PIERWSZA DEBATA

The first debate

Tuesday, September 23, 2008 6:34 PM

From:

"Michelle Obama" <info@barackobama.com>

Add sender to Contacts

To:

"Bohdan Szewczyk" <bszewczyk@yahoo.com>

Bohdan --

This Friday, we'll reach another milestone in this campaign -- the first debate of the general election, on September 26th at 9:00 p.m. Eastern time.

Tego Piatku wykonalismy kolejny krok milowy- pierwsza debata  w ogolnych wyborach USA -26 Września  o 9 tej  wieczorem ,czasu wschodniego ( jak w Toronto, Kanada )

Millions of Americans will tune in to watch Barack debate John McCain about America's foreign policy and our role in the world.
Miliony Amerykanów bedzie oglądało debate między Brackiem I John McCainem o polityce zagraniczne USA I jej roli w świecie
Barack will share his plan to bring the change we need -- to restore our place in the world, ensure security at home and abroad, and reestablish the United States as the world's economic leader.

Barack podzieli sie z wami planem zmian  które potrzebujemy – aby odbudować nasze miejsce w swiecie , zapewnic bezpieczeństwo w kraju I za granicą i aby odzyskać pozycję lidera dla uSA na świecie .

This is a great opportunity for you to learn more about the issues.
And it's also a great opportunity for you to share Barack's message of change with your friends, family, and neighbors by attending or hosting a Debate Watch Party.

Jest to okazja dla was aby zapoznac się głównym tematem .Jest to też okazje aby podzielic sie ze swymi przyjaciółmi o zmianacyh dla was , waszych rodzin , przyjaciół I sąsiadów którzy dołącza do wspolnej dyskusji .

Watch the debate with friends and supporters, and talk about how you can get involved in this movement. I recorded a brief message about these parties.
Obejrzyj ta dyskusje z przyjaciółmi i naszymi zwolennikami, dyskutuj o sposobie jak możesz się dołączyć  do tego ruchu.Zarejestrowałam krótką wiadomosc o tych spotkaniach.
Please take a moment to watch the video and sign up to attend or host a Debate Watch Party in your community.

Host or attend a debate watch party


Many Americans are still learning about Barack and this movement for change.
They don't know about his plan to restore the middle class, cut taxes for 95 percent of American families, provide health care for every American, achieve energy independence, improve our schools, and responsibly end the war in Iraq.

 

Wiele Amerykanów jeszcze poznaje Baracka I ten ruch zmian.
Oni jeszcze nie wiedza o jego planie odtworzenia sredniej klasy w społeczeństwie . redukcji podatków dla 95% rodzin Amewrykańskich, o opiece lekarskiej dla kazdego Amerykanina, osiągnięciu niezależności w żródłach energii, I odpowiedzialnym zakończeniu wojny w Iraku.
Many people also don't know that John McCain has voted with George Bush more than 90 percent of the time -- including to continue Bush's failed Iraq policies, not investigating the government response to Katrina, not supporting children's health care, not supporting college benefits for returning veterans, and passing tax cuts for the rich at the expense of the middle class.
Wiele ludzi także nie wie ze McCain głosował razem z Bushem w ponad 90% przypadków – włączając w to zawodna polityke Busha w Iraku , za wstrzymaniem badania nad nieudolnościa rządu w czasieKatriny, za brakiem opieki lekarskiej dla dzieci, za nie popieraniem edukacji na pozomie szkoly sredniej dla powracających weteranów z wojny, I za zatwierdzeniem ulg podatkowych dla bogatych kosztem klasy średniej.
This debate is a chance for Americans to hear directly from Barack. And with just a few weeks left before Election Day, it's more important than ever that we bring people together and talk about the issues that matter in our communities.

 Ta debata jest szansą dla Amerykanów usłyszeć  to bezposrednio od Bracka . Wiedząc ze pozostało tylko kilka tygodni do  Dnia Wyborów  jest to najważniejsze aby zebrac sie razem I przedyskutować zgadnienia które sa najważniejsze dla naszych społecznośći.

I hope you'll watch my short message and sign up to attend or even host a Debate Watch Party:
Mam nadzieję że obejrzycie moją krotka wiadomość j ewentualnie zorganizujecie Grupe Obserwcyjną tej Debaty.
http://my.barackobama.com/debate

Thank you for all that you're doing,

Michelle

 

 Bohdan Szerwczyk :

 Dear Michelle

 I do hope that you win and under Barack’s lidership humanity will not witness the black smog aboce itselfe ast it wass under Republican’s Bush : black smog on 9/11 and obove the cites of Irak where more than 800,000 cililions died.

I have chosen blue colour in polish translation  as the sky are in the peace time,will look above the humanity heads which will stay   under the leadership of Barack Obama in US and in the rest of the world .

God bless you,

Mam nadzieje  że wygracie wybory I ze pod przywodstwem Bracka Obamy ludzkość nie będzie więcej swiatkiem czarnych chmur nad sobą tak jak to się działo za Republokanów Busha: czarne chmury 9/11 i nad miastami Iraku gdzie zginęło ponad 800,000 ludności cywilnej.

Wybrałem kolor niebiski w tłumaczeniu na Polski  , w kolorze jak niebieskie niebo w czasach pokoju – które sie utrzyma  pod przewodnictwem Baracka Obamy w USA i na świecie.

 Zxycze szczescia w wyborach,

 

REGARDS ,

Bohdan Szewczyk            23 September 2008

Press Representative

 Polish Emmigration

Greed and irresponsibility

 Chciwosc I nieopowiedzialnosc

Wednesday, September 24, 2008 5:19 AM

From:

"Barack Obama" <info@barackobama.com>

Add sender to Contacts

To:

"Bohdan Szewczyk" <bszewczyk@yahoo.com>

 

Bohdan --

The era of greed and irresponsibility on Wall Street and in Washington has created a financial crisis as profound as any we have faced since the Great Depression.
Congress and the President are debating a bailout of our financial institutions with a price tag of $700 billion or more in taxpayer dollars. We cannot underestimate our responsibility in taking such an enormous step.
Whatever shape our recovery plan takes, it must be guided by core principles of fairness, balance, and responsibility to one another.

Era chciwosci I nieodpowiedzialnosci  Wall Street I Waszyngtonu stworzyla finansowy kryzys najwiekszy od czasow Wielkiej Depresji (lata 30ste XXw)

Kongres i Prezydent Bush dyskutuja wukupinei naszych instytucji finansowych za jedyne $700 miliardów z pieniędzy podatników.Nie możemy lekceważyc naszej odpowiedzialnosci  przy podjęciu takiewj decyzji.Jakakolwiek bedzie to decyzji – powinna polegac na zasadzie rzetelnosci, równości i wzajemnej odpowiedzialności .

 

Podpisz swoje poparcie dla ekonomicznej odnowy opartej na zasadach :
Please sign on to show your support for an economic recovery plan based on the following:

• No Golden Parachutes -- Taxpayer dollars should not be used to reward the irresponsible Wall Street executives who helmed this disaster.

ZŁOTE PARASOLE –Pieniądze podatników nie powinny być uzyte na nagrody nieodpowiedzialnych szewfów Wall Street którzy doprowadzuili do tego nieszczęścia

• Main Street, Not Just Wall Street -- Any bailout plan must include a payback strategy for taxpayers who are footing the bill and aid to innocent homeowners who are facing foreclosure.

GŁÓWNA ULICA, NIE TYLKO WALL STREET –Jakakolwiek pomoc powinna zawierac sposób zwrotu pieniędzy podatnikom I zabezpieczenie niewinnych właścicieli domów którym grozi ich utrata .

• Bipartisan Oversight -- The staggering amount of taxpayer money involved demands a bipartisan board to ensure accountability and oversight.

Ogromna iloś pieniedzy podatników żadana w tej akcji - wymaga niezelżnej ortganizacji nad jej kontrolą

Show your support and encourage your friends and family to join you:

http://my.barackobama.com/ourplan

The failed economic policies and the same corrupt culture that led us into this mess will not help get us out of it. We need to get to work immediately on reforming the broken government -- and the broken politics -- that allowed this crisis to happen in the first place.
And we have to understand that a recovery package is just the beginning. We have a plan that will guarantee our long-term prosperity -- including tax cuts for 95 percent of families, an economic stimulus package that creates millions of new jobs and leads us towards energy independence, and health care that is affordable to every American.
It won't be easy. The kind of change we're looking for never is.
But if we work together and stand by these principles, we can get through this crisis and emerge a stronger nation.
Zawodna polityka ekonomiczna która doprowadziła nas do tego nieszczęscia nie pomoże nam na wyjkście z tej sytuacji.Potrzebujemy natychmiast przystapić do zreformowania rozbitego rządu – I upadłej polityki- która doprowadziła do kryzysu. Musimy tez zrozumieć że odbudowa ekonomii to tylko począrtek.Mamy plan który zagwarantuje nam długoterminowy dobrobyt- włączając w to redukcję podatków dla 95 % rodzin , Ekonomiczny program który  stworzy miliony miejsc pracy – doprowadzi nas do niezeleżności w sprawie energii i zapewni opiekę zdrowotną dostępna dla każdego Amerykanina. Nie będzie to łatwe. Tego rodzaju zmiana jakiej szukamy nigdy nie jest łatwa. Jeżeli jednak będziemy pracować razem na podstawie tych zasad  - wyjdziemy  z kryzysu  jako mocniejszy niż kiedykolwiek Naród.


Thank you,

Barack