ale w naszej relacji, naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, naszego duchowego, umysłowego i emocjonalnego rozwoju.

As for myself, I reflect with a thankful heart for a year of quality of life-- -- In my tenth year of living pain free of rheumatoid and osteoarthritis, after living in 20 years of pain ! Jak dla mnie, odzwierciedlają z wdzięcznym sercem na rok jakość życia - - W dziesiątym roku mego życia wolnego od bólu i reumatoidalne zapalenie kości i stawów, po 20 roku życia w bólu! Another year I thank the Lord for giving Dr. Wallach the ability to not only know what how to provide the products, and the company to deliver the products to help me and over 240,000 people. Kolejny rok I dziękuję Panu za udzielenie Dr Wallach możliwość nie tylko wiedzieć, co do sposobu dostarczenia produktów, a firmy do dostarczania produktów do mnie i ponad 240000 osób. Dr. Wallach is helping people with so many health challenges. Dr Wallach jest pomaganie ludziom tak wiele problemów zdrowotnych.

AS A NATION we must be alert and ready to protect our freedoms for our families and future generations. AS narodu, musimy być gotowi do alarmowania i ochrony naszej wolności dla naszych rodzin i przyszłych pokoleń. Along with that we must be at our best each day-- -- to be all God intended us to be . Wraz z tym musimy być na naszej każdy dzień - - wszystkie, które mają być przeznaczone Bóg nam by być. Without health and well-being this goal is difficult to accomplish. Bez zdrowia i dobrego samopoczucia ten cel jest trudne do zrealizowania. Even if you get the raise, or the promotion, or the new house, or the plane tickets to Hawaii-- -- if you are in pain, or facing surgery, or worse-- -- what then? Nawet jeśli się podnieść, lub promocji, lub nowego domu, lub samolotem bilety na Hawaje - - jeśli znajdują się w bólu, chirurgii lub stojące, albo gorzej - - a co potem? What is the value you place on your health and well-being? Jaka jest wartość miejsce na Twoje zdrowie i dobre samopoczucie?

My desire is to live a long, quality of life-- --pain free-- --medication free-- -- fully functional-- -- able to enjoy the blessings of each day to the fullest. Moje pragnienie jest żyć długo, jakość życia - - ból wolne - - leki bezpłatne - - w pełni funkcjonalny - - mogli korzystać z błogosławieństwa każdego dnia, aby w jak najszerszym. How about you? How about you?

If you have gotten off track, or lost your long term focus, I encourage you to reconsider. Jeśli dotarłeś off track, lub stracił swoje długoterminowe skoncentrować, zachęcamy do ponownego rozpatrzenia. I invite you to join me and thousands more who have found that quality of health long term with
Dr. Zapraszam Cię do mnie i więcej tysięcy którzy stwierdzili, że jakość zdrowia długoterminowej z dr Wallach's American Longevity nutrition program.When I consider my other options-- -- hospital costs, doctor costs, surgery costs, prescription costs, costs of down time, loss of quality production, loss of quality relationships, I quickly recognize Dr. Wallach's American Longevity żywieniu program.When uważam moje inne opcje - - koszty szpitala, lekarz kosztów, koszty zabiegu, recepty kosztów, koszty w dół czasu, utrata jakości produkcji, utraty jakości relacji, szybko rozpoznać Dr Wallach has provided me-- -- and you-- -- a better way to live life. Wallach dostarczyła do mnie - - i - - lepszy sposób żyć życiem.

This is 98% improvement of my hands. Jest to 98% poprawy w moje ręce. Before, most joints were two to four times this size. Zanim większość stawów były dwa do czterech razy w tym rozmiarze. The index and middle finger of each hand were curved outward at about a 40 degree angle. Indeksu i palcem środkowym każdej strony były zakrzywione na zewnątrz o kąt 40 stopnia. The index fingers still curve a little at the first joint. Wskaźnik palce jeszcze trochę krzywa na pierwsze wspólne. There are still a few nodules on the first joint of my fingers. Istnieje jeszcze kilka nodules na pierwsze wspólne moje palce. But NO PAIN for seven years now, and they LOOK 20 YEARS YOUNGER THAN BEFORE! Ale no pain teraz na siedem lat, i wyglądają 20 lat młodsze niż poprzednio! This is beautiful compared to what they DID look like! To jest piękne w porównaniu do tego, co oni uczynili wyglądać!

If you tried once or twice, and thought it wasn't working, or didn't like the taste, please think again. Jeśli chciał raz lub dwa razy, i thought it was nie działa, albo nie takie jak smak, proszę przemyśl to jeszcze raz. We can help customize a nutritional program to fit your needs. Możemy pomóc dostosować działanie odżywcze program do swoich potrzeb. And
Dr. I dr Wallach has added other great products with a taste you can enjoy-- -- not to mention, items for female issues ( Women's fx [liquid], Balance fx [capsule] and Balance Cream ), a topical cream to rub into your painful joint areas ( CM Cream), Memory fx, Nature's Whey Chocolate or RaspberryProtein Bars, Cleanse fx, and Vision fx , to just name a few. Wallach dodał inne znakomite produkty o smaku można się cieszyć - - nie wspominając o pozycje dla kobiet problemy (Women's fx [ciecz] Saldo fx [kapsułki] i Balance Cream), aktualne krem do rub do swojej bolesnej wspólnych obszarów (CM Cream), Pamięć FX, Nature Serwatka Czekolada lub RaspberryProtein Bary, Cleanse FX, i wizja FX, tylko kilka nazw. Just give a call and outline your specific needs and issues. Toll Free 1-888-545-5886 Remember, Dr. Wallach's products aren't wrapped in a fancy package-- -- they just really work! Wystarczy podać wezwanie i zarys Twoich potrzeb i problemów. Toll Free 1-888-545-5886 Pamiętaj, Dr Wallach produkty nie są opakowane w opakowania ozdobne - - oni po prostu naprawdę działa! And no, you won't find them in the grocery store or healthfood store. I nie, to nie znajdziesz ich w sklepie spożywczym lub HealthFood sklepu. Dr. Wallach's quality products are only available from an independent associate ~~ right here at www.gowallach.com! Dr Wallach jakości produkty są dostępne tylko z niezależnych stowarzyszonych ~ ~ tutaj na www.gowallach.com!

Get your supply today at our On-Line Store ! Uzyskaj dostaw dziś na naszej sklepu on-line!

If you haven't yet become a Wholesale Purchaser , the enrollment is only $10.00, which includes information valued at $15.00. Jeśli nie masz jeszcze hurtowego zakupu, rejestracji jest jedynie 10,00 dolarów, która zawiera informacje o wartości 15,00 dolarów. Call today! Zadzwoń już dziś! (See What's New page, or call Toll Free 888-545-5886 ) (Patrz: What's New stronę, lub zadzwoń Toll Free 888-545-5886)

Whatever your plans are for SPRING/SUMMER 2008, I invite you to include Dr. Niezależnie od Twoich planów na wiosna / lato 2008, zapraszamy do włączenia Dr Wallach's high quality, high potency nutritional program. Wallach, wysokiej jakości, wysokiej potencji odżywcze programu.

info@gowallach.net info@gowallach.net
www.gowallach.com (info/product) www.gowallach.com (info / produktu)
www.webgopower.com (books/audio/video) www.webgopower.com (książki / audio / video)


Are You Aware? Czy zdajesz sobie?

According to Ralph Nader , 300,000 Americans are killed each year in hospitals alone, as result of medical negligence. Według Ralph Nader, 300000 Amerykanów ginie każdego roku w szpitalach samodzielnie, w wyniku zaniedbań medycznych. (Compared with 5,600 killed per year during the Vietnam War.) (W porównaniu z 5600 zabitych rocznie w okresie wojny Wietnam).

USA Today has stated that 70% of the medical doctors writing prescriptions for Medicare patients flunked the exam on how to do so properly and safely. USA Today stwierdził, że 70% lekarzy w piśmie dla pacjentów Medicare flunked na egzamin, jak to zrobić prawidłowo i bezpiecznie.

According to Harvard Medical School , 78% of American medical students take psychotropic drugs every week . 52% of licensed medical physicians in America take psychotropic drugs every week . Zgodnie z Harvard Medical School, 78% amerykańskich studentów medycyny podejmuje leki psychotropowe co tydzień. 52% licencjonowanych medyczne lekarzy w Ameryce wziąć leki psychotropowe co tydzień.

Did You Know? Did You Know?

Scientists have established that at least 28 minerals are indispensable for normal nutrition. Naukowcy mają ustalono, że co najmniej 28 minerały są niezbędne do normalnego odżywiania. Research has shown a direct relationship between mineral deficiencies and a wide range of health conditions. Badania wykazały bezpośredni związek pomiędzy braki mineralne i szeroki zakres warunków zdrowotnych. Sadly, this relationship is not embraced by the orthodox medical establishment. Niestety, związek ten nie jest przez nich ortodoksyjnej medycznej zakładu. They would rather promote costly pharmaceuticals and propagate the myth that you get all the nutrition you need from the four food groups. Oni raczej promować kosztownych środków farmaceutycznych i propagowanie mitu, że otrzymasz wszystkie potrzebne żywienia z czterech grup żywności. This is probably why the US ranks 24th in the world in an average life expectancy of 75.5 years… Jest to prawdopodobnie dlaczego USA szeregach 24-ty w świat w średniej długości życia z 75,5 lat…

Ironically, the five people groups who live to be 120 to 140 years (Hunzas-Pakistan, Vilcabomba Indians-Equador, Titicaca Indians-Peru, Georgians-Russia, Tibetans-China) DO NOT NEED UNIVERSAL HEALTH CARE OR A PHARMACY ON EVERY MAIN STREET . Paradoksalnie, pięć grup ludzi, którzy mieszkają być 120 do 140 lat (Hunzas-Pakistan, Vilcabomba Indian-Ekwador, Peru, Titicaca Indian, Gruzinów-Rosja, Tybetańczycy-Chiny) nie trzeba UNIVERSAL opieki zdrowotnej lub w każdej aptece MAIN STREET .

Even if you pride yourself on eating a well-balanced diet, you are probably among the 95% of Americans who are lacking in at least one major mineral. Nawet jeśli się na jedzenie pycha dobrze zrównoważona dieta, pojawi się prawdopodobnie między 95% Amerykanów, którzy są brakuje w co najmniej jednym z głównych mineralnych. Why? Dlaczego? The root problem is, according to Dr. W głównym problemem jest, zdaniem dr Wallach , the mineral-poor land in the US that has seen continuous farming year after year, which has leached the minerals out of our soils. Wallach, mineralno-ubogich ziemi w USA stwierdził, że ciągłe rolnictwa rok po roku, którego leached minerałów w naszych glebach.

For many years Dr. Przez wiele lat dr Wallach has traveled across this country and overseas to educate people on their need to supplement their diets with minerals and vitamins. Wallach, podróżował w tym kraju i za granicą, aby ich wychowywać ludzi na konieczność uzupełniania ich diety o witaminy i minerały. In the late 1990's he finally determined that with all the vitamin products and companies out there, no one was providing products that provided what our bodies REALLY NEED-all 90 nutrients . W końcu w 1990 roku ostatecznie ustalono, że wszystkie witaminy produktów i firm tam, nikt nie był dostarczanie produktów, pod warunkiem, że nasze ciała, co naprawdę potrzebujesz-90 wszystkie składniki odżywcze. He began his own company-American Longevity (now Youngevity). Zaczął własnej firmy-American Longevity (obecnie Youngevity). The very high quality, high potency nutrition packed into this product line has transformed many lives. W bardzo wysokiej jakości, wysokiej potencji żywieniu pakowane w tej linii produktów przekształciła wiele istnień ludzkich.
Mine for one. Kopalnia dla jednego.

Twenty years of arthritis pain was gone in 30 days. Dwadzieścia lat był ból stawów poszedł w 30 dni. I could not believe it was a nutritional problem. I nie można było sądzić, wartość odżywczą problemu. I had doctors tell me, yes, I had rheumatoid arthritis in my hands, causing enlarged, painful joints, and crippling my fingers, and yes, I had osteoarthritis in my spine. Miałam lekarzy powiedz mi, tak, ja miałem reumatoidalne zapalenie stawów w moje ręce, powodując rozszerzonej, bolesnych stawów, a crippling moje palce, i tak, ja miałem w mojej zapalenie kości i stawów kręgosłupa. They offered pain pills and anti-inflammatory pills. One oferowane ból pigułki i tabletki anty-zapalnych. Of course, eventually there would be talk about joint replacement. Oczywiście, ostatecznie nie byłoby mówić o wspólnej wymiany. But no doctor said it was a nutritional deficiency. Ale lekarz powiedział, że nie był niedobór składników odżywczych.

I was so unbelieving, that when the pain went away in 30 days, I said to myself, "No way--It CAN'T be simply a nutritional deficiency!" Byłem tak unbelieving, że kiedy ból odszedł w 30 dni, I rzekł do mnie: "Nie sposób - nie można po prostu niedobór składników odżywczych!" So I stopped. I zatrzymał. In a short while the pain in my hands, back, shoulders, hips came back. W krótkim czasie ból w moich rąk, pleców, ramion, bioder wrócił. I started using Dr. I zaczął używać Dr Wallach's products again-and the pain disappeared! Wallach produkty ponownie i ból zniknął! In the eight years since, my crippled fingers have straightened up, the swollen joints have diminished and I remain PAIN FREE! W osiem lat, ponieważ moje palce mają sparaliżowana prostowane się, zmniejszył się obrzęk stawów, a ja nadal PAIN DARMO! Thank you Dr. Thank you Dr Wallach . Wallach. Even the liver spots (or age spots) on the backs of my hands are gone! Nawet plamy wątroby (plamy lub wieku) na plecach z moich rąk muszą zniknąć!

Part of the reason I was so skeptical: For about 15 years I had tried various vitamins from grocery stores, health food stores, and various other companies. Część z powodu byłem tak sceptyczni: Przez około 15 lat miałem chciał witamin z różnych sklepach, magazyny żywności, zdrowia i wielu innych firm. I had seen some improvement, but it was minimal. I had seen pewną poprawę, ale to był minimalny. What is being offered by these other places have no comparison to the high quality, high potency products Dr. Co to jest oferowana przez tych innych miejscach nie ma porównania do wysokiej jakości produktów o wysokiej potencji dr Wallach has put together. Wallach ułożyła. Now I call the vitamins at these other places a bicycle for your body, and what Dr. I teraz dzwonić do tych witamin w innych miejscach na rowerze dla ciała, i to, co Dr Wallach has put together is a Corvette or Ferrari for your body. Wallach zebrała się lub Corvette Ferrari dla twojego ciała. How well do you want your body to run? Jak chcesz swoje ciało, aby uruchomić?

Did you know vitamins cannot be properly utilized by your body without minerals? Czy wiesz, że witaminy nie mogą być właściwie wykorzystane przez organizm bez minerałów? Without minerals, the body does not absorb or use the vitamins. Bez minerałów, organizm nie absorbują lub wykorzystanie witamin.

Please go to our On-Line Store , where you will find Dr. Proszę przejść do naszego sklepu on-line, gdzie znajdą Dr Wallach's complete nutritional supplement line, with packages, such as: Wallach pełne uzupełnienie linii żywieniowych, z pakietów, takich jak:

Pig Pak Pig Pak
Pig Pak Plus Pig Pak Plus
King Kong Cardio Pack King Kong Cardio Pack
Duck Pack Kaczka Pack
Ferret Fat Pack Ferret Fat Pack
Liquid colloidal minerals Liquid koloidalny minerały
Liquid vitamins Liquid Vitamins
Liquid Calcium Liquid Calcium

You will find 87 of the 90 nutrients in our liquid bottle of Ultimate Classic or Ultimate Tangy Tangerine . Znajdziesz tu 87 z 90 substancji odżywczych w naszej płynnych butelka Ultimate Classic lub Ultimate uderza Tangerine. The other 3 nutrients are found in our Ultimate EFA which contains Omega 3, 6, and 9. W innych składników odżywczych 3 znajdują się w naszym Ultimate EFA, który zawiera Omega 3, 6 i 9. Since they are oil based, they are packaged separately. Ponieważ są one oparte na oleju, są one pakowane osobno.

These products are promoted and endorsed by Dr. Joel Wallach. Produkty te są promowane i potwierdzone przez dr Joel Wallach.
His picture is on each American Longevity bottle. Jego obraz jest w każdym amerykańskim Longevity butelki. Remember, IF HIS PICTURE IS NOT on the bottle, it is NOT his product! Pamiętaj, że jeśli jego obraz nie jest na butelce, nie jest jego produkt! ACCEPT NO IMITATION! Nie przyjmuje żadnych IMITATION!

 

 

And remember: YOU WON'T FIND DR. I pamiętaj: to nie znajdziesz DR. WALLACH'S PRODUCTS AT YOUR LOCAL GROCERY STORE--but through an independent associate. Wallach produkty w lokalnych Sklep spożywczy - ale przez niezależnych stowarzyszonych.

That's RIGHT HERE at www.gowallach.com ! To właśnie tutaj w www.gowallach.com! Check our On-Line Store ! Sprawdź nasze sklepu on-line! Or call Toll Free 888-545-5886 . Lub zadzwoń Toll Free 888-545-5886.

 

FREE INFORMATION ~ Bezpłatnych informacji ~
By your request, receive Dr. Na Państwa prośbę, otrzymasz Dr Wallach's valuable health and product information. Wallach's zdrowia i cennych informacji o produkcie.

Enroll as a Wholesale Purchaser and save 30% off Retail ! Zapisz jako Nabywca hurtowy i Save 30% off Retail! Place your order today at our On-Line Store ! Złóż zamówienie dzisiaj na naszej sklepu on-line!
For more information, see our Contact Us , or info@gowallach.net , or call Toll Free 1-888-545-5886 . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z nami skontaktować, lub info@gowallach.net, lub zadzwoń Toll Free 1-888-545-5886.


Associate # 3705101 Zastępca # 3705101

Copywrite All rights reserved 2000-2005 No part of this website, content or information contained herein may be reproduced in any form. Copyright 2000-2005 Wszystkie prawa zastrzeżone Żadna część tej strony internetowej, lub treści informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą być reprodukowane w żadnej formie.

For informational purposes only. Tylko w celach informacyjnych.


 
FOR FREE INFORMATION ZA DARMO informacji
CALL TOLL FREE 1-888-545-5886 ZAPROSZENIE Toll Free 1-888-545-5886

Quackwatch Strona główna

Colloidal Mineral Supplements: Koloidalny mineralne suplementy:
Unnecessary and Potentially Hazardous Zbędne i potencjalnie niebezpiecznych

James Pontolillo James Pontolillo


Colloidal mineral promoters would like you to believe that mineral deficiency is a widespread cause of disease. Koloidalny mineralnych promotorów chciałby można sądzić, że wada mineralna jest powszechne przyczyny choroby. To counter this alleged problem, they are marketing products said to be water-leached from shale in the Emery Coal Field of central Utah. Aby przeciwdziałać tym domniemanego problemu, są one do obrotu produktów powiedział do wody leached się z łupek w Emery Węgla Pole centralnego Utah. According to various sales pitches, an ailing cattle rancher named Thomas Jefferson Clark was told about a healing stream by Chief Soaring Eagle, a Paiute medicine man and elder. Według różnych promocjach sprzedaży, słabego bydło rancher nazwie Thomas Jefferson Clark doniesiono o uzdrawiający prąd przez Główny rosnących Orzeł, Pajutowie Medycyna i starszy mężczyzna. The miracle waters were well-known to the local natives who supposedly had benefited from them for hundreds of years [1]. Cud wody były dobrze znane na lokalnym tubylcy którzy rzekomo skorzystało z nich przez setki lat [1]. Clark drank from them and quickly recovered from his malady. Clark pili z nich i szybko odzyskać od jego malady. Intrigued, he followed the stream back to its source in organic-rich shales. Intryguje, a następnie z powrotem do strumienia swoje źródło w bogatej shales ekologicznej. By 1931, after several years of experiments, he sold his own brand of tonic rich in "colloidal minerals." By 1931, po kilku latach eksperymentów, on sprzedawany własnej marki Tonik bogate w "koloidalny minerałów." As word spread, a minor legend was born. Jak się słowo, a-moll legendy urodził. Light Energy Productions has recorded
an account of Clark's many adventures [2]. Light Energy Productions ma zarejestrowane konto Clark's wiele przygód [2]. Curiously, according to an article in Self magazine, the present-day Paiutes have never heard of either Chief Soaring Eagle or the renowned healing powers of their ancestral waters [3]. Ciekawe, według artykułu w czasopiśmie Self, dzisiejszy Paiutes nigdy nie usłyszeli albo szef rosnących Eagle lub znanego uzdrowienie swoich przodków uprawnień wody [3].

The most notorious colloidal mineral promoter is Joel D. Wallach, DVM, ND, who says that Americans desperately need his minerals. Najbardziej znaną koloidalny mineralnych promotor jest Joel D. Wallach, DVM, ND, którzy mówi, że Amerykanie rozpaczliwie potrzebują jego minerałów. Wallach has a long history of involvement in dubious healthcare schemes , such laetrile treatment for cancer, as well as chelation and hydrogen peroxide therapies for coronary artery disease. Wallach ma długą historię zaangażowania w wątpliwych systemów opieki zdrowotnej, takie laetrile leczenia raka, jak również Chelacja i nadtlenku wodoru do terapii choroby wieńcowej. He has also hosted an AM radio talk show in San Diego titled "Let's Play Doctor" and briefly plied naturopathy at Kurt Donsbach 's Hospital Santa Monica. Był także gospodarzem jeden radiowy AM Talk Show w San Diego pod tytułem "Let's Play Doctor" i krótko plied naturalnej na Donsbach Kurt 's Hospital w Santa Monica. His widely distributed "Dead Doctors Don't Lie!" Jego szeroko rozpowszechnione "Dead Doctors Nie Nieprawda!" audiotape [4] quotes from US Senate Document 264: audiotape [4] cytuje z Senatem Stanów Zjednoczonych Dokument 264:

[Erosion and unwise farming methods] have led to mineral-depleted soils resulting in mineral-deficient plants, livestock, and people . [Erozji i niewłaściwe metody hodowli] doprowadziły do gleby mineralno-uszczuplone co mineralno-niedostateczne roślin, zwierząt gospodarskich i ludzi. . . . .the alarming fact is that food now being raised on millions of acres of land that no longer contain enough of certain minerals are starving us -- no matter how much of them we eat. . alarmującym jest fakt, że żywność obecnie podniesione w milionach akrów ziemi, która już nie zawiera wystarczającej ilości niektórych składników mineralnych są głodem nas - bez względu na to, jak wiele z nich będziemy jeść. No man of today can eat enough fruits and vegetables to supply his system with the minerals he requires for perfect health because his stomach isn't big enough to hold them. Nikt nie może dziś wystarczy jeść owoców i warzyw do swojego systemu zaopatrzenia w składniki mineralne, wymaga on doskonały dla zdrowia, ponieważ jego żołądek nie jest wystarczająco duże, aby je posiadać. . . . Laboratory tests prove that the fruit, vegetables, grains, eggs, and even the milk and meats of today are not what they were a few generations ago. Badania laboratoryjne udowodnić, że owoce, warzywa, ziarna, jaja, a nawet mleka i mięsa do dziś nie są one co kilka pokoleń temu. . . . It is bad news to learn from our leading authorities that 99% of the American people are deficient in these minerals [74th Congress, 2nd Session, 1936]. To złe wiadomości, aby dowiedzieć się od naszych czołowych władz, iż 99% amerykańskich ludzie są niewystarczające w tych minerałów [74-cie Kongresu, 2. sesja, 1936].

The cited quotation is genuine, but it did not, as colloidal mineral promoters usually imply, arise from a government research study. W powołano cytat jest prawdziwe, ale nie, jak zwykle koloidalny mineralnych promotorów oznaczać, wynika z badania rządu. In fact, it is merely a reprint of a baseless opinion piece that originally appeared in the June 1936 issue of Cosmopolitan magazine and was placed into the Congressional record by a Florida senator [5]. W rzeczywistości jest to tylko wydrukować na kawałku baseless opinię, że pierwotnie ukazał się w czerwcu 1936 wydania magazynu Cosmopolitan i został wprowadzony do Kongresu rekordu przez senatora Florida [5]. Most Americans are not slowly starving to death or dying from mineral deficiency. Większość Amerykanów nie wolno starving do śmierci lub śmierci z niedoborem mineralnych.

Some promoters use fraudulent "symptomatology questionnaires" for assessing purported mineral deficiency-related health problems. Niektórzy promotorzy oszukańczego wykorzystania "symptomatologii kwestionariusze" oceny rzekomych braków mineralnych związane z problemami zdrowotnymi. The test asks more than 1,000 questions about physical and psychological symptoms. Badanie zwraca się ponad 1000 pytań na temat fizycznych i psychologicznych symptomów. As far as I can tell, everyone who takes it will be advised that supplements are needed. O ile mogę powiedzieć, wszyscy którzy bierze będzie poinformowała, że dodatki są potrzebne. The test costs $125 but is free if colloidal minerals are purchased. Badanie kosztów 125 dolarów, ale jest bezpłatne, jeżeli koloidalny minerały są nabywane.

At present, five mines [6] in Emery County, Utah supply three main manufacturers [7] with bulk quantities of shale leachate that are repackaged and sold as distinct products by a burgeoning network of multilevel distributors. TJ Clark & Co.'s Daddy Dearest 1-9/Blackhawk Mine, which started it all in the late 1920s, is the source of "BHI Lifeminerals," "Toddy," "Golden Minerals," and other product lines. Obecnie pięć kopalń [6] w Emery Hrabstwo dostawę trzech głównych producentów [7] z masowych ilości łupek odcieku, że są przepakowane i sprzedawane jako odrębnych produktów przez rosnące sieci wielopoziomowe dystrybutorów. TJ Clark & Co 's Daddy Najdrożsi 1-9/Blackhawk Kopalnia, która rozpoczęła się to wszystko w końcu 1920s, jest źródłem "BHI Lifeminerals", "Toddy", "Golden Minerałów", a inne linie produktów. The Clark company controls leases totaling approximately 20 acres and has established major overseas distributorships. W Clark spółki kontroli najmu w sumie około 20 hektarów i ma siedzibę za granicą distributorships głównych. In an effort to distinguish itself from a host of recent competitors, it downplays its product's shale origins and has coined the term "PolyfloraminTM" (literally "many plant minerals") to describe it. W celu odróżnienia się od gospodarza ostatnich konkurentów, downplays jego pochodzenie produktu łupek i termin ukuty "PolyfloraminTM" (dosłownie "wiele roślin, minerałów"), aby je opisać. Its main rival, Rockland Corporation's Body Toddy Mine, opened in 1985 and produces products for American Longevity , Body Systems Technology , Source of Health and LifePlus . Jego głównym rywalem Rockland Corporation's Body Toddy Kopalnia, otwarty w 1985 roku i wytwarza produkty dla amerykańskiej Longevity, Body Systems Technology, źródło zdrowia i LifePlus. Rockland currently owns 1,000 acres of shale leases in Emery County and a new production/bottling facility in Tulsa, Oklahoma. Rockland obecnie posiada 1000 morgów łupek najmu w hrabstwie Emery i nowej produkcji / butelkowania placówki w Tulsa, Oklahoma. Its reserves are estimated to be 320 million metric tons of shale, enough for 950 billion gallons of product. Jego rezerwy szacowane są na 320 milionów ton łupek, wystarcza na 950 miliardów galonów produktu. Rockland has no qualms about the source of its products: several color photos of mining operations are prominently displayed on its home page. New Vision International and Nature's Sunshine , have refused to disclose the source of the leachate used in their products. Rockland nie ma qualms na temat źródła swoich produktów: kilka kolorów zdjęcia wydobywczych są umieszczone w widocznym miejscu na swojej stronie głównej. New Vision International i Nature's Sunshine, odmówiła ujawnienia źródła odcieku wykorzystywane w swoich produktach.

In all of the operations, the shale (often referred to as "a special ancient rainforest deposit") is mined, crushed, ground to a powder-like consistency, and placed into large stainless steel vats. We wszystkich operacji, łupek (często określanych jako "specjalny starożytnych tropikalnych depozyt") jest wydobyty, rozkruszony, posortowany, proszek do ziemi-jak spójność, a umieszczone w dużych kadziach ze stali nierdzewnej. The vats are then submerged in "cool, contaminant free water at low temperatures." Kadzi są następnie zanurzone w "cool, zanieczyszczenie wody w niskich temperaturach." Many distributors stress these conditions to counter claims that acids, solvents, and high temperatures will ruin the minerals' special properties. Wielu dystrybutorów tych warunkach stresu w celu przeciwdziałania twierdzi, że kwasy, rozpuszczalniki, wysokie temperatury będą ruiny minerałów specjalnych właściwościach. Unnamed competitors are routinely accused of using such faster methods in order to force mineral extraction. Unnamed konkurentami są rutynowo oskarżał używania takich metod w celu szybszego życie do wydobywania surowców mineralnych. After 3-4 weeks, during which time water-soluble components of the shale enter into solution, the bitter-tasting leachate is siphoned off, filtered and ready for tonic, capsule, and oral-spray production. Po 3-4 tygodniach, w czasie którego czas w wodzie składniki z łupek wejścia w rozwiązanie, gorzkie degustacji odcieku jest siphoned off, filtrowane i gotowy do toniczno, kapsułki, oraz doustny-spray produkcji. Depending upon the filtration process used, a variable amount of insoluble particulate matter suspended in the leachate will pass into the final product. W zależności od stosowanej metody filtracji, o zmiennej kwocie nierozpuszczalnych cząstek stałych zawieszonych w odcieku będzie przejść do produktu końcowego. Advertisements state that colloidal supplements contain 75 "minerals." Ogłoszenia stan koloidalny, że suplementy zawierające 75 "mineralnych". Actually they are elements occurring in various mineral forms: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, C, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, F, Fe, Ga, Gd, Ge, H, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, N, Na, Nb, Nd, Ni, O, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, V, W, Y, Yb, Zn, and Zr. W rzeczywistości są one elementy występujące w różnych formach mineralnych: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, C, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, K, Fe, Ga, GD, GE, H, Hf, Hg, Ho, I, IN, IR, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, N, Na, NB, ND, Ni, O, Os., P, Pb, Pd, Pr, PT, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, SM, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, V, W, Y, Yb, Zn i Zr. Some distributors modify their tonics with flavorings and/or nutritional additives, but most sell them straight and emphasize their "all-natural" quality. Niektórzy dystrybutorzy modyfikować ich tonics z flavorings i / lub dodatki żywieniowe, ale najczęściej sprzedają je prosto i podkreślić ich "wszystkich naturalnych" jakości.

Lots of Hype Lots of Hype

Wallach's supporters frequently describe him as a Nobel Prize nominee [8]. Wallach's kibiców często opisują go jako Nagroda Nobla nominowanym [8]. Actually, he was "nominated" in 1991 for his "research" on cystic fibrosis by the Association of Eclectic Physicians, a naturopathic group with no scientific standing. Właściwie, był "nominowanych" w 1991 roku za jego "badania" na mukowiscydoza przez Stowarzyszenie Eclectic Lekarze, naturopathic z grupy nie naukową. His research findings [9] were invalid, because the people he studied were self-selected, and not randomized; he did not follow an appropriate data-gathering protocol; his diagnoses were made with a questionnaire; and his report made claims about other data that were either unsupported or unreferenced. Jego wyniki badań [9] były nieprawidłowe, ponieważ ludzie byli studiował samodzielnie wybranych, a nie losowo, nie po odpowiednim gromadzenia danych protokołu; jego diagnozy zostały wykonane z kwestionariuszem, a jego sprawozdanie złożył wnioski o innych danych , które zostały albo nieobsługiwane lub nieruchomość bez. The Nobel Committee gave no credence to Wallach's "nomination" and, in an unprecedented move, officially denied that he was ever a legitimate nominee [10,11]. Komitet Nobla nie dał credence do Wallach "nominacji" i, w bezprecedensowym posunięciu, oficjalnie zaprzeczył, że kiedykolwiek był uzasadniony nominowanym [10,11].

Wallach claims that (a) we are living in a chemical soup and being bombarded by electronic, magnetic, physical, and mental stress that our forbearers did not have to deal with; (b) "most diseases are symptoms of mineral deficiencies and are virtually 100% preventible; (c) "the majority of people who die of natural causes, actually die of a mineral deficiency; and (d) "In fact, most of us are slowly starving to death." Wallach twierdzi, że (a) Żyjemy w chemicznej zupy i jest bombardowany przez elektroniczne, magnetyczne, fizycznego, psychicznego i stresu, że nasze forbearers nie mają do czynienia z (b) "większości chorób są objawy mineralnych i braki są praktycznie 100% preventible; (c) "większość ludzi, którzy umierają z przyczyn naturalnych, faktycznie umiera z niedoborem mineralnych oraz (d)" W rzeczywistości, większość z nas powoli głodem na śmierć ". [4] Presumably, only colloidal mineral supplements can rescue us from these dire straits. [4] Przypuszczalnie, tylko koloidalny dodatki mineralne mogą ratowania nas od tych Dire Straits.

Wallach has a down-home manner and is a compelling speaker. Wallach ma przewidzianą home sposób jest przekonujące i głośnik. During "Dead Doctors Don't Lie!" W "Dead Doctors Nie Nieprawda!" he asks, "Are these colloidal minerals important? You bet you're life they're important and every time you don't take them in every day, you're chopping off a few hours or a few days of your life." On pyta: "Czy te minerały koloidalny ważne? postawić sobie życia są one ważne i za każdym razem, gdy nie biorą w nich codziennie, możesz wyłączyć siekanie kilka godzin lub kilka dni twego życia". [4] He reportedly collects a 25-cent royalty on each of the millions of tapes sold to distributors and customers [3]. [4] On przebywa pobiera 25 centów licencyjnych na każdej z taśm milionów sprzedanych do dystrybutorów i odbiorców [3].

John H. Renner, MD, President of the National Council Against Health Fraud, has accurately characterized Wallach's tape as riddled with distortions, bogus science, and outright lies [3]. John H. Renner, MD, prezes Krajowej Rady Zdrowia Against Fraud, dokładnie charakteryzuje Wallach's riddled z taśmy, jak zakłócenia, fikcyjni nauki, a ostatecznie leży [3]. The many outlandish statements Wallach has made on his tape and in public lectures include: W wielu outlandish oświadczenia Wallach dokonała w jego taśmę i publicznych wykładów obejmują:

Since physicians have a life expectancy of only 58 years, how can you trust them with maintaining your health? Actually, physicians have a greater life expectancy (averaging 75-88 years) than the general population [12]. Ponieważ lekarze mają długość życia tylko 58 lata, w jaki sposób można im ufać utrzymania zdrowia? Właściwie, lekarze mają większą długość życia (średnio 75-88 lat) niż w ogólnej populacji [12].

Mercury amalgam used in dental fillings causes multiple sclerosis. Not supported by clinical research. Rtęć amalgamatu dentystycznego wykorzystywane w wypełnień powoduje stwardnienie rozsiane. Nie poparte badaniami klinicznymi.

Many Americans suffer from "malabsorption disease." Certain diseases exist in which people have difficulty absorbing nutrients. Wielu Amerykanów cierpi z powodu "złego choroby." Pewnych chorób, w których istnieją ludzie mają trudności absorbujących składniki pokarmowe. However, Wallach is referring to a nonexistent condition which, like the long discredited idea of autointoxication, is based on concepts that ignore scientific research on gastrointestinal tract functioning. Jednakże, Wallach jest odnoszący się do nieistniejącej warunek, który, jak długo dyskredytacji idei autointoxication, opiera się na koncepcji, które ignorują badania naukowe na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Cystic fibrosis is preventable and 100% curable in its early stages. This statement is completely unfounded. Mukowiscydoza jest zapobiegać i 100% uleczalne w jej wczesnych stadiach. Niniejsze oświadczenie jest całkowicie bezzasadny.

Five cultures around the world have average lifespans of 120-140 years. Pięć kultur z całego świat lifespans mają średnio o 120-140 lat. The key to their longevity is the consumption of colloidal mineral waters ("glacier milk"). No such long-lived cultures exist. Kluczem do ich długowieczność jest spożywanie koloidalny wód mineralnych ( "Lodowiec mleka"). Nie ma takiego długotrwałymi kultur istnieją.

Claims to have authored over 70 articles in peer-reviewed journals as well as several medical texts. Searchs of standard indexes have turned up only a handful of publications, nearly all of which are of dubious quality [9,10]. Twierdzi, że autorem ponad 70 artykułów w recenzowanych czasopismach, jak również kilka tekstów medycznych. Searchs standardowych indeksów okazały się tylko kilka publikacji, z których niemal wszystkie są wątpliwe jakość [9,10].

Claims to have performed 20,500 animal and human autopsies while working as a veterinarian in St. Louis. Even if veterinarians and naturopaths were allowed to conduct human autopsies (which they are not), Wallach would had to have performed them at a rate of 6 per day, 5 days a week, for 12 years in addition to his other duties and while authoring his numerous (though unfindable) articles. Roszczenia do zlecić 20500 ludzi i zwierząt autopsies podczas pracy jako lekarz weterynarii w St Louis. Nawet jeśli lekarze weterynarii i naturopaths zostały dopuszczone do postępowania człowieka autopsies (które nie są), Wallach będzie musiał zlecić je na poziomie 6 na dziennie, 5 dni w tygodniu, 12 lat, w uzupełnieniu do innych swoich obowiązków i podczas jego tworzenia wielu (choć unfindable) artykułów.

Standard vitamins are not digested but pass out in the feces still in tablet form. An unsubstantiated anecdote. Standard witaminy nie są wytrawić, ale przechodzą w kał nadal w postaci tabletek. Anegdoty jest bezzasadny.

States that 50% of 70-year-old Americans have Alzheimer's disease. The actual figure for Americans between 65-74 years of age is 3.9% [13]. 50% stwierdza, że 70-letni Amerykanie mają choroba Alzheimera. Rzeczywista liczba dla Amerykanów pomiędzy 65-74 rokiem życia jest 3,9% [13].

Claims to have cured cases of porcine Alzheimers. Pigs don't get Alzheimer's disease. Roszczenia do cured przypadku świń Alzheimers. Świnie nie dostaniesz choroba Alzheimera.

Greying hair and facial wrinkles at any age are due to a copper deficiency. Not supported by clinical research. Szarzeniu włosów i twarzy zmarszczki w każdym wieku ze względu na niedobór miedzi. Nie poparte badaniami klinicznymi.

Cardiomyopathy is solely the result of a selenium deficiency. Cardiomyopathy is a group of heart-muscle disorders with several different causes. Kardiomiopatia jest wyłącznie wynikiem z niedoborem selenu. Kardiomiopatia to grupa serca-choroby mięśni z kilku różnych przyczyn.

All aneurysms (over 40 different kinds) are due to a copper deficiency. Not supported by clinical research. Wszystkie aneurysms (ponad 40 różnych rodzajów) ze względu na niedobór miedzi. Nie poparte badaniami klinicznymi.

Male-pattern baldness is due to a tin deficiency. Not supported by clinical research. Mężczyzna wzorzec łysina jest ze względu na niedobór cyny. Nie poparte badaniami klinicznymi.

Bell's palsy is the result of a calcium deficiency. The usual cause is compression of the facial nerve. Bell's palsy jest wynikiem niedoboru wapnia. Zazwyczaj przyczyną jest kompresja z nerwów twarzy.

Diabetes and hypoglycemia are due to vanadium and chromium deficiencies. Not supported by clinical research. Cukrzyca i hypoglycemia są ze względu na braki wanadu i chromu. Nie poparte badaniami klinicznymi.

Sodium consumption is unrelated to high blood pressure in humans. As evidence he notes that cows use salt licks, but don't suffer from high blood pressure. Spożycia sodu nie jest do wysokiego ciśnienia krwi u ludzi. Dowody zauważa, że krowy używać soli lizawek, ale nie cierpią z powodu wysokiego ciśnienia krwi. Animals use salt licks as needed. Zwierzęta używać soli lizawek, ile potrzeba. Sodium intake affects blood pressure in people who are salt-sensitive. Spożycia sodu wpływa na ciśnienie krwi u ludzi, którzy są wrażliwe na sól.

Periodontal disease is the result of a calcium deficiency and is not influenced by the quality of oral hygiene. Not supported by clinical research. Okołozębowych choroba jest wynikiem niedoboru wapnia i nie ma wpływu na jakość higieny jamy ustnej. Nie poparte badaniami klinicznymi.

All low back pain is due to osteoporosis. An absurd idea; the most common causes are muscle and ligament strains from overexertion. Wszystkie ból pleców jest niska z powodu osteoporozy. Absurdalnych idei; najczęstszymi przyczynami są mięśnie i ligament szczepów z overexertion.

Metallic minerals (ie, regular vitamins and minerals) are only 8-12% absorbable while colloidal minerals are 98% absorbable. No data support such a claim; the figures appear to have been pulled out of thin air [14]. Metalowe minerałów (np. regularne witamin i minerałów) są przyswajalne tylko 8-12%, podczas gdy koloidalny minerały są 98% przyswajalne. Brak danych poparcie takiego twierdzenia, dane wydają się być wyciągnięta z cienką powietrza [14].

The human body transports, stores, and uses minerals in colloidal form. This is simply not true; minerals inevitably occur either as mineral salts, compounded with proteins or lipids, or as enzymal and hormonal components. Ciało ludzkie transporty, przechowuje i wykorzystuje koloidalny w postaci minerałów. To po prostu nie prawdziwe; minerałów nieuchronnie pojawić albo jako sole mineralne, wytworzone z białek lub lipidów, lub jako enzymal i składniki hormonalne.

When the extent of Wallach's misstatements became public knowledge, TJ Clark & Co. severed its business relationship with him. Gdy zakres Wallach's nieprawidłowościach stał wiedzy opinii publicznej, TJ Clark & Co oddzielone jej stosunków handlowych z nim. Up to that time, Wallach had been claiming that only leachate from Clark's mine was effective in treating mineral deficiencies. Do tego czasu, Wallach zostały twierdząc, że tylko odcieku z Clark's kopalni był skuteczny w leczeniu braków mineralnych. After this falling out, however, Wallach revised his "scientific" opinion and quickly moved on to find new partners. Po tym wchodzących obecnie jednak, Wallach rewizji jego "naukowych" opinii i szybko przeniósł się do znalezienia nowych partnerów. After additional problems, Soaring Eagle Ventures terminated their ties with Wallach in early 1997 and prohibited any further use of his promotional materials by their distributors. Po dodatkowe problemy, rosnących Eagle Ventures zakończone ich więzi z Wallach na początku 1997 r. i zakazane wszelkie dalsze korzystanie z jego materiałów promocyjnych przez ich dystrybutorów. Wallach is currently collaborating with Ma Lan, a Chinese-educated physician whom I suspect is not licensed to practice medicine in the United States [11]. Wallach jest obecnie współpracuje z Ma Lan, wykształconych Chiński lekarz którego podejrzany nie jest licencjonowana do praktyki medycyny w Stanach Zjednoczonych [11]. Wallach has also started his own company, American Longevity , whose home page depicts him decked out in a cowboy-hat, American flag shirt and a welcoming smile. Wallach również rozpoczął swoją własną firmę, amerykański Longevity, których strony głównej ukazuje mu się w decked cowboy-hat, polska flaga koszule i przyjaznej uśmiechem. Beneath him is the company motto, "If you don't see my face on the bottle you don't know what your getting." Pod nim jest motto firmy, "Jeśli nie widzisz mojej twarzy na butelce nie wiesz jakie dostaję."

Promotional literature employed by other colloidal mineral distributors is equally erroneous. Literatura promocyjna zatrudnieni przez innych dystrybutorów koloidalny mineralnych jest równie błędne. Many, for example, confuse the terms element and mineral. Wiele, na przykład mylić z warunkami elementu i mineralnych. Elements are the fundamental constituents of which all substances are composed. Elementy są podstawowe składniki, które składają się wszystkie substancje. Minerals are naturally occurring, homogeneous inorganic substances with a specific chemical composition and characteristic crystalline structure, color, and hardness [15]. Minerały są naturalnie występujących, jednorodnej substancji nieorganicznych z konkretnego składu chemicznego i charakterystyczną strukturę krystaliczną, koloru i twardości [15]. Minerals are composed of elements. Minerały składają się z elementów. For example, the mineral silica is composed of the elements silicon and oxygen. Na przykład, krzemionka mineralnych składa się z elementów krzemu i tlenu. Colloidal mineral promoters use these terms interchangibly. Koloidalny mineralnych promotorów wykorzystania tych warunkach interchangibly. They also employ the misnomer "metallic minerals" to distinguish (supposedly ineffective) standard supplement products from their "plant-based" colloidal minerals. Oni też zatrudniają w misnomer "metalicznej minerałów" do odróżnienia (rzekomo nieskuteczne) uzupełnienie standardowych produktów z ich "na bazie roślin" koloidalny minerałów. The distinction is a spurious one, because most colloidal minerals in leachate come from the sedimentary matrix of the shale itself (ie, the very "metallic minerals" that these promoters condemn). Rozróżnienie jest Dziękujemy! Jeden, ponieważ większość koloidalny minerałów w odcieku pochodzą z osadowego matrycy z łupek sam (tzn. bardzo "metalicznych składników mineralnych", że te promotorów potępienia). The main point concealed by all of this hype is that there is absolutely nothing special about colloidal minerals. Głównym punktem ukryte przez cały ten hype jest, że nie ma absolutnie nic specjalnego o koloidalny minerałów. A colloid is simply any substance whose particle size is small enough to keep it suspended in a liquid or gas, yet large enough to prevent or delay its passage through a semi-permeable membrane [15]. A colloid jest po prostu każdą substancję, której wielkość cząstek jest wystarczająco małe, aby je zawieszone w cieczy lub gazów, ale wystarczająco duże, aby zapobiec lub opóźnić jego przejście przez pół-przepuszczalności membrany [15].

Various promoters disagree about the basic "science" behind their supplements. TJ Clark & Co. claims that colloidal minerals "produce the correct electrical frequencies that are compatible with the electrical frequencies of the brain and nervous system of the human body . . . and attract toxins and heavy metals from the body and flush them out." Różne promotorów zgadzam na temat podstawowych "nauki" za ich uzupełnienie. TJ Clark & Co twierdzi, że koloidalny minerałów "wyprodukować prawidłowe elektrycznych częstotliwości, które są zgodne z elektrycznych częstotliwości mózgu i układu nerwowego organizmu człowieka... I przyciągnąć toksyn i metali ciężkich z organizmu i opróżniają je. " Such statements are pseudoscientific gibberish. Takie deklaracje są pseudoscientific bełkotem. Ironically, Clark has accused competitors of employing "pseudo-scientific mumbo-jumbo and marketing hype." Paradoksalnie, Clark oskarżony ma konkurentów zatrudnienia "pseudo-naukowych mumbo-jumbo i marketing hype". Most of Clark's competitors claim that colloidal minerals somehow strengthen and rejuvenate the body, increase longevity, and boost one's energy level. Większość konkurentów Clark twierdzą, że w jakiś sposób wzmocnić koloidalny minerałów i rejuvenate ciała, wzrost długowieczności i zwiększenia jej poziom energii. Most manufacturers also hint that only they have the proper minerals and the secret, patented process that results in an effective product, and that everyone else is a fraud. Większość producentów również wskazówkę, że tylko one mają właściwego minerałów i tajne, opatentowany proces, który prowadzi do skutecznego produktu, i że każdy inny jest oszustwa. Clark gives its distributors signed "certificates of authorization" as assurance that they've purchased the genuine article. Clark daje jej dystrybutorów podpisane "świadectwa dopuszczenia" jako gwarancję, że zostały one zakupione z prawdziwego artykułu. Before splitting from TJ Clark & Co, Wallach portrayed himself as an "unbiased expert" while exclusively promoting the mine in which he had a financial interest [11]. Przed rozdzieleniem z TJ Clark & Co, Wallach portretował się jako "bezstronnego eksperta" wyłącznie przy jednoczesnym promowaniu kopalni, w której miał interesów finansowych [11]. Today, many independent distributors are circulating copies of Wallach's tape minus the final two minutes in which he had specified that Clark's products were the only effective ones. Dziś, wiele niezależnych dystrybutorów są krążących kopii na taśmie Wallach minus końcowy dwie minuty, w których miał określić, że Clark produkty były tylko skuteczne.

Manufacturers also disagree about the nature of the shale used for leaching. TJ Clark & Co. asserts that its products contain neither humus nor shale, even though it is registered with the State of Utah as a humic shale mining operation [6]. Producenci nie zgadzają się również co do charakteru tych łupek wykorzystywane do wypłukiwania. TJ Clark & Co twierdzi, że jej produkty zawierają ani ziemia, ani łupek, nawet jeśli jest on zarejestrowany w państwie Utah jako humic shale kopalni [6]. Some promoters claim that the shale deposits were only lightly covered by 20-30 feet of sandstone, "just enough to protect the deposit, but not enough to cause excessive heat and pressure that would have altered this pure form of the minerals." Niektórzy promotorzy twierdzą, że łupek depozyty były tylko lekko objętych 20-30 stóp piaskowca, "wystarczy do ochrony depozytów, ale nie wystarcza, aby spowodować nadmierny wzrost temperatury i ciśnienia, które zmieniło tę czystej postaci minerałów." Others state that the ancient forest was covered by thick deposits of sand, mud, and lava that exerted great pressures on the plant matter but did not alter it. Inni twierdzą, że w starożytnym lesie było pokryte grubą złoża piasku, mułu, i lawa, że presja wywierana na wielkie sprawy zakładu, ale nie zmienia. All these ideas are either false, inaccurate, or just nonsensical. Wszystkie te pomysły są albo nieprawdziwe, niedokładne lub po prostu nonsensowny. Despite claims to the contrary, all are deriving their product from a 30-foot thick layer of carbonaceous shale intertwined with bituminous coal that was laid down during the Cretaceous period about 90 million years ago [16,17]. Pomimo twierdzi przeciwnie, wszyscy są ich produktów pochodzących z 30-stóp grubą warstwą węgiel łupek bitumicznych powiązane z węgla, który został ustanowiony w trakcie okresu kredy około 90 milionów lat temu [16,17]. The bituminous rank of the interlayered coals indicates that these formations were subjected to significant pressures and temperatures of at least 100-150°C for a prolonged period of time [18]. W rankingu bitumicznych z interlayered węgle wskazuje, że formacje te zostały poddane znaczącej presji i temperatury co najmniej 100-150 ° C przez dłuższy okres czasu [18]. At least one distributor claims that the Cretaceous source material for his company's elixir is a mere 2,000 years old. Co najmniej jeden dystrybutor twierdzi, że kredy materiał źródłowy dla swojej firmy Eliksir jest zaledwie 2000 lat życia.

Distributors rightly assume that health-conscious consumers will find phrases such as "ancient virgin rainforest," "pristine," and "natural" more appealing than "coal," "shale," and "surface mining." LifePlus , manufacturers of MICRO-MINS powdered leachate capsules and BERRY'D TREASURE flavored leachate drink, boast that their minerals are the same ones that were responsible for the spectacular size of Cretaceous trees and dinosaurs. Dystrybutorzy słusznie zakładać, że zdrowie-świadomy konsumentów znajdzie zwroty takie jak "Ancient dziewicy tropikalnych", "pristine" i "naturalnych" bardziej atrakcyjne niż "węgiel", "łupek" i "surface mining." LifePlus, producenci mikro - MINS sproszkowanego odcieku kapsułek i BERRY'D TREASURE tematycznie odcieku pić, pochwalić się, że ich minerały są takie same, które były odpowiedzialne za spektakularne wielkości drzew i kredy dinozaury. As advertisements point out, "This was a time when much of the earth may still have been very much in a 'Garden of Eden' or very rich, vibrant, and pristine state." W reklamach punkt, "To był czas, kiedy wiele z ziemi mogą nadal były bardzo w" Garden of Eden "lub bardzo bogate, tętniące życiem, a pristine." Promoters would like you to believe that if these minerals could produce fabulous prehistoric flora and fauna, then they can provide health benefits for you. Inicjatorzy chcieliby można by sądzić, że jeżeli tych minerałów może produkować fabulous prehistorycznego flory i fauny, a następnie mogą zapewnić korzyści dla zdrowia. Some distributors supply a laboratory analysis of their products [19-24]. Niektórzy dystrybutorzy zaopatrzenia laboratorium analizy ich produktów [19-24].

Many distributors provide testimonials that people taking colloidal minerals have experienced improvement in such conditions as high blood pressure, heartburn, sprained ankles, AIDS, hair loss, perforated ulcers, rheumatism, pimples, leukemia, and impotence. Wielu dystrybutorów dostarczyć referencje, że ludzie biorąc koloidalny minerałów doświadczyło poprawy w takich warunkach, jak wysokie ciśnienie krwi, zgaga, sprained kostek, AIDS, wypadanie włosów, perforowane wrzody, reumatyzm, pimples, białaczka, i impotencja. The use of disease-related testimonials to promote supplement products is illegal. Korzystanie z chorób związanych z referencje dodatek do promowania produktów jest nielegalne. The FDA has proposed to ban OTC sale of colloidal silver products [25]. FDA zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży OTC koloidalny srebrny produktów [25].

While it is true that optimal health depends upon an adequate intake of essential nutrients, fewer than 20 mineral-related elements are essential for humans [26-30]. Prawdą jest, że optymalne zdrowie zależy od odpowiedniej dawki niezbędnych składników odżywczych, mniej niż 20 elementów związanych mineralne są istotne dla ludzi [26-30]. The exact role of other trace elements, as well as our intake of these micronutrients from prepared meals, remains to be clarified [30]. Dokładna rola innych pierwiastków śladowych, jak również nasze spożycie tych mikroelementów z gotowych dań, pozostaje zostać wyjaśnione [30]. There is absolutely no evidence, however, that mineral deficiency is a basic cause of disease. Jest absolutnie żadnych dowodów, że wada mineralna jest podstawową przyczyną choroby. In fact, available data refutes the claim that our food supply is "mineral deficient" and demonstrates that a standard diet generally contains trace elemental quantities far in excess of those supplied by colloidal mineral supplements [19-24,31-33]. W rzeczywistości, dostępne dane odrzuca twierdzenie, że nasza żywność jest dostawa "mineralnych niedostateczne" i pokazuje, że standardowa dieta generalnie zawiera śladowe ilości pierwiastków znacznie większe niż w przypadku dostarczanych przez koloidalny mineralne suplementy [19-24,31-33]. Finally, my own search of the medical and nutritional literature databases for the last forty years failed to produce a single study showing that colloidal mineral supplements are useful. Wreszcie, moje poszukiwania w literaturze medycznej i dietetycy baz danych dla ostatnich czterdziestu lat nie produkują jednego badania wskazujące, że koloidalny mineralne suplementy są przydatne.

Possible Risks Możliwych zagrożeń

Of course, this is not to imply that these supplements are safe for human consumption. Oczywiście, to nie oznacza, że te dodatki są bezpieczne dla ludzi. The ingestion of unnecessary amounts of all trace elements should be avoided because many are not easily excreted and all can exhibit toxic effects when consumed in large quantity or for an extended period of time [3,34]. W połykanie zbędnych ilości wszystkich pierwiastków śladowych należy unikać, ponieważ wielu nie są łatwo wydalane i mogą wykazywać wszystkie toksyczne skutki, jeżeli jest spożywany w dużej ilości lub na dłuższy okres czasu [3,34]. More important, however, colloidal mineral promoters seem oblivious to the fact that their products may contain hazardous organic compounds. Co ważniejsze jednak, koloidalny mineralnych oblivious promotorów wydaje się fakt, że ich produkty mogą zawierać niebezpieczne związki organiczne. For example, a daily dose of Doc's Mineral Rocks contains 7.2 mg of unidentified total organic carbon [20]. Na przykład, dawka dobowa Doc's Rocks mineralna zawiera 7,2 mg niezidentyfikowanych całkowitego węgla organicznego [20]. It is well established that groundwater can leach toxic organic compounds from sedimentary deposits such as coal, shale, and lignite. Powszechnie uznaje się, że wód podziemnych może zostać wymyty toksyczne związki organiczne pochodzące z osadowych złóż, takich jak węgiel, łupek i brunatnego. In many locations, specific geochemical conditions have led to the leaching of toxic organic compounds into potable water supplies with resulting disease. W wielu miejscach, szczególne warunki geochemiczne doprowadziły do wypłukiwania toksycznych związków organicznych do wody pitnej dostaw wynikających z choroby. For example: Na przykład:

 • Links between endemic goiter and the contamination of iodine-sufficient drinking waters with sulfurated hydrocarbons leached from coal and shale deposits in Colombia and the United States [35-37]. Powiązania między endemicznych goiter i skażenia jodu-wystarczające do picia wody z węglowodorów sulfurated leached z węgla i łupek depozytów i Kolumbia w Stanach Zjednoczonych [35-37].
 • Studies of elevated radon levels in Texas drinking waters have implicated lignites and other hydrocarbon accumulations as the suspected radionuclide sinks [38]. Badania w podwyższonych poziomów w radon Texas wody pitnej mają dotyczyć lignites i innych węglowodorów nagromadzenia jako podejrzany radionuklidu Zlewozmywaki [38].
 • Suspected links between the kerogen-rich White Speckled Shale in Saskatchewan (Canada) and patterns of Multiple Sclerosis distribution [39,40]. Podejrzewany powiązań między bogatymi Kerogen-Biała Speckled Shale w Saskatchewan (Kanada) i modeli dystrybucji stwardnienia rozsianego [39,40].
 • Suspected links between weathered low-rank coals and shales and the occurrence of an incurable renal disease known as Balkan Endemic Nephropathy [41,42]. Podejrzewany powiązań między wietrzało niskiej rangi węgle i shales i wystąpienia nieuleczalną chorobą nerek znany jako bałkańskich Endemik nefropatią [41,42].
 • Hypothesized complicity of North/South Dakota lignites and Alaska/Maine/Minnesota peats with those state's high incidences of urothelial cancer [41]. Hypothesized współudziałem North / South Dakota lignites i Alaska / Maine / Minnesota peats z tymi państwa o wysokiej częstości raka urothelial [41].
 • Correlations between digestive cancer mortality rates in Missouri and the consumption of drinking water from coal and shale-bearing strata [43]. Korelacje między trawienia raka śmiertelności w Missouri i zużycia wody pitnej z węgla i łupek rozrodczym warstw [43].

Colloidal mineral extracts have a distinctive yellow tint, indicating the presence of dissolved organic matter. Koloidalny mineralnych wyciągi mają charakterystyczny żółty odcień, wskazujące na obecność rozpuszczonej materii organicznej. At least one manufacturer, the Rockland Corporation , prides itself on its product's dark gold color. Przynajmniej jeden producent, Rockland Corporation, prides się na jego produkt jest koloru ciemnego złota. Although the concentrations of hazardous organic compounds may be low, long-term exposure and/or accumulation in body tissues might eventually lead to disease. Chociaż stężenie niebezpiecznych związków organicznych może być niska, długotrwałego narażenia i / lub akumulacji w tkankach, może doprowadzić do choroby. Suspected and proven carcinogens such as PAHs, aromatic amines, and aminophenols result from the partial coalification of aromatic substances in woody plant tissues [41,44,45]. Podejrzewany i udowodnione działanie czynników rakotwórczych, takich jak policykliczne węglowodory aromatyczne, aminy aromatyczne i aminophenols w wyniku częściowego coalification aromatycznych substancji w tkankach roślin drzewiastych [41,44,45]. Such compounds can trigger gene and/or chromosomal mutations and altered gene expression, both of which are significant factors in the development of cancer. Takie związki mogą powodować genów i / lub chromosomowych i mutacji zmieniać ekspresji genów, które są istotne czynniki w rozwoju raka. PAHs also exhibit the ability to modulate signal transduction among cells, which can have serious negative health consequences [46]. WWA wykazują również zdolność do modulacji transdukcji sygnału pomiędzy komórkami, które mogą mieć poważne negatywne konsekwencje dla zdrowia [46]. In addition to carcinogenicity, shale extracts possess low-order estrogenic properties. W uzupełnieniu do rakotwórczości, łupek ekstrakty posiadają niskie celu estrogenic właściwości. Many organic compounds can also contribute to the unwanted activation of the immune system. Wiele związków organicznych mogą również przyczynić się do niechcianych aktywację układu immunologicznego. Since diseases can be caused by multiple factors, adverse long-term effects of colloidal mineral products may not be readily identifiable. Ponieważ choroby mogą być spowodowane przez wiele czynników, długoterminowe niekorzystne skutki koloidalny produkty mineralne nie mogą być łatwo rozpoznawalne. Ironically, while the tonics themselves are unregulated, surface water runoff from the mining operations is routinely remediated because of its threat to plant and animal life. Paradoksalnie, podczas gdy sami są nieuregulowanych tonics, wód powierzchniowych runoff z górnictwa jest rutynowo naprawczym ze względu na zagrożenie dla jego życia roślin i zwierząt.

Ten of thousands of Americans are currently serving as unwitting subjects in an undocumented test of their safety. Dziesięć tysięcy Amerykanów są obecnie służą jako nieświadomie tematów w niezarejestrowanych badania ich bezpieczeństwa. Some scientists are especially concerned about the widespread administration of these products to children. Niektórzy naukowcy są szczególnie zaniepokojone powszechne podawanie tych produktów dla dzieci. Unfortunately, since colloidal minerals are classified as dietary supplements, no safety or efficacy testing was required before they were marketed. Niestety, ponieważ koloidalny minerały są klasyfikowane jako suplementów żywieniowych, bezpieczeństwa i skuteczności nie było wymagane badania zostały one wprowadzone do obrotu przed. Action to prohibit their sale can only be taken if it is demonstrated that the products are adulterated (ie, toxic), misbranded, or that specific medical treatment claims have been made for them. Działania w celu zakazania ich sprzedaży mogą być podejmowane jedynie, jeśli zostanie dowiedzione, że produkty są zafałszowane (np. toksycznych), misbranded, że konkretne leczenie roszczenia zostały dokonane dla nich. The first colloidal mineral supplement sold commercially, which Rockland Corporation introduced in 1984, was banned because of its toxicity [47]. Pierwszy dodatek koloidalny mineralne sprzedawane komercyjnie, które Rockland Corporation wprowadziła w 1984 r., była zakazana z powodu swojej toksyczności [47]. Called "Body Toddy," it was reformulated, renamed "Mineral Toddy," and currently is marketed as "Body Booster." O nazwie "Body Toddy," było sformułowane, noszące nazwę "mineralne Toddy", a obecnie jest wprowadzany do obrotu jako "Body Booster".

Reliance on dubious supplements and unfounded health-care opinions delay people from seeking timely medical treatment. Uzależnienie od wątpliwych uzupełnia i bezpodstawne opinie opieki zdrowotnej niezwłocznie poszukuje osób z terminowego leczenia. They are also a waste of money. Są także stratą pieniędzy. The average recommended dosage of most colloidal minerals costs approximately $360 per person per year. Średni Zalecana dawka większości koloidalny minerałów koszty około 360 dolarów na osobę rocznie. Finally, the widespread quackery associated with colloidal minerals undoubtedly deters professionals from examining the subject simply because of the stigma attached to it. Wreszcie, związanych z szeroko Szarlataństwo koloidalny minerałów niewątpliwie zniechęca specjalistów od zbadania tematu po prostu z powodu stygmatyzacji załączony do niego. There is always the potential that such research might have generated useful information. Nie zawsze jest potencjał, że takie badania mogą mieć wygenerowanego przydatnych informacji.
According to the most recent figures available, mining is Emery County's largest industry, contributing one third of its earnings [48]. Według najnowszych dostępnych danych liczbowych, górnictwo jest Emery Powiat największym przemysłem, przyczyniając się jedna trzecia jego zarobki [48]. Judging from the recent large-scale expansion of mining and processing facilities [16], as well as the statistics of gross sales in the past few years, it appears that colloidal mineral supplements are currently a healthy cash cow.
Soaring Eagle Ventures is reportedly grossing $3 million per month; New Vision claims to have monthly sales 2-3 times that amount [3]. Sądząc z ostatnich dużą skalę ekspansji górnictwa i przetwarzania obiektów [16], jak również statystyki sprzedaży brutto w ciągu ostatnich kilku lat, wydaje się, że koloidalny mineralne suplementy są obecnie zdrowej krowy gotówki. Rosnących Eagle Ventures jest dochodowych raportów 3 miliony dolarów miesięcznie; nowej wizji twierdzi, że miesięczna sprzedaż 2-3 razy wyższą kwotę [3]. The products are advertised as a sure track to financial success on hundreds of Internet sites. Produkty są reklamowane jako pewny drodze do sukcesu finansowego na setkach stron internetowych. The sale pitch is always the same: become an independent distributor, work part-time, and earn lots of extra money. W sprzedaży smoły jest zawsze taki sam: stać się niezależny dystrybutor, praca w niepełnym wymiarze godzin, i zarobić mnóstwo dodatkowych pieniędzy. New sites seem to pop up overnight like mushrooms, while new applications (colloidal minerals for your pets and garden!) offer more profits. Nowe witryny wydaje się pop-up w nocy jak grzyby, podczas gdy nowe aplikacje (koloidalny minerałów za zwierzęta i ogród!) Więcej zysków. A 16-ounce bottle of leachate purchased directly at the plant in Emery for $12 can net a $20 return in Salt Lake City and upwards of $30+ on the Internet [1,16]. 16-uncji butelki odcieku nabyć bezpośrednio w zakładzie w Emery za 12 dolarów można jeden netto 20 dolarów za lot w obie strony w Salt Lake City i 30 dolarów w górę + w Internecie [1,16]. All of this despite an unproven product, potential health risks, false advertising claims and a plague of recent scandals (lawsuits, accusations of watered-down tonics, etc.) [10]. Wszystko to pomimo niesprawdzonych produktów, potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, fałszywe reklamowych i plaga ostatnich skandali (sądowych, oskarżeń o napojone-down tonics, itp.) [10].

Some colloidal mineral distributors have broadened the scope of their activities. Niektóre koloidalny mineralnych dystrybutorzy mają rozszerzony zakres ich działalności. One industrious individual has already begun promoting the latest purported "health breakthrough" of the century. WaterOz ionic mineral tonics (produced by a "very technical, revolutionary new process") will replace colloidal minerals which are as ineffective as "normal" mineral supplements. Jeden pracowitymi indywidualnych już się rozpoczęło, promowanie najnowszych rzekomą "przełom zdrowia" wieku. WaterOz jonowych mineralnych tonics (produkowany przez "bardzo techniczne, rewolucyjny nowy proces") zastąpi koloidalny minerały, które są nieskuteczne jako "normalne" mineralnych suplementów. And so the Ship of Fools prepares to sail out from port once again. A więc Statek głupców przygotowuje się pływać od portu po raz kolejny. . . .

For Additional Information Aby uzyskać dodatkowe informacje

About the Author O autorze

Mr. Pontolillo is a research scientist with over ten years of experience in the fields of geology, organic petrology and organic geochemistry. Pan jest Pontolillo badań naukowców z ponad dziesięć lat doświadczeń w dziedzinie geologii, ekologicznej i Petrologia organic geochemistry. An earlier version of this article was published as: Pontolillo J. Better Living through Shale Leachate? Starsza wersja tego artykułu została opublikowana w: J. Pontolillo Lepsze Życie Shale poprzez odciek? TSOP Newsletter 14(1)1:4-7, 1997. TSOP Newsletter 14 (1) 1:4-7, 1997.

References Referencje

 1. Assorted promotional literature downloaded from the Internet ( LifePlus , KareMor , New Vision , Higher Ideals , Soaring Eagle Ventures , Advanced Bio Company , Organic Planets , Thomas J. Clark & Company , The Rockland Corporation , etc.). Różne promocyjnych pobrać z Internetu (LifePlus, KareMor, nowej wizji, wyższe ideały, rosnących Eagle Ventures, Advanced Bio Company, ekologiczna Planety, Thomas J. Clark & Company, Rockland Corporation, itp.). When quoting from these materials no distinction has been made as to the exact source, since most manufacturers and distributors employ virtually identical literature. Przy cytowaniu z tych materiałów nie dokonano rozróżnienia co do dokładnego źródła, ponieważ większość producentów i dystrybutorów zatrudniają prawie identyczne literatury. Uncredited quotations hereafter refer to this note. Uncredited notowania zwaną dalej "odnoszą się do niniejszej noty.
 2. The Legend of TJ Clark (90-minute audiocassette). The Legend of TJ Clark (90 minut audiocassette). Light Energy Productions. Light Energy Productions.
 3. Alexander B. Colloidal minerals are flying off the shelves of health food stores -- and could be dangerous, Self Magazine, March 1997. Alexander B. koloidalny minerały są pływające poza półkach sklepów spożywczych zdrowia - i może być niebezpieczne, Self Magazine, marzec 1997.
 4. Wallach J. Dead Doctors Don't Lie! Wallach J. Dead Lekarze nie Nieprawda! Audiotape, 1995. Audiotape, 1995. An ad in the May/June 1998 issues of Wallach's magazine Health Consciousness states that seven million of the tapes have been sold. Reklama na maj / czerwiec 1998 kwestiach Wallach's Health czasopismo Świadomość, że siedem milionów z taśmy zostały sprzedane.
 5. "Dead Doctors" doesn't die . "Dead Doctors" nie umiera. National Council Against Health Fraud Newsletter, Jan/Feb 1998. Krajowa Rada Zdrowia Against Fraud Newsletter, styczeń / luty 1998.
 6. Body Toddy/Rockland Mine (Miracle Rock Mining & Research); Miller Rock/Bret Clark Mine (Hub Research & Development Co.); Daddy Dearest 1-9/Blackhawk Mine (Thomas J. Clark and Co.); Co-op Placer Project Mine (Co-op Mining Company/Stoddard); and Number 1 Clark Mine (Robert L. Clark). Body Toddy / Rockland Mine (Rock Cud Górnictwo i Badań Naukowych); Miller Rock / Bret Clark Mine (Centrum Badań i Rozwoju SA); Daddy najdrożsi 1-9/Blackhawk Mine (Thomas J. Clark i Co), Co-op Placer Projekt Mine (Co-op Górnictwo Firma / Stoddard), Numer 1 Clark Mine (Robert L. Clark). Source: Utah Division of Oil, Gas & Mining; Shale Operators in Emery County; and correspondence to author from Joelle Burns dated 10/21/98. Źródło: Utah Oddział ropy naftowej, gazu ziemnego i górnictwo; Shale operatorów w hrabstwie Emery i korespondencji z autorem: Joelle Burns dnia 10/21/98.
 7. Soaring Eagle Ventures (San Diego, CA); New Vision International (Tempe, AZ); The Rockland Corporation (Tulsa, OK). Orzeł rosnących Ventures (San Diego, CA); New Vision International (Tempe, AZ); Rockland Corporation (Tulsa, OK).
 8. "Who is Dr. Joel Wallach?" (An Internet posting of biographical excerpts from the preface to Wallach JD, Lan M. Rare Earths: Forbidden Cures? Bonita, CA: Double Happiness Publishing Company, 1994. "Kim jest dr Joel Wallach?" (Internet delegowania biograficzny fragmenty przedmowie do Wallach JD, LAN M. ZIEM RZADKICH: Forbidden leki? Bonita, CA: Double Happiness Publishing Company, 1994.
 9. Wallach JD, Garmaise B. Cystic fibrosis - A perinatal manifestation of selenium deficiency. JD Wallach, Garmaise B. mukowiscydoza - gałki manifestacją niedoboru selenu. In Hemphill DD, editor. W Hemphill DD, redaktor. Trace Substances in Environmental Health XIII. Śladowe substancje w Environmental Health XIII. Proceedings of the 13th Annual Conference on Trace Substances in Environmental Health, University of Missouri-Columbia, June 4-7, 1979, pp 469-476. Proceedings of the 13th Annual Conference na śladowe substancje w Environmental Health, University of Missouri-Columbia, June 4-7, 1979, s. 469-476.
 10. Joel D. Wallach, The Mineral Doctor . Joel D. Wallach, doktor mineralne. In Carroll RT. W Carroll PR. The Skeptic's Dictionary. The Skeptic's Dictionary.
 11. Dead doctors don't lie! Dead lekarze nie kłamię! But this living veterinarian does! National Council Against Health Fraud Newsletter, March/April 1996. Ale to nie lekarza weterynarii życia! Krajowa Rada Zdrowia Against Fraud Newsletter, marzec / kwiecień 1996.
 12. Goodman LJ. Goodman LJ. Longevity and mortality of American physicians, 1969-1973. Długowieczności i śmiertelności z amerykańskich lekarzy, 1969-1973. Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society 53(3):353-375, 1975. Milbank Memorial Fund Quarterly: Zdrowie i Społeczeństwo 53 (3) :353-375, 1975.
 13. Evans D and others., Estimated prevalence of Alzheimers Disease in the United States. Evans D i innych., Alzheimers Szacunkowy występowania choroby w Stanach Zjednoczonych. Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society 68(2):267-287, 1990. Milbank Memorial Fund Quarterly: Zdrowie i Społeczeństwo 68 (2) :267-287, 1990.
 14. Colloidal minerals . Koloidalny minerałów. National Council Against Health Fraud Newsletter, Jan/Feb 1997. Krajowa Rada Zdrowia Against Fraud Newsletter, styczeń / luty 1997.
 15. Webster's II University Dictionary. Webster's Dictionary Uniwersytet II. Boston: Riverside Publishing Company, 1988. Boston: Riverside Publishing Company, 1988.
 16. Garrison J. Correspondence to the author. J. Garrison Korespondencja do autora. The Ferron Group (Emery, Utah). W Ferron Group (Emery, Utah).
 17. Doelling HH. Doelling GG. Central Utah Coal Fields (Sevier-Sanpete, Wasatch Plateau, Book Cliffs and Emery). Centralny Utah Węgla Fields (Sevier-Sanpete, Wasatch Plateau, Rezerwuj Klify i Emery). Utah Geological and Mineralogical Survey, Monograph Series No. 3, 1972. Utah Geological Survey i mineralogiczne, Monograph Series No 3, 1972.
 18. Stach E and others. E Stach i inni. Stach's Textbook of Coal Petrology. Stach's Textbook of Coal petrology. Berlin: Gebruder Borntraeger, 1975. Berlin: Gebruder Borntraeger, 1975.
 19. MIN RA SOL, Jacob's Enterprises Certificate of Analysis #88-008094 (downloaded from Internet -- no longer accessible). MIN RA Sol, Jacob's Przedsiębiorstwa Certyfikat Analiza # 88-008094 (pobrany z Internetu - nie jest już dostępne).
 20. Laboratory analysis of Doc's Mineral Rocks, Higher Ideals Web site. Laboratorium analizy Doc's Rocks mineralne, wyższe ideały w sieci Web. Western Analysis, Inc.; Salt Lake City, UT; sample #57898. Western Analysis, Inc; Salt Lake City, UT; próbki # 57898. (In 1999 the operator of this site notified Quackwatch that, "I DO have higher ideals than some persons and no longer am affiliated with the nutritionals market." (W 1999 r. operator tej witryny zgłoszone Quackwatch, że "mają wyższe ideały niż kilka osób i już nie jestem związany z nutritionals rynku".
 21. Laboratory analysis of Source of Health Colloidal Trace Minerals . Laboratorium analizy źródła Zdrowia koloidalny Trace minerałów. Western Analysis, Inc.; Salt Lake City, UT; sample #53416. Western Analysis, Inc; Salt Lake City, UT; próbki # 53416.
 22. Laboratory analysis of Clark's Original Mineral Formula . Laboratorium analizy Clark's Original Mineral Formula. Western Analysis, Inc.; Salt Lake City, UT; sample #54225. Western Analysis, Inc; Salt Lake City, UT; próbki # 54225.
 23. Laboratory analysis of Soaring Eagle Ventures Mineral Toddy . Laboratorium analizy rosnących Eagle Ventures mineralne Toddy.
 24. Laboratory analysis of Mike's Choice Concentrate . Laboratorium analizy Mike's Choice Koncentrat.
 25. Federal Register 61:53685-53688, 1996. Federal Register 61:53685-53688, 1996.
 26. Codex Alimentarius Commission. Komisji Kodeksu Żywnościowego. Contaminants: Joint FAO/WHO food standards program. Zanieczyszczenia: Joint FAO / WHO normy żywności programu. Codex Alimentarius 17(1):1-33, 1984. Codex Alimentarius 17 (1) :1-33, 1984.
 27. National Research Council. National Research Council. Recommended Dietary Allowances, Tenth Edition. Zalecana Dietetyczne Świadczenia, Tenth Edition. Washington, DC: National Academy Press, 1989. Waszyngton, DC: National Academy Press, 1989.
 28. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Wspólny Komitet Ekspertów FAO / WHO ds. Dodatków do Żywności. Evaluation of certain food additives and contaminants. Ocena niektórych dodatków do żywności i substancji zanieczyszczających. WHO Technical Report Series 837. WHO Technical Report Series 837. Geneva: World Health Organization, 1993. Genewa: Świat Organizacji Zdrowia z 1993 roku.
 29. Trace Elements in Human Nutrition and Health. Pierwiastków śladowych w Żywienia Człowieka oraz Zdrowia. Geneva: World Health Organization, 1996 Genewa: Świat Organizacji Zdrowia, 1996
 30. Abdulla M and others. Abdulla M i inni. Trace element requirements, intake and recommendations. Element śladowy wymagania, spożycia i zalecenia. In Prasad AS, editor. W Prasad AS, redaktor. Essential and Toxic Trace Elements in Human Health and Disease: An Update. Podstawowe i toksycznych pierwiastków śladowych w ludzkie zdrowie i choroba: aktualizacji. New York: Wiley-Liss, 1993, pp 311-328. New York: Wiley-Liss, 1993, s. 311-328.
 31. Oehme FW, editor. Oehme FW, redaktor. Toxicity of Heavy Metals in the Environment, New York: Marcel Dekker, 1979. Toksyczność metali ciężkich w środowisku naturalnym, New York: Marcel Dekker, 1979.
 32. Nriagu JO, editor. Nriagu JO, redaktor. Changing Metal Cycles and Human Health. Zmiana Metal Cycles i zdrowia ludzkiego. Berlin: Springer Verlag, 1984. Berlin: Springer Verlag, 1984.
 33. United Kingdom Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Wielka Brytania Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. MAFF UK - 1994 Total diet study: Minerals and other elements. MAFF Brytania - 1994 Razem dieta studiów: minerały i inne elementy. Food Surveillance Information Sheet #131, 1997. Food Surveillance Information Sheet # 131, 1997.
 34. Fischer P and others. Fischer P i inni. Trace Elements in Man and Animals - 9. Pierwiastków śladowych w organizmie człowieka i zwierzęta - 9. Proceedings of the Ninth International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Banff, Alberta, Canada, May 1996. Postępowanie w IX Międzynarodowym Sympozjum na temat pierwiastków śladowych w organizmie człowieka i zwierząt, Banff, Alberta, Kanada, maj 1996. Ottawa: National Research Council of Canada, 1997. Ottawa: National Research Council of Kanada, 1997.
 35. Edmunds WM, Smedley PL. WM Edmunds, Smedley PL. Groundwater geochemistry and health: An overview. Wody podziemne geochemii i ochrony zdrowia: przegląd. In Appleton JD and others, editors. W Appleton JD i innych redaktorów. Environmental Geochemistry and Health.Geological Society of London Special Publication No. 113, 1996, pp 91-105. Geochemia środowiska i Health.Geological Towarzystwa Londyn Special Publication No 113, 1996, s. 91-105.
 36. Gaitan E. and others. Antithyroid and goitrogenic effects of coal-water extracts from iodine-sufficient goiter areas . Gaitan E. i inni. Antithyroid i goitrogenic skutki węgla wody jodowo-wyciągi z wystarczającą goiter. Thyroid 3(1):49-53, 1993. Tarczyca 3 (1) :49-53, 1993.
 37. Lindsay RH and others. Antithyroid effects of coal-derived pollutants . Lindsay RH i inni. Antithyroid skutki zanieczyszczeń pochodzących z węgla. Journal of Toxicology and Environmental Health 37:467-481, 1992.
 38. Venso EA, Mollhagen JJ. Lignite and hydrocarbon accumulations as sources of 222 Radon in drinking water supplies. Northeastern Geology and Environmental Science 18:185-194, 1996.
 39. Dunn CE, Irvine DG. Relevance of a lithogeochemical database to epidemiological studies in central Saskatchewan, Canada. Applied Geochemistry Suppl. Issue No. 2, pp 215-222, 1993.
 40. Irvine DG and others. Geotoxicology of multiple sclerosis: Correlation of groundwater chemistry with childhood homes and prevalence of MS patients, Saskatchewan, Canada. Applied Geochemistry Suppl. Issue 2:235-240, 1993
 41. Tatu CA and others. The etiology of balkan endemic nephropathy: Still more questions and answers . Environmental Health Perspectives 106:689-700, 1998.
 42. Theisen J. Balkan turmoil delays BEN research: Disease links to low-rank coals remain speculative. TSOP Newsletter 12(3): 5-7, 1995.
 43. Keller EA. The geologic aspects of environmental health. Environmental Geology, 4th Edition. Columbus, OH: CE Merrill Publishing Company, 1985, pp 279-306.
 44. Pashin YV, Bakhitova LM. Mutagenic and carcinogenic properties of polycyclic aromatic hydrocarbons . Environmental Health Perspectives 30:185-189, 1979.
 45. Boffetta P and others. Cancer risk from occupational and environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Cancer Causes Control 8(3):444-472, 1997.
 46. Upham BL and others. Modulated gap junctional intercellular communication as a biomarker of PAH epigenetic toxicity: structure-function relationship . Environmental Health Perspectives 106 Supp 4:975-981, 1998.
 47. FDA Enforcement Report, 10/4/89.
 48. Economic Analysis of Emery, Utah 1995-1996. Utah Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System, May 1998.

 

Nieznany Swiat

Krystyna Kruczyńska

Gdy niedawno przeglądałam archiwalne numery NŚ, w jednym z nich moją uwagę przykuł artykuł redaktora naczelnego, Marka Rymuszko, którego treścią był sprzeciw wobec powszechności propagowania w mediach, zwłaszcza w TV przemocy, a ilustrujące go zdjęcie prezentowało dwie wieże World Trade Center. Działo się to – dodam – wiele miesięcy przed terrorystycznym atakiem z 11 września 2001 na Nowy Jork.

Od tego momentu zaczęłam patrzeć na cały dorobek redakcji jako swoistą pracę jasnowidzów.

Machinalnie wyciągnęłam wydanie miesięcznika nr 9 z 2001 r. (w sprzedaży było od 20 sierpnia!). Otwiera je wstępniak o ewidentnie profetycznym tytule: DOM PRZYSZŁOŚCI bez przyszłości i z podtytułem To, co już w punkcie wyjścia nie ma duszy, jest skazane na nieuchronną porażkę. Wewnątrz numeru wydrukowano list Bartosza Ogonowskiego ze Szczecina o hańbie, jaką jest zabijanie zwierząt dla zabawy. Z tego, co pamiętam z programów Discovery, uczestnikiem samolotowej tragedii związanej z atakiem na WTC był m.in. lotnik o takim właśnie nazwisku. W tym samym wydaniu mamy fotoreportaż z seansów spirytystycznych z fruwającymi meblami opatrzony hasłem Roztańczony pokój pana Türcka. Oprócz sesji mediumistycznej meble mogą tak fruwać tylko w czasie katastrofy.

A miesiąc wcześniej, na kilka tygodni przed nowojorskim zamachem Nieznany Świat wydrukował całostronicowy apel – protest przeciwko nieludzkiemu traktowaniu kobiet przez afgańskich talibów!!

OkładkaSetkaNo i ten sympatyczny manifest Moniki Conrad z Francji o potrzebie ogłoszenia Tygodnia Przyjaźni... Dziś przypominają się marsze protestacyjne na całym świecie podejmowane tuż po nowojorskiej tragedii.

Dla równowagi i gwoli uspokojenia swej, być może nadwrażliwej, wyobraźni sięgam po numery Nieznanego Świata wydane 5 lat wcześniej. Tu od razu rzuca się w oczy zestaw wypowiedzi o snach czytelniczki pisma, Pani Jadwigi Sułek, których treścią było jej jakby inne życie; życie na planecie, gdzie świeciły dwa słońca. Autorka relacji miała zginąć tam w katastrofie. Na wszelki wypadek wydobywam z archiwum kolejny numer, tym razem 10/1996, który w sprzedaży był już od przełomu drugiej i trzeciej dekady września 1996, i od razu pytam samą siebie, gdzie kończy się przypadek, a zaczyna uczuciowa interpretacja? Niestety, nie wiem! W tym bowiem numerze Joanna Burakowska publikuje niesamowity artykuł o włoskim fenomenie parapsychicznym Gustavo Rolu. Ów niezwykły człowiek odszedł również we wrześniu (dokładnie 21.) 1994 r., mając w tym momencie 90 lat. To właśnie on twierdził, iż Bóg stworzył człowieka z nieuzewnętrznionym duchem, a naszym zadaniem jest go uzewnętrznić i rozwijać. Sam miał po temu wyjątkowe możliwości, a do jego „zwyczajnych” umiejętności należały nawet materializacje przedmiotów. Filozofia interpretacji parapsychologii, jaką pozostawił po sobie Gustavo Rol, zadowoli wielu swą prostotą, a jednocześnie łatwo da się przenieść na bardziej uwspółcześnione pojęcia, takie jak pole morfogenetyczne czy monroowski opis świata niefizycznego.

15 latOkładkaDla złapania „równowagi duchowej” zaglądam w owym 10/1996 do kącika filmowego, odnotowując iż Gustavo Rol zacumował na Statek do Wieczności Ozyrys bodaj w stopniu komandora. I oto przekonuję się, że Filmoteka w sygnalizowanym wydaniu NŚ bardzo ciekawie opowiada o... ODYSEI KOSMICZNEJ, te zaś – co może nie wszyscy pamiętają – w ekranowym wydaniu były dwie. Pierwsza pochodzi z 1968 r., jest autorstwa Stanleya Kubricka, a w tytule ma rok 2001! Druga datowana jest na rok 1984, jej twórcą okazuje się Peter Hayms, a w jej tytule widnieje rok 2010!! Czy to także oznacza artystyczną zapowiedź jakichś ważących ziemskich wydarzeń w przyszłości? Trudno powiedzieć. Odnotujmy natomiast z uwagą, że w drugiej z Odysei kosmicznych nad Ziemią zaczynają świecić dwa słońca, tak jak nam od 2001 r. zaczęły niejako „świecić” (w sensie symbolicznym) dwie wieże WTC.

W Odysei 2001 amerykański statek kosmiczny Discovery wyrusza w stronę Jowisza, aby dokonać tam pierwszego ludzkiego lądowania. Niestety, zamysł ten nie udaje się, a załoga, włącznie z komandorem w tajemniczy sposób znika. W Odysei 2010 Amerykanie podejmują próbę zrozumienia sensu i przyczyn dawnej katastrofy. Budują nowy pojazd Discovery, ale i on dziwnie szwankuje. W końcu mieszana załoga amerykańsko-rosyjska wyrusza w stronę Jowisza na statku Leonow (tu dodam od siebie, że Leonow to nazwisko pierwszego człowieka w historii astronautyki, który dokonał spaceru w Kosmosie), po czym następuje seria osobliwych wydarzeń: lądowanie z księżyca Europa przenosi się na księżyc Io, pojawia się też zwizualizowany duch komandora zaginionego niegdyś statku, który prosi o opuszczenie przez Discovery i Leonowa okolic Jowisza, bo coś się stanie. Pojazdy wycofują się w ostatniej chwili, a chwilą tą jest wybuch na Jowiszu, który przeobrazi go w drugie słońce nad naszą planetą. Nad wszystkimi tymi sytuacjami unosi się jakby duch Obcych, pomagając Ziemianom, ja zaś, chcę tego czy nie, cały czas uświadamiam sobie, że od tytułowego roku 2001 nad całą Ziemią smutno świecą dwa słońca wież WTC...

Wielu zastanawiało się nad symboliką przemiany Jowisza w słońce nie poprzez zwykłą reakcję chemiczną, lecz mnożenie czarnych prostokątnych monolitów (przypomnijmy, że czarny prostokątny monolit odnaleziony na Księżycu stanowi kluczowy element Odysei kosmicznej 2001 S. Kubricka – przyp. red.). Dla mnie to płyty nagrobne.

Moje kolejne skojarzenie z Jowiszem i parapsychologią prowokuje informacja wyczytana w książce, potem zaś potwierdzona w jednym z programów TV Discovery, że o tym, iż Jowisz jest otoczony pierścieniami, ludzkość dowiedziała się dzięki niefizycznym podróżom w Kosmos medium Ingo Swanna. Wiadomość tę traktowano jako niewiarygodną do momentu pojawienia się w pobliżu tej planety sondy i sfotografowania wspomnianych pierścieni, które nie były widoczne przez ziemskie teleskopy.

Zdaję sobie sprawę, że wszystko to są bardzo osobiste i subiektywne skojarzenia, które każdy z nas ma inne. Mimo to twierdzę, iż o ludziach redagujących Nieznany Świat możemy śmiało mówić jako o osobach wyjątkowo medialnych.

Ze szczególną niecierpliwością czekałam na numer 10 z 2006 r. wydany rok po jubileuszu 15-lecia pisma. Także on okazał się cudownie medialny. Zamieszczony tam artykuł redaktora naczelnego, będący sprzeciwem wobec brutalizacji życia, nosi tytuł Miara człowieczeństwa, a cytat z pierwszej w tym numerze – zaraz po wstępniaku – publikacji o prekognicji dobrze oddaje to, o co mi chodzi. Otóż badacze o nazwiskach Brier i Tyminski doszli do wniosku, że skoro teoria informacji ma zastosowanie we wszystkich rodzajach informacji... również prokognicja musi podlegać jej regułom... Informacja (prekognicyjna) może stanowić bardzo słaby sygnał docierający do wszystkich lub do większości, zwykle jednak zatopiony we wszechobecnym szumie. Ja – wypowiadając się o tragedii WTC – staram się pokazać ten sygnał, wyłapywany, jak się okazuje, przez całe lata.

Podobnie medialnie brzmi tytuł artykułu Andrzeja Szmilichowskiego Spektakl trwa, kto go gra?, a odpowiedzią nań wydaje się być publikacja w Okruchach Wszechświata Łukasza Zasławskiego Kosmos ukrywa białe dziury. Pamiętam, że kiedy przed laty po raz pierwszy czytałam prace Roberta Monroego, stwierdziłam, iż właściwie nie ma w nich niezgodności z problemami, którymi zajmuje się nauka. Jedyna mała rozbieżność w sferze wiedzy astronomicznej dotyczyła właśnie białych dziur, o których nigdy nie słyszałam. I oto okazuje się, iż owa, być może pierwotnie monroowska koncepcja znalazła się już w polu zainteresowań niektórych teoretyków astronomii charakteryzujących się szerokimi horyzontami myślowymi. Paranoja epoki postępu – tytuł artykułu dr. Janusza Kołodziejczyka, ale traktowany tylko jako symbol rozumienia zjawisk nazywanych niefizycznymi doskonale mi tu pasuje!

A wśród listów czytelników szczególnie rzuca się w oczy korespondencja poświęcona zupełnie nowej sprawie: traktowania indyjskiego mistyka Omgurudeva przez polskie władze. Szczególnie wypowiedź psychiatry z Gdańska, dr Janusza Szelugi doskonale tę paranoję diagnozuje. Można bowiem i trzeba zadumać się nad tym, jak polski taliban odnosi się do Hindusów i jakie do tego dorabia tłumaczenia niekoniecznie wysokich lotów intelektualnych (o ile o takowych „lotach” w ogóle można mówić).

Wspomniany nr 10 jakby zamyka filmoteka poświęcona Egzorcyzmom Emily Rose. Jej tytuł brzmi: Wątpić znaczy poszukiwać. Gdy zaś dodatkowo zwrócimy uwagę, iż głównymi postaciami tego filmu są: ksiądz oskarżony o kontakty z demonami, dziennikarka skłonna w nie wierzyć i prokurator kpiący z takich interpretacji (jakby uosobienie współczesnego naukowego betonu), a jednocześnie odnotujemy wiadomości polityczne z tamtego okresu, łatwo dostrzeżemy, że najważniejszym z tego punktu widzenia problemem stał się wówczas atak na papieża Benedykta XVI za wypowiedź na temat religii muzułmańskiej, i to pomimo iż odwołał się on jedynie do cytatów ze średniowiecznej literatury. Wyciągam stąd wniosek, iż wybór przez redakcję tego akurat filmu do recenzji i decyzja o druku wspomnianej publikacji (która przecież musiała zapaść o wiele wcześniej) w tym akurat momencie były ewidentnie podyktowane przez informację o charakterze prekognicyjnym.

Swoją analizę mogłabym kontynuować jeszcze bardzo długo. Przytoczyłam jednak, jak sądzę, dostatecznie wiele argumentów na rzecz tezy, że redakcji Nieznanego Świata należałoby przyznać nagrodę medialnego medium prasowego. Tylko kto miałby to uczynić? Zapewne Czytelnicy. Ja w każdym razie chciałabym tą drogą podziękować i pogratulować naszemu pismu tego, co robi na co dzień.