Wczoraj w mundurach dzisiaj w garniturach …!!!

 

 

 

MORDERCY POLAKÓW

 

żydowscy komuniści - zwyrodniali zbrodniarze w stalinowskim aparacie represji, terroru i ludobójstwa PRL - przeciwko

narodowi polskiemu

 

Aparat terroru i ludobójstwa:

Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego MBP

Urząd Bezpieczeństwa UB

Państwowa Komisja Bezpieczeństwa PKB

Komisja Bezpieczeństwa KB

Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego KBP

Milicja Obywatelska MO

Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza

Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego BZIWP

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego KBW

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Ludowe Wojsko Polskie

Sądownictwo i prokuratura

I. Organy

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - utworzone w lipcu 1944 w celu ochrony

grudnia 1944 stanowiło resort bezpieczeństwa publicznego PKWN. Organ stworzony przez

sowieckie służby bezpieczeństwa państwowego i przez nie dowodzony. Oficjalnie nadzorowane

przez Politbiuro KC PPR, następnie PZPR od 1949 przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego.

MBP podlegały wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego (WUBP, PUBP)

oraz Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więzienia i obozy pracy.

Funkcję ministra pełnił Stanisław Radkiewicz. MBP prowadziło wywiad, kontrwywiad, kontrolę

wszystkich organizacji i instytucji społecznych, politycznych, gospodarczych. Organizowało

ludobójczy terror wobec Polaków, w szczególności podziemia niepodległościowego 1944-56 i

Kościoła, którego ofiarami padło ok. 100 tysięcy osób. W grudniu 1954 przekształcone w

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Jednostką

wykonawczą ministerstwa był Urząd Bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Bezpieczeństwa - została powołana w marcu 1946 na podstawie decyzji

Politbiura KC PPR w celu koordynacji działań jednostek Wojska Polskiego, Korpusu

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Oochrony Pogranicza, UB, MO, ORMO w walce z

podziemiem niepodległościowym i UPA. Przewodniczącym został minister obrony narodowej M.

Żymierski, w skład wchodzili S. Radkiewicz, komendant główny MO F. Jóźwiak, dowódca KBW

B. Kieniewicz. Obszar państwa podzielono na 14 stref bezpieczeństwa i powołano w nich

wojewódzkie komisje bezpieczeństwa (przedstawiciel okręgu WP, szef WUBP, komendant MO

oraz dowódca jednostki KBW). Do walki z podziemiem wydzielono siły liczące 150-180 tysięcy

żołnierzy i milicjantów. Ich działania wspierało ponad 50 tysięcy członków ORMO. Od końca 1947

stopniowo wycofywano z działań wojsko i rozwiązywano wojewódzkie komisje bezpieczeństwa.

Komisja Bezpieczeństwa (Komisja Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa

Publicznego) - powołana w 1949 w celu kontroli i koordynacji działalności Ministerstwa

Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) oraz Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI

WP) przez ścisłe kierownictwo PZPR.

W jej obradach uczestniczyli Bolesław Bierut jako przewodniczący, Jakub Berman, Hilary

Minc, Stanisław Radkiewicz, Mieczysław Mietkowski, Roman Romkowski, K. Świetlik,

dyrektor X Departamentu MBP A. Fejgin. W 1954 r. KB rozwiązana wraz z MBP.

Milicja Obywatelska (MO) - początkowo podlegała resortowi bezpieczeństwa publicznego

PKWN, w latach 1945-1954 MBP, następnie ministerstwu spraw wewnętrznych. Pełniła rolę

pomocniczą w organizacji terroru i zwalczaniu podziemia niepodległościowego.

Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego (GZI WP) - kierowniczy organ kontrwywiadu

wojskowego, faktycznie policja polityczna organizująca terror w wojsku w latach 1945-57,

odpowiednik Smiersza na Polskę. Organy informacji wojskowej powstawały wraz z tworzącymi

się w ZSRR 1943-1944 komunistycznymi jednostkami wojskowymi. We wrześniu 1944 powołano

Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa WP, w listopadzie 1944 przemianowany na

Kierownictwo Informacyjne WP, a w marcu 1945 - na GZI WP. Podlegały mu zarządy informacji

przy dowództwach okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych. Szefami GZI WP byli

pułkownicy: w 1945 P. Kożuszko, 1945-1947 J. Rutkowski, 1947-1950 S. Kuhl, 1950-1953 D.

Wozniesienski, 1953-57 K. Bąkowski. Sądy wojskowe wydawały wyroki zgodnie z żądaniami

kierownictwa GZI WP (szczególnie płka Wozniesienskiego i jego zastępcy ds. śledczych, płka

A. Skulbaszewskiego).

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) - specjalna formacja wojskowa, powołana 1945

do walki z niepodległościowym podziemiem oraz zbrojnymi organizacjami ukraińskimi i

niemieckimi i do zapewnienia porządku wewnętrznego. Podlegał MBP (1945-54), następnie

ministerstwu spraw wewnętrznych.

II. Kierownictwo aparatu terroru - MBP

http://www.polonica.net/mordercy_Polakow.htm

Jakub Berman (1901-84) - w Politbiurze kierował terrorem przez podporządkowane

sobie MBP. 1949-1954 członek Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa

Publicznego, odpowiedzialny za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Gen. Stanisław Radkiewicz - w latach 1944-1954 ministrem bezpieczeństwa

publicznego. W latach 1949-1954 członek Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds.

bezpieczeństwa publicznego, jeden z głównych stalinizatorów Polski, współodpowiedzialny za

zbrodnie

Gen. Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Bobrowicki - w 1944 zastępca kierownika

resortu bezpieczeństwa publicznego PKWN, wiceminister bezpieczeństwa publicznego 1945-

1954

Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Bobrowicki

Gen. Roman Romkowski - Natan Grunsapan-Kikiel - wiceminister bezpieczeństwa

publicznego 1946-1954

Gen. Konrad Świetlik - 1946-1948 dowódca KBW, 1948-1954 wiceminister

bezpieczeństwa publicznego

Edmund Pszczółkowski (ur. 1904) - członek KPP, PPR, PZPR. Przewodniczący

Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego od 30 marca 1956.

Odwołany 13 listopada 1956

Gen. Antoni Alster - Nachum Alster - wiceminister

bezpieczeństwa publicznego, pierwszy zastępca przewodniczącego

Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i wiceminister MSW

Gen. Bukojemski - wiceminister bezpieczeństwa publicznego

Gen. Jan Ptasiński - wiceminister bezpieczeństwa

publicznego

Ppłk. Gajewski - doradca ministra bezpieczeństwa

publicznego

gen. Konrad

Świetlik

Płk. Mikołaj Orechwa - dyrektor Departamentu Kadr MBP

Płk. Słuczek - dyrektor Departamentu Łączności i Podsłuchu MBP

Płk. Faustyn Grzybowski - dyrektor Departamentu Ochrony Rządu MBP, szef WUBP

w Lublinie i Wrocławiu

Płk. Kisielew - dyrektor Departamentu Finansów MBP

wysocy funkcjonariusze MBP / UB

Gen. Milewski,

płk. Eugeniusz Gruber,

Antoni Gutowski,

płk. Jarczewski,

płk. Maksymilian Darewski,

ppłk. Ryszard Nazarewicz,

płk. Józef Jurkowski - morderca Polaków w Bydgoszczy (1945-48), Gdańsku (1948-50) i

Katowicach (1951-55),

ppłk. Marian Stecki,

ppłk. Stefan Tewel,

ppłk. Henryk Zamorski,

płk. Modecki, płkKowalik,

gen. Józef Maria Różański (Rosenzweig),

płk. Marian Reniak (Strużyński),

J. Siedlecki,

płk. Szeryński - Szchenkman,

M. Fajdman,

płk. Rubinstein,

Sajewski,

Krupski,

Zabłudowski,

K. Krakowski,

płk. Orłowski - Kugelschwanz,

mjr. Fegman,

mjr Trochimowicz,

kpt. Branda,

kpt. Dąbrowski,

kpt. Grunblat (I sekretarz PPR w UB),

por. Tron,

por. Madalińska,

ostatnie 7 osób służyło w żydowskiej policji w gettach podczas okupacji hitlerowskiej

Płk. Hipolit Duliasz - dyrektor VI Departamentu MBP

Płk. Józef Różański - Goldberg - dyrektor Departamentu Śledczego MBP

Płk. Adam Humer - wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP

płk. Adam Humer

Płk. Galczewski - dyrektor Departamentu IV MBP

Płk. Sienkiewicz - Lewi - dyrektor Departamentu VII MBP

Płk Zabawski - dyrektor VIII Departamentu MBP, do 1939 był rezydentem NKWD w

Polsce

Płk. Górecki - Goldberg) - dyrektor IX Departamentu MBP

Leon Andrzejewski - Lejb Wolf Ajzen - dyrektor Gabinetu Ministra BP, p.o. dyrektora

Departamentu III MBP, zastępca dyrektora Biura Personalnego MBP, zastępca Komendanta

Centrum Wyszkolenia MBP, wicedyrektor IV, nastepnie III Departamentu MBP

Ryszard Matejewski - Kugelschwanc - wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP

Julia Brystygier (pseudonimy Julia Prajs, Daria, Ksenia, Luna, Maria) - w latach

1945-1956 dyrektor V, a później III Departamentu MBP, odpowiedzialna za sprawy politycznospołeczne

i dotyczące Kościoła

Płk. Józef Czaplicki - dyrektor Departamentu VII, a później

dyrektor Departamentu III MBP, jego zadaniem było prześladowanie Armii

Krajowej. Ze względu na znęcanie się tego Żyda nad akowcami,

przezwano go w bezpiece "Akower", co było żydowską wersją inicjałów

AK. (na zdjęciu) =>>

Płk. Anatol Fejgin - dyrektor Biura Specjalnego MBP, a

następnie Departamentu X MBP

Płk. Józef Światło - Izaak Fleischfarb - wicedyrektor

Departamentu X MBP

Julian Konar - wicedyrektor Departamentu I MBP, naczelnik

Wydziału II w tym Departamencie

Józef Kratko - dyrektor Departamentu IV MBP, szef MO w Katowicach i Krakowie,

dyrektor Departamentu Szkoleniowego MBP

Leon Rubinstein - dyrektor Departamentu II MBP

Ludwik Szenborn - oficer V Departamentu MBP, kierownik obiektu w Miedzeszynie,

szef UB na miasto stołeczne Warszawę, szef WUBP Bydgoszcz

Aleksander Wolski-Dyszko - dyrektor Departamentu IV MBP

Zygmunt Braude - p.o. dyrektora Gabinetu Ministra BP

Mieczysław Broniatowski - dyrektor Centralnej Szkoły MBP w Łodzi, później dyrektor

Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW

Juliusz Burgin - dyrektor Gabinetu Ministra BP

Michał Drzewiecki - dyrektor Gabinetu Ministra BP (na

zdjęciu) =>>

Michał Hakman - dyrektor Departamentu Organizacji i

Planowania MBP

Maria Kamińska - dyrektor Departamentu Szkolenia MBP

Dagobert Jerzy Łańcut - dyrektor Departamentu Więziennictwa MBP, 1944-1945

oficer tzw. Ludowego Wojska Polskiego

Michał Taboryski - p.o. dyrektor Departamentu II MBP, były policjant w getcie

Dr. med. Leon Gangel - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP

Feliks Goldsztajn - dyrektor Centralnych Konsumów MBP

Edward Kalecki - wicedyrektor Departamentu Finansowego MBP

Ludwik Przysuski - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP

Leon Stach - wicedyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP

Marek Fink - wicedyrektor Departamentu VII MBP

Helena Gruda - wicedyrektor Departamentu Szkolenia MBP

Bernard Konieczny - wicedyrektor Departamentu IV MBP

Czesław Ringer - wicedyrektor Departamentu III MBP

Józef Tymiński - wicedyrektor Departamentu V MBP

Zygmunt Okręt - dyrektor Centralnego Archiwum MBP, odpowiadał za nagrania i teczki

osobowe

Zygmunt Okręt

Ppłk. Wiktor Herer - naczelnik w V Departamencie MBP, wysoki funkcjonariusz UB,

który miał powiedzieć w śledztwie w 1948 r. do jednego z więźniów: "zadaniem naszym jest nie

tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa"

Ppłk. lekarz med. Kamil Warman - szef Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w

Warszawie

Płk. dr. med. Henryk Rotter - pierwszy kierownik CSK

Anatol Akerman - tłumacz, następnie cenzor Wydziału Cenzury MBP. W latach 1945-

1946 funkcjonariusz Sekcji Szkolenia Zarządu Personalnego MBP, 1946-1947 funkcjonariusz

Sekcji I Wydziału II Zarządu Personalnego MBP, 1947-1950 funkcjonariusz Wydziału Polityczno-

Wychowowczego Departamentu Więziennictwa MBP, 1950-1951 kierownik sekcji szkoleniowej

Wydziału Polityczno-Wychowawczego Departamentu Więziennictwa MBP.

Michał (Mojżesz) Fajgman - 1945-1946 naczelnik Wydziału Zakupów Departamentu

Zaopatrzenia MBP, 1946 naczelnik Wydziału Żywnościowego Szefostwa Zaopatrzenia MBP.

Pełnomocnik rządu ds. przejęcia sowieckich obozów jenieckich w Polsce. Kierownik Centralnego

Zarządu Obozów Jeńców Wojennych w Żaganiu.

Mjr. Helena Altenberg - oficer śledczy MBP

mjr. Barbara Biller (Basza Lea) - oficer śledczy MBP

Ferber - przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego MBP

Józef Gabryelski - naczelnik Wydziału Szkoleniowego WUBP w Bydgoszczy

Jakub Hammerszmidt - naczelnik Wydziału Więziennictwa WUBP w Krakowie

Teofil Hazelmajer - 1945 zastępca naczelnika ds. polityczno-wychowawczych

więzienia w Sieradzu, 1945-1946 naczelnik więzienia w Radomiu, 1947-1948 naczelnik więzienia

we Wrocławiu, 1948-1949 naczelnik COP w Jaworznie, 1949 naczelnik więzienia w Sanoku.

O. Rozenberg - naczelnik COP w Potulicach

Bronisław Nechamkis - 1945 funkcjonariusz Wydziału Pracy Departamentu

Więziennictwa i Obozów MBP, 1949-1950 zastępca naczelnika Wydziału Polityczno-

Wychowawczego Departamentu Więziennictwa MBP. 1950-1951 oficer ds. specjalnych w

Departamencie III MBP.

Marceli Stauber - 1946-1948 zastępca i p.o. naczelnika Wydziału Lekarskiego

Departamentu Więziennictwa MBP, 1948-1950 naczelnik Wydziału Zdrowia Departamentu

Więziennictwa MBP, 1950-1951 inspektor ds. więziennictwa Szefostwa Służby Zdrowia.

Leonard Sztejman - inspektor w Wydziale IV Departamentu Więziennictwa MBP

Julian Teitel - 1946 inspektor Departamentu Więziennictwa MBP, 1946-1947 zastępca

naczelnika Wydziału Inspekcji Departamentu Więziennictwa MBP, 1947 zastępca i p.o.

naczelnika Wydziału IV Departamentu Więziennictwa MBP. W latach 1947-1950 naczelnik

Wydziału IV Departamentu Więziennictwa MBP.

Salomon Morel - komendant obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach i

Jaworznie. (uciekł do Izraela)

Salomon Morel

Anna Madalińska - w 1944 kierownik Kancelarii Resortu BP PKWN, 1945-1946 p.o.

kierownika Sekretariatu Gabinetu Ministra BP, 1947-1948 naczelnik Sekretariatu Departamentu I

MBP (Kontrwywiad), 1948-1951 zastępczyni naczelnika Wydziału Ogólnego Departamentu I

MBP.

 

Zdzisław Szymczak - wicedyrektor Departamentu IV MBP

Stanisław Pizło - 1944 politruk w LWP, następnie przeniesiony do pracy w PKWN,

1945-1946 wicedyrektor Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP, 1946-1947 p.o. dyrektora

Departamentu Więziennictwa MBP, 1947-1951 szef Departamentu Więziennictwa MBP.

Henryk Chmielewski - wicedyrektor Departamentu V MBP

Jan Kwiatkowski - inspektor ORMO

Karol Grabski - zastępca naczelnika Wydziału V w Departamencie IV

Jerzy Nowicki - naczelnik Wydziału II w Departamencie IV

Stefan Sobczak - naczelnik wydziału ds. funkcjonariuszy MBP

Mjr. Josef Jurkowski - szef Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na obszar Śląska

Pinek Mąka - sekretarz Bezpieczeństwa Publicznego na obszar Śląska. Stwierdził, że

w podległym mu regionie liczba żydowskich oficerów bezpieczeństwa wynosiła od 150 do 225.

Powołując się na te dane, żydowski autor John Sack ustalił, że 70 do 75% oficerów

bezpieczeństwa na tym terenie było Żydami.

Płk. Rubinstein - szef KBW we Wrocławiu

Pinek Piekanowski - szef MO w Katowicach

Mieczysław (Szmul) Gross - szef MO we Lublinie i Wrocławiu. John Sack, powołując

się na niego, stwierdza, że 80% oficerów milicji w Lublinie i 50% tamtejszych milicjantów było

Żydami.

Płk. Alef Bolkowiak - Gutman - dowódca oddziału partyzanckiego Armii Ludowej;

pułkownik MO, kierownik Wydziału Personalnego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej; twórca

tzw. band pozorowanych używanych do rozbijania polskiego podziemia; prezes Związku

 

 

Partyzantów Żydowskich, attache wojskowy w Waszyngtonie.

Jechiel Grynszpan - szef MO w Hrubieszowie

Ajzer Mąka - szef MO w Bielsku-Białej

Marian Konwizor - pierwszego komendant wojewódzki MO w Gdańsku

Stefan Finkel - szef więziennictwa MBP w Krakowie

Schumacher - szef więziennictwa MBP na obszarze Dolnego Śląska

Alojzy Grabicki - szef więzienia mokotowskiego

Lola Potok - naczelnik więzienia w Gliwicach

kliknij poniżej na mapę jeśli chcesz zobaczyć większą [uwaga: 9 MB - może się wolno ładować]

mordercy UB w systemie więzienno-obozowym:

Adam Krawecki

Berek Eisenstein

Szlomo Singer

Ichak Klein

Adela Glickman

Mojżesz Grossman

Szymon Nunberg

Salek Zucker

Dawid Feuerstein

Ajzer Mąka

Aaron Lehrman

Jadwiga Gutman-Sapirstein

Hanna Tinkpulwer

Efraim Lewin (Nysa)

Mojżesz Mąka

Major Frydman (Bytom)

Jakubowicz

Mordechaj Kac

Mojżesz Kalmewicki

Józef Kluger

Nahum Solowic

Mojżesz Szajnwald

Szmul Kleinhaut (Mysłowice)

Berek Eisenstein Adam Krawecki Pinek Mąka

Henryk Studencki

Studniberg Szlomo Singer Lola Potok

Henryk Studencki - Chaim Studniberg - naczelnik Wydziału Więziennictwa WUBP w

Katowicach, dyrektor Wydziału Więzień i Obozów na obszarze Śląska.

Andrzej Kornecki - Dawid Kornhendler (1917-1986) - szef Wojewódzkiego Urzędu

Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. W latach 1946-1948 pełnił stanowisko szefa

Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, a od 1948 do 1949 roku we

Wrocławiu.

Kpt. Marceli Reich-Ranicki - cenzor Cenzury Wojennej Resortu BP, kierownik Grupy

Operacyjnej WUBP w Katowicach w 1945 r.

Ignacy Szlajfer - oficer UB we Wrocławiu w latach 1947-1952, a następnie cenzor w

Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Regina Okręt - działaczka KPP, w latach

1946-1949 UB w Łodzi, dyrektor Biura Kadr Radiokomitetu.

Krystyna Poznańska-Gebert - chorąży UB, organizatorka w latach 1944-1945 WUBP

w Rzeszowie

Płk. Ryszard Nazarewicz - zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa

Publicznego w Warszawie, następnie pracownik Instytutu Historii Ruchu Robotniczego partyjnej

Akademii Nauk Społecznych.

Albert Grunbaum - zastępca szefa PUBP w Kielcach

Eta Lewkowicz-Ajzenman - szef Sekretariatu WUBP w Kielcach

Baumgarten - wiceszef PUBP w Jeleniej Górze

Kwaśniewski - szef wydziału personalnego WUBP w Kielcach

Jan Tataj - szef WUBP w Kielcach

Tadeusz Paszta - szef WUBP w Warszawie

Józef Mrożek - szef WUBP w Gdańsku

Józef Pluta - zastępca szefa WUBP w Białymstoku

Jan Olkowski - szef WUBP w Krakowie

Zbigniew Paszkowski - szef UBP na miasto Warszawę

Płk. Kornecki - szef WUBP w Poznaniu

Jan Frey-Bielecki - szef UBP w Warszawie i Krakowie

Edward Słowik - szef UBP w Siedlcach

Płk. Bielecki (Moniek Buchman) - szef WUBP Kraków

Józef Rozenwaks - UB w Szczecienie

Por. Michał (Mendel) Dym - UB w Zamościu

Fidelis Wentland - MBP Warszawa

Lucjan Białobrzeski - oficer śledczy MBP

Florian Mederer - WUBP Rzeszów

Honorata Franeiszer - oficer śledczy PUBP Miastko

Ignacy Wittlieb - PUBP Lębork

Hubert Kreft - PUBP Lębork

Eliasz Kotoń - szef UB w Białymstoku

F. Piątkowski - szef WUBP w Lublinie

Abram Tauber - szef UB w Chodlu

Chaim Hirszman - WUBP Lublin

Markus Kac - WUBP Katowice

Por. Albert Grynbaum - zastępca szefa PUBP w Kielcach

Henryk Mendelbaum - PUBP Będzin

Feliks Rozenbaum - WUBP Wrocław

Wacław Salamon - WUBP Rzeszów

Ryszard Grajnert - Centrum Szkolenia MBP Łódź

Stanisław Wolender - WUBP Poznań

Jan Guttman - PUBP Rybnik

Stanisław Elceser - PUBP Lubaczów

Herszel Zimmerman - porucznik UB w Lublinie i Łodzi w latach 1945-1946

Zofia Nimen - była sekretarzem technicznym KC Międzynarodowej Organizacji Pomocy

Rewolucjonistom (MOPR), po wojnie pełniła funkcję kierownika Wydziału Śledczego w

Komendzie Wojewódzkiej MO w Krakowie.

Jerzy Wilkier - szef personalny Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie

Płk. Izaak Stolzman - oficer NKWD nadzorujący terror UB na Pomorzu

Siemion Dawidow - zwierzchnik sowieckich doradców aparatu terroru

Według raportu Nikołaja Seliwanowskiego, głównego doradcy sowieckiego przy MBP, wysłanego

do Berii 20 października 1945, Żydzi stanowili 82,3% w radomskim PUBP (por. "Komunizm.

Ideologia. System. Ludzie", Warszawa 2001, s. 196, 198).

W Łodzi - według sprawozdania instruktora Wydziału Organizacyjnego KC PPR, Stanisława

Brodzińskiego, który 12-18 sierpnia 1945 roku przeprowadził inspekcję na terenie Łodzi w

organach UB, Żydzi zajmowali 50% etatów (wg K. Lesiakowski: "Mieczysław Moczar 'Mietek'.

Biografia polityczna", Warszawa 1998, s. 101).

III. Sądownictwo i prokuratura

Leon Chajn (1910-83) - w latach 1945-1949 wiceminister sprawiedliwości

Maria Górowska - Sand - urodzona w 1915, córka Moryca i Frajdy (z domu

Einsenman). W Powstaniu Warszawskim była łączniczką AL. W 1946 roku była dyrektorem

łódzkiej szkoły prawniczej, która po kilkumiesięcznych kursach nadawała aktywistom partyjnym

"kwalifikacje sędziowskie". Sędzina, która skazała na karę śmierci w procesie politycznym

generała Augusta Fieldorfa. Od 1951 roku była sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

Należała do sekcji tajnej - grona sędziów, wyznaczonych przez wiceministra MBP Romana

Romkowskiego do wydawania wyroków na polskich patriotów.

W latach 1950-54 tajne sekcje osądzily 506 spraw. W sekcji tajnej byli również Emil Merz, Igor

Andrejew i Gustaw Auscaler. Podjęta próba osądzenia jej za mord sądowy nie znalazła się na

wokandzie ze względu na jej śmierć. Zmarła na raka w 1998 roku.

Stefan Zygmunt Kurowski - Stefan Leon Warszawski (1897-1959) - prawnik, od 1929

obrońca w procesach politycznych. Od 1942 w PPR, później PZPR. W latach 1946-1948

pierwszy prokurator Najwyższego Trybunału Narodowego. Uczestniczył w przygotowaniu

dekretów: o amnestii, o postępowaniu doraźnym i odpowiedzialności za klęskę wrześniową i

faszyzację kraju i przewodniczył delegacji polskiej na proces w Norymberdze. Od 1956 prezes

Sądu Najwyższego.

Oskar Szyja Karliner - zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego (NSW), od

1953 roku pracował w Generalnej Prokuraturze Wojskowej, w marcu 1954 roku powołany na

szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego.

Płk. Leo Hochberg - w latach 1947-1955 sędzia i sekretarz Zgromadzenia Sędziów

Najwyższego Sądu Wojskowego, a w latach 1955-1957 sędzia Sądu Najwyższego.

Maciej Maksymilian Majster - prokurator do zadań specjalnych, naczelnik wydziału w

Departamencie Nadzoru Prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, bliski współpracownik

Podlaskiego.

Władysław Dymant - wicedyrektor Departamentu Specjalnego Prokuratury Generalnej,

faktycznie kierował departamentem, którego zadaniem było nadzorowanie śledztw prowadzonych

przez MBP.

Henryk Podlaski - Hersz Fink - zastępca Prokuratora Generalnego

Benjamin Wajsblech - wiceprokurator Prokuratury Generalnej PRL

Ppłk. Helena Wolińska - Fajga Mindlak (Danielak) - prokurator wojskowy Naczelnej

Prokuratury Wojskowej, szef Oddziału VII Naczelnej Prokuratury Wojskowej (październik 1950 -

wrzesień 1953), członek Partii od 1942.

Wilhelm Świątkowski - prezes Najwyższego Sądu Wojskowego

Roman Rawicz - Vogel - Najwyższy Sąd Wojskowy

Ppłk. Beniamin Karpinski, ppłk. Zygmunt Krasuski - sędzia NSW

Płk. Kryspin Mioduski - sędzia W, zastępca prezesa NSW (sierpień 1949 - sierpień

1955)

Emil Merz, Gustaw Auscaler, Igor Andrejew, Roman Kryze, Mieczyslaw Szerer -

sędziowie NSW

Ilja Rubinow - prezes Sšdu Wojewódzkiego m. st. Warszawy

Płk. Marian Frenkiel - prokurator wojskowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, szef

Oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej (październik 1950 - listopad 1956), członek Partii od

1954, do którego obowiązków należało prowadzenie i nadzorowanie śledztw w sprawach

wojskowych.

morderca sądowy - prokurator Marian Frenkiel

Jakub Lubowski - Chase Smen - prokurator Departamentu Służby Sprawiedliwości

WP

Benedykt Jodelis - prokurator w Prokuraturze Generalnej

płk. Feliks Aspis - prokurator w Prokuraturze Generalnej

płk. Eugeniusz Landsbergis - prokurator w Prokuraturze Generalnej

Paulina Kern - prokurator w Prokuraturze Generalnej

Ppłk. Stefan Piekarski - prezez sądu II Armii Polskiej, oficer Armii Czerwonej od 1920 r.

Płk. Henryk Holder - naczelny prokurator LWP

Mjr. Marian Malinowski - Samuel Haber - zastępca szefa Wojskowego Sądu

Okręgowego w Krakowie

Leon Prenner - funkcjonariusz Prokuratury Generalnej

Ppłk. Jerzy Szerszeń - szef Zarządu Informacji Marynarki Wojennej

Ppłk. Aleksander Demner - komendant Oficerskiej Szkoły Prawniczej, produkującej w

trybie przyspieszonym morderców sądowych

Kpt. Stefan Michnik - sędzia WSR w Warszawie

Maksymilian Bartman - prokurator WPR w Warszawie

Mjr. Marian Doerffer - WSR w Kielcach, Szczecinie i Poznaniu

Filip Feld - szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie

Płk. Zygmunt Wizelberg - prokurator w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w

Warszawie

Płk. Krasucki - sędzia wojskowy

Mjr. Bolesław Wnorowski - sędzia wojskowy

Mjr. Rilkin - prokurator wojskowy

Ppłk. Juliusz Krupski - sędzia wojskowy, sędzia NSW i szef wydziału w NSW

Jerzy Drohomirecki - sędzia wojskowy

Płk. Marian Muszkat - w 1944 został sędziš wojskowym. W następnym roku przewodził

"polskiej" delegacji na proces w Norymberdze. W 1957 wyemigrował do Izraela, gdzie po

studiach został profesorem Uniwersytetu w Tel Awiwie. Według teorii tego żydowskiego mordercy

sšd winien zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowskš wykładnię,

według której dobro demokracji ludowej jest naczelnym nakazem i jeśli pewien przepis temu

warunkowi nie odpowiada, to nie może być stosowany. Żšdał wyposażenia prokuratury w

nadzwyczajne uprawnienia w nowej rewolucyjnej sytuacji. Prokuratorzy mieli zostać panami życia

i śmierci każdego człowieka. Adwokat winien zapomnieć o przedwojennej zasadzie, że jego

zadaniem jest obrona oskarżonego przed karš. W ludowym wymiarze sprawiedliwości miał on

teraz stać się, obok sšdu i prokuratury, trzecim organem, którego zadaniem jest wykrycie

przestępcy, choćby był nim jego własny klient.

Ppłk. Teofil Karczmarz - sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego

Por. Eugeniusz Krzewski - sędzia wojskowy

Płk. Feliks Aspis - sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego

Kpt. Zygmunt Linauer - prokurator wojskowy

Ppłk. Zenon Rychlik - prokurator Wydziału IV i VIII Naczelnej Prokuratury Wojskowej

(1948 - czerwiec 1955)

Kpt. Mieczysław Mett - pracownik Najwyższej Prokuratury Wojskowej, a następnie

prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej.

Alicja Graff - prokurator wojskowy, wicedyrektor Departamentu III Prokuratury

Generalnej

Wacław Lange - w latach 1945-1953 wojskowy prokurator w Warszawie, Białymstoku,

Poznaniu i Lublinie

Zajcew - morderca sądowy

Piotr Samsonow - morderca sądowy

Władysłw Sieracki - morderca sądowy

Henryk Ligęza - morderca sądowy

Aleksiej Milcyn - morderca sądowy

Mieczysław Widaj - morderca sądowy

Kazimierz Golczewski - Bauman - stalinowski prokurator w Kielcach, pracownik

Naczelnej Prokuratury Wojskowej

S. D. Mojsezon - Mojżeszowicz - prokurator wojskowy

Witold Gatner - prokurator, który nadzorował m.in. egzekucję gen. Fieldorfa

Gen. Julian Polan-Harasim - sędzia wojskowy

Poważna koncentracja pracowników narodowości żydowskiej wystąpiła w Departamencie Służby

Sprawiedliwości Wojska Polskiego, Najwyższym Sądzie Wojskowym, Naczelnej Prokuraturze

Wojskowej oraz w sądach i prokuraturach terenowych.

Nie było takiego sądu ani prokuratury w wojsku, w której oficerowie żydowskiego pochodzenia nie

piastowaliby kluczowych stanowisk. W Departamencie Służby Sprawiedliwości stanowiska szefa

Departamentu, szefów Wydziałów, Radców i Inspektorów piastowali oficerowie tegoż

pochodzenia w osobach:

Henryk Holder

Winawer

Mieczysław Halski

Jakub Lubowski - Chasze Smen

Helena Wolińska

Borys Ołomucki

Mieczysław Freudenhaym

Leopold Kielski

Marian Malinowski

Arnold Rak

Franciszek Szeliński

Jan Zaborowski

Ludwik Fals

W Najwyższym Sądzie Wojskowym funkcje zastępców Prezesa bądź sędziów NSW pełnili:

Marian Muszkat, Oskar Karliner, Marcin Dancyg, Leo Hohberg, Roman Rawicz (Vogel), Marian

Rozenblit, Marian Berton, Józef Warecki. W Naczelnej Prokuraturze Wojskowej stanowiska

zastępców Naczelnego Prokuratora, szefów Wydziałów i Prokuratorów pełnili: Henryk Podlaski,

Maksymilian Lityński (Lifsches), Stanisław Lex-Majewski, Marian Frenkiel, Mieczysław

Bogucki, Feliks Aspis, Edward Gol, Witold Grodziński, Adam Masz, Jerzy Modlinger, Tadeusz

Miernik, Mojżesz Ponarski, Zenon Rychlik, Feliks Słonimski, Rubin Szweig, Włodzimierz

Winawer, Emil Ziegler i Henryk Zelnik.

W terenowych prokuraturach i sądach wojskowych funkcje szefów bądź zastępców szefów pełnili

oficerowie tejże narodowości m.in. tacy jak:

 

 

Kazimierz Graf, Arnold Załęski (Załkind), Adolf Brunicki, Marek Szauber, Stanisław Śliwa, Piotr

Smolnicki, Józef Fledman, Maks Auster, Jerzy Tranier, Józef Rajch, Filip Berski (Badner),

Mieczysław Fajnsztajn, Antoni Mamrot, Eugeniusz Landsberg, Jan Orliński (Unterweiser), Jan

Kant, Roman Bojko, Julian Wilf, Edward Milewski, Juliusz Surozki, Ryszard Wierciech, Józef

Rajch i Aleksander Warecki.

Uciekli do Izraela:

Marian Muszkat, Jan Kant (prokurator Marynarki Wojennej w Gdyni), Ludwik Fels, Marcin

Dancyg, Edward Gol, Edward Milliblit, Eugeniusz Landsberg, Adolf Brunicki, Michał Salpeter,

Mieczysław Mirski i Andrzej Makowicz.

morderca sądowy - sędzia Marcin Dancyg

Mieczysław Bringajzen - funkcjonariusz wojskowego terroru sądowego

Mieczysław Dytry - funkcjonariusz wojskowego terroru sądowego

Czesław Konieczny - funkcjonariusz wojskowego terroru sądowego

Franciszek Kapczuk (Nataniel Frau) - Sąd Wojskowy we Wrocławiu

Płk. Piotr Parzeniecki - sędzia wojskowy, szef Wojskowego Okręgu Warszawskiego,

sędzia NSW

 

 

Jan Amons - szef Prokuratury Wojskowej w Lublinie i Gdańsku, prokurator Wojsk

Lotniczych (1952-1955)

Ch. Mett - prokurator wojskowy

Leonard Azarkiewicz - szef Prokuratury Marynarki Wojennej

Mjr. Julian Wilf - sędzia WSR Gdańsk

Stanisław Gutaker - sędzia WSR Warszawa

Mjr. Władysław Litmanowicz (Abram Wolf) - sędzia WSR Warszawa

Czesław Reutt - prokurator WPR Wrocław

Florian Kirschke - sędzia WSR Lublin

Oswald Sznepf - sędzia WSR Rzeszów

Julian Polan-Haraschin - sędzia WSR Kraków

Emanuel Weinberg - "obrońca" w Rzeszowie

Józef Feldman - prokurator WPR Lublin, zastępca naczelnego prokuratora wojskowego

do spraw szczególnej wagi (październik 1950 - sierpień 1955), członek partii od 1946

morderca sądowy - prokurator Józef Feldman

Leon Midro - prokurator wojskowy GO "Wisła", WUBP Katowice

Ludwik Goettinger - sędzia WSR Lublin

Marek Szauber - prokurator WPR Katowice

Wiktor Altschuler - sędzia WSR Katowice

Ppłk. Jerzy Tramer - prokurator WPR Warszawa

Tadeusz Lercel - sędzia WSR Wrocław i Gdańsk

Eugeniusz Landsberg - prokurator WPR Wrocław i Warszawa

Jakub Menasze - "obrońca" we Wrocławiu

Jan Orliński - Unterweiser - prokurator WPR Kraków

Feliks Finkelstein - prokurator WPR Katowice

Bernard Gerszon - "obrońca" we Wrocławiu

Roman Abramowicz - sędzia WSR Warszawa

Izaak Nutman - "obrońca" w Warszawie

Jan Prause - prokurator wojskowy GO "Wisła"

Sykstus Guzy - WPR Katowice

Salomon Wilf - "obrońca" w Katowicach

Zbigniew Szwarc - "obrońca" w Rzeszowie

Jerzy Mering - "obrońca" w Warszawie

Aleksander Maurer - "obrońca" we Wrocławiu

Edward Strumpf - "obrońca" we Wrocławiu

Jan Erlich - "obrońca" we Wrocławiu

Stanisław Hollitscher - sędzia WSR Kraków

Alicja Pintarowa - "obrońca" w Warszawie

Ignacy Goldfinger - "obrońca" we Wrocławiu

Aleksander Gross - "obrońca" w Lublinie

Aleksander Warecki - Warenhaupt - sędzia WSR Wrocław, potem szef Wojskowego

Sądu Rejonowego w Warszawie

Stanisław Laks - prokurator WPR Bydgoszcz

Juliusz Kessler - prokurator WPR Bydgoszcz

Mieczysław Widaj - sędzia WSR Warszawa

Ppłk. Maksymilian Lityński - Lifszyc - prokurator WPR Warszawa, zastępca

Naczelnego Prokuratora Wojskowego do spraw szczególnej wagi (sierpień 1948 - listopad 1950),

członek partii od maja 1947 r.

Ppłk. Henryk Ligęza - prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej do spraw

szczególnej wagi (wrzesień 1950 - styczeń 1955), w prokuraturze od 13 grudnia 1946, wydalony

z Partii w kwietniu 1955, do którego obowiązków należał nadzór nad śledztwem MBP, w tym

również X Departamentu.

Henryk Podlaski - prokurator WPR Warszawa

Józef Reich - prokurator WPR Lublin

Filip Berski - Badner - prokurator wojskowy

Edward Rettinger - "obrońca" w Warszawie

Antoni Landau - "obrońca" w Warszawie

Henryk Nowogródzki - "obrońca" w Warszawie

Marian Rozenblitt - w sądownictwie polskiej armii w ZSRS, potem kierownik

sekretariatu w Najwyższym Sądzie Wojskowym, razem z Maślanką i Rettingerem uczestniczył w

jednej z kluczowych spraw stalinizmu - "bronił" generałów WP, oskarżonych o udział w tzw.

spisku w wojsku.

Benjamin Wajsfeld - "obrońca" w Warszawie

Zygmunt Gross - "obrońca" w Warszawie

Por. Mordko Goryń - sędzia WSR Wrocław

Kpt. Florian Kirschke - sędzia WSR Lublin

Filip Field - sędzia WSR w Szczecinie

Eugeniusz Saar - "obrońca" w Krakowie

Marian Wagner - "obrońca" w Warszawie

Jerzy Merlig - "obrońca" w Warszawie

Jakub Wilf - "obrońca" w Katowicach

Mieczyslaw (Mojżesz) Maślanko - "obrońca" w Warszawie, przywódca rady obrońców,

dziekan grupy obrońców politycznych, których jedynym zadaniem było doprowadzenie

podejrzanych do przyznania się do udziału w faktycznym lub fikcyjnym przestępstwie, po czym

obrońcy zobowiązywali się do prośby o złagodzenie kary.

Aleksander Filiks - sędzia WSR Lublin

Roman Abramiwicz - sędzia WSR Warszawa

Emil Urman - "obrońca" w Katowicach

Feliks Hopfen - "obrońca" w Rzeszowie

Józef Winsz - "obrońca" w Rzeszowie

Kazimierz Graff - prokurator WPR Warszawa

A. Mamroth - prokurator WPR Wrocław

IV. Ludowe Wojsko Polskie

Wacław Komar - Mendel Kossoj - szef wywiadu i kontrwywiadu (cywilnego i

wojskowego)

Gen. Wiktor Grosz

Gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres - szef Głównego Zarządu Politycznego LWP

Gen. Edward Braniewski - Brandsteter - komendant Wojskowej Akademii Politycznej

Gen. Jan Drzewiecki - Holzer

Gen. Marian Graniewski - Gutaker

Gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf) - był kierownikiem Wydziału Wojskowego

Związku Patriotów Polskich w Moskwie, nastepnie szefem Kancelarii Wojskowej Bieruta,

zastepcą szefa Głównego Zarządu Politycznego LWP i pełnomocnikiem Rządu PRL ds. pobytu

wojsk radzieckich w Polsce.

gen. Leszek Krzemień - Wolf

Gen. Jan Stamieszkin - szef sztabu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

Gen. Ignacy Blum - wojska lotnicze

Gen. Tadeusz Dąbkowski - Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, zastępca ds.

politycznych dowódcy WOPK

Gen. Czesław Mankiewicz - dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

Gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski

Gen. Marian Naszkowski - Wasser

gen. Marian Naszkowski - Wasser

Gen. Karol Świerczewski - Goltz (1897-1947) - działacz komunistyczny, generał. Od

1915 w Rosji, od 1918 w Armii Czerwonej, członek WKP(b). 1936-1938 walczył w hiszpańskiej

wojnie domowej, m.in. dowódca 35 dywizji międzynarodowej. 1943 zastępca dowódcy 1 Korpusu

PSZ w ZSRR, 1944 w Armii Polskiej w ZSRR. 1944-1945 dowódca II, następnie III i ponownie II

Armii WP. 1944 członek Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR, potem KC PPR. 1946

wiceminister obrony narodowej, współodpowiedzialny za zbrodnie.

gen. Karol Świerczewski - Goltz

Gen. Leon Turski - Tennenbaum

Gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman

Gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer - szef Głównego Zarządu Polityczno-

Wychowawczego Wojska Polskiego

Płk. Michał Bron - Bronstein - pracownik MSZ

Płk. dr. Charbicz - Marek Heberman - komendant Szpitala Wojskowego w Warszawie

Płk. Otto Fiński - Finkenstein - szef sztabu organizacji "Służba Polsce"

Płk. Garbowski - Gruber - dowódca dywizji

Płk. Gradlewski - Goldberg - GZP WP

Płk. Mieczysław Kowalski - Kohn

Płk. Anatol Liniewski - Liberman - pracownik ASG

Płk. Rosiński - Rosenberg - DOW

Płk. Rotowski - Rotholtz - szef Zarządu Służby Technicznej WP

Płk. Stanisław Sokołowski - Szabat - pracownik WAP

Płk. Paweł Solski - Pinkus - szef Służby Samochodowej WP

Płk. Szulczyński - Szulcynger - dowódca pułku

Płk. Wadlewski - Waldman - dyrektor Departamentu Wojskowego w Ministerstwie

Zdrowia

Płk. Żarski - Silberstein - pracownik WAP

Ppłk. Jerzy Bryn - Izrael Alter - pracownik MSZ

Ppłk. Jan Dolanowski - Dollinger - DOW

Ppłk. Adam Laski - Gutbrot - pracownik ASG

Ppłk. Henryk Zieman - Zysman - DOW

Płk. Pełczyński - oficer pionu Planowania i Techniki

Płk. Szulc - oficer pionu Planowania i Techniki

Płk. Michał Kochański - oficer pionu Planowania i Techniki

Płk. Jerzy Bochniewicz - oficer pionu Planowania i Techniki

Płk. Aleksander Bogusławski - oficer pionu Planowania i Techniki

Płk. Wacław Jędrzejczyk - oficer pionu Planowania i Techniki

Mjr. Roman Domanski - Rosenstand - DOW

Mjr. Marcel Kot - Abram Sterenzys

Mjr. Józef Sliwinski - Flaumenbaum - szef Wydawnictwa "Służba Polsce"

Mjr. Henryk Uminski - Keff

Lubiejski - Zygielman - II Zarząd

Rajski - Rajgrodzki - II Zarząd

Henryk Trojan - Adler - II Zarząd

Zagórski - Winter - II Zarząd

Józef Poznański - Izaak Topfer - II Zarząd

Wlodzimierz Tatarek - Salomon Szlama-Wolf - II Zarząd

Ryszard Tatarczyk - Ludwik Ruppert - II Zarząd

Henryk Walczak - Zukerman

Stefan (Szmul) Krakowski - oficer polityczny w Wojsku Polskim do 1966. Jego żona

pracowała w KC PZPR. Historyk Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dyrektor archiwum w

Instytucie Yad Vashem

mjr. Henryk Dodin (ur. 1919) - oficer polskiego wywiadu wojskowego. Od marca 1944

żołnierz Armii Czerwonej, od grudnia 1944 Wojska Polskiego, pod koniec tego samego miesiąca

(grudzień 1944) przeszedł do rezerwy. Od 1947 pracownik Oddziału II Sztabu Generalnego LWP,

od marca 1948 szef Sekcji Finansowej Oddziału II SG LWP. Zwolniony w lipcu 1950,

wyemigrował do Izraela w lipcu 1957 r.

mjr. Marceli Kot - Szterenzys (ur. 1914) - oficer polskiego wywiadu wojskowego. Od

1947 pracownik Oddziału II Sztabu Generalnego LWP, od 1948 pracownik operacyjny Oddziału II

we Francji (już wtedy podległego Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego jako Departament

VII wywiadowczy MBP). Od kwietnia 1952 zastępca szefa Wydziału IV (francuskiego) Oddziału II

(Operacyjnego) Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zwolniony w kwietniu 1953,

wyjechał do Jugosławii 27 lipca 1967.

Mjr. Józef Bryn - drugi sekretarz ambasady polskiej w Japonii

Płk. Pawel Monat - szef wydziału ataszatów wojskowych w II Zarządzie

(wywiadowczym) Sztabu Generalnego, poprzednio attaché wojskowy w Waszyngtonie

Innymi pracownikami II Zarządu, którzy uciekli na Zachód byli:

gen. Izydor Modelski - attache wojskowy w Waszyngtonie, uciekł w 1948 r.

Henryk Walczak - Zukerman - pracownik cywilny, kierownik attachatu w Waszyngtonie,

po otrzymaniu odwołania w 1951 nie powrócił do kraju

Aaron Goldenberg - przerzucony nielegalnie do RFN odmówił współpracy

Jan Galewicz - konsul generalny PRL w Nowym Jorku, w 1953 odmówił powrotu do

kraju

Henryk Trojan - Adler

Abraham Rajski - Rajgrodzki - wysłany nielegalnie do Francji jako przedstawiciel

Polskiego Biuletynu Informacyjnego, pozostał na stałe

mjr. Marcel Kot - Abram Szterenzys - w 1957 wyjechał na urlop do Jugosławii, skąd

przedostał się do Francji

kpt. Włodzimierz Barankiewicz - pracował pod przykryciem w ambasadzie polskiej w

Wiedniu, w 1961 przeszedł do Amerykanów

kpt. Marcin Sochaczewski - po zwolnieniu z Zarządu II został zatrudniony w jednej z

instytucji krajowych, wyjechał do Berlina Zachodniego i przedostał się do RFN

Zdzisław Brandel - oficer kadrowy II Zarządu, uciekł do Brazylii i USA

kpt. Mieczysław Skorupiński - w latach 1947-1951 szef sekcji agenturalnej, w 1958,

będąc szefem Polskich Linii Oceanicznych, uciekł na Zachód.

gen. Jakub Prawin

Gen. Jakub Prawin - agent NKWD, szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie.

Gen. Juliusz Hibner - Dawid Schwartz - dowódca Korpusu Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, brał udział w Wojnie Domowej w Hiszpanii w latach 1936-1938. Był prawą ręką

ministra Bezpieczeństwa Państwowego, dowódcą Przygranicznych Korpusów Obrony i Korpusów

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1951-1956 był dowódcą państwowych sił zbrojnych, a

w latach 1956-1960 wiceministrem Spraw Wewnętrznych

Gen. Henryk Toruńczyk - 1944 dowódca Polskiego Samodzielnego Batalionu

Specjalnego, przeformowanego w listopadzie na Brygadę Wojsk Wewnętrznych, poprzedników

KBW. W 1945 p.o. dowódcy KBW.

gen. Henryk Toruńczyk

Płk. W. Tykociński - E. Tykotyner - szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim,

w maju 1965 uciekł z Berlina do USA. Tam dwa lata później zmarł w hotelu, w niezbyt jasnych

okolicznościach.

Płk. Jakub Wachtel - zastępca Szefa Departamentu Personalnego

płk. Stefan Kuhl - zastępca Szefa Departamentu Personalnego

płk. Jakub Wachtel

Ppłk. Julian Rotnicki - szef Wydziału I Departamentu Personalnego,

zajmującego się oficerami piechoty, sztabów i instytucji

Ppłk. Adam Brandel - szef Wydzialu Awansów i Odznaczen Departamentu

Personalnego

Ppłk. Edward Pfeffer - szef Wydziału VII zajmującego się powoływaniem

oficerów do służby wojskowej i zwolnień z tej służby, administracją rezerw oficerskich, obsadą

kadrową WKR i sprawami związanymi z przyznawaniem emerytur. Jako generał był szefem

Zarządu Zaopatrzenia Sztabu Generalnego, zastępcą Głównego Ispektora Planowania i Techniki,

kierownik Katedry Ekonomiki Polityki Planowania i Gospodarki Obronnej w Wojskowej Akademii

Politycznej, Sekretarz Rady Ekonomicznej MON

Ppłk. Mieczysław Wodnar - szef Wydziału Oficerów Kwatermistrzostwa

Po sierpniowo-wrześniowym plenum KC Partii w 1948 do Departamentu Personalnego WP

przybyli nowi oficerowie pochodzenia żydowskiego, a takze nastąpiły pewne zmiany na

kluczowych stanowiskach w tej instytucji umacniające pozycję i wpływy oficerów narodowości

żydowskiej. Po przeprowadzeniu wiosną 1950 reorganizacji Departamentu Kadr pomimo

istniejącego szefa tego Departamentu płk. Turskiego i jego zastepcy oficera radzieckiego płk.

Kożucha, wyłoniono trzyosobową kierowniczą ekipę Żydów w osobach: płk. Ziemiana, płk.

Mazura i płk. Wojnara.

W wyniku polityki personalnej realizowanej przez żydowskich oficerów zajmujących kierownicze

stanowiska w Departamencie Kadr i terenowych organach kadrowych, poważna część ważnych

stanowisk w dowództwach okręgów wojskowvch i rodzajów Sił Zbrojnych, instytucjach

centralnych MON, szefostwach rodzaju wojsk i służb była obsadzona przez oficerów

żydowskiego pochodzenia, w stosunku do których nie były w zasadzie stosowane kryteria

polityczno-moralne ani wymogi kwalifikacyjne.

Jeśli chodzi o obsadę szefów Wydziałów Personalnych okregow wojskowych, to przedstawiała

sie ona we wspomnianym okresie następujaco:

szefem Wydziału Personalnego DOW I (Warszawa) był ppłk. Jan Wiśniewski,

późniejszy kontradmirał, a po nim ppłk. Rosiński - Rosenberg;

szefem Wydziału Personalnego DOW II (Bydgoszcz) był ppłk. Adolf Kolb;

szefem Wydzialu Personalnego DOW IV (Wrocław) był ppłk. Marian Mazur, a po

nim mjr. Roman Domański - Rosenband;

szefem Wydziału Personalnego DOW V (Kraków) był kpt. Bronisław Lampel, a

po rozformowaniu tego okregu objął on w maju 1952 r. takie samo stanowisko w DOW IV;

szefem Wydziału Personalnego DOW VI (Łódź) był ppłk. Henryk Ziemian -

Zysman, a po rozwiązaniu tego okręgu objął takie samo stanowisko w DOW III (Poznań);

szefem Wydziału Personalnego DOW VII (Lublin) był ppłk. Jan Dolanowski -

Dollinger;

szefem Wydziału Personalnego w Dowództwie Wojsk Lotniczych był ppłk. Leon

Turski - Tannenbaum,

w Wojskach Ochrony Pogranicza - ppłk. Michał Rudawski.

W aparacie politycznym WP przez wiele lat kluczowe stanowiska służbowe obsadzone były przez

oficerów żydowskiego pochodzenia. I tak kolejno zmieniającymi się szefami Głównego Zarządu

Politycznego WP byli gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres, gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak

Pustelman, gen. Świetlik, gen. Edward Ochab, gen. Naszkowski, gen. Janusz Zarzycki -

Neugebauer.

 

 

Zastępcami szefa GZP WP byli gen. Malko i gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf. Szefem

Zarządu Organizacyjnego GZP WP był płk M. Jekiel, który po zwolnieniu go do rezerwy objał

stanowisko zastępcy przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.

Szefem Zarządu Propagandy GZP WP przez długi okres był pułkownik, a później gen. Blum.

Ponadto w GZP WP pracowali gen. Bednarz, ppłk. Bugajski, płk. W. Strasser, płk. Grosfeld,

płk. B. Szubicz, płk. Welfeld, ppłk. Hakman, płk. S. Alster, płk. Friedman, płk. Szliferstejn, płk.

Lider, płk. Brones, płk. Hubert, płk. Jegier, płk. Gradlewski - Goldberg, płk. Malczewski i inni.

Sekretarzem Komisji Kontroli Partyjnej WP był płk. L. Zieleniec, szefem Oddziału Inspekcji - płk.

Szarek, szefem Wydziału Próśb i Zażaleń - płk. Krygie, były rabin.

Analogiczna sytuacja istniała w Zarządach Politycznych okręgów wojskowych i rodzajów Sił

Zbrojnych, Wojskowej Akademii Politycznej i Wojskowym Instytucie Historycznym. Interesującym

jest fakt, że w celu zatarcia śladów żydowskiego pochodzenia, na wniosek określonej grupy

oficerów ówczesnego Departamentu Personalnego przeforsowano około 1947 r. wydanie

odpowiedniego aktu normatywnego upoważniającego Ministra Obrony Narodowej do

przeprowadzania we własnym zakresie zmiany nazwisk oficerów. Formalności z tym zwiazane

zatatwiał Departament Personalny WP, opracowując odpowiednie rozkazy personalne. Sprawy

takie były załatwiane bardzo operatywnie. Z tej możliwości skorzystało wielu oficerów

narodowości żydowskiej.

 

 

Zespół autorów organu teoretyczno-politycznego GZP WP "Nasza Myśl" składał się prawie

wyłącznie z Żydów.

W skład tego zespołu wchodzili:

gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer,

płk. Leon Grosfeld,

płk. Henryk Werner,

ppłk. Dorian Płoński,

Roman Werfel,

mjr. Włodzimierz Brus,

mjr. Włodzimierz Baczko

mjr. Julian Lider

ppłk. Zenon Welfeld

ppłk. Leon Sternik

mjr. Zbigniew Safian,

płk. Adam Bromberg

ppłk. Ignacy Blum

Część z nich posiadała skompromitowaną przeszłość, jak np. mjr Safian, który w czasie okupacji

hitlerowskiej byl policjantem żydowskim w getcie.

Od 1950 roku żydowskie czasopisma i prasa wojskowa z wyjątkową pasją podjęły problem tzw.

"odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", a całość wychowania politycznego kadry i żołnierzy

została sprowadzona do walki z owym odchyleniem. W programach szkolenia ideowopolitycznego

niebywale wyeksponowano historię WKP(b), programy zaś historii Polski wyprane z

politycznego tla wekslowały ją na tory historii gospodarczej.

W tego rodzaju programach prym wiodła Wojskowa Akademia Polityczna, dla której starannie

dobrano kadre wykładowczą, którą stanowili m.in.

gen. Uziębło

płk Hoffman

płk Piasecki

płk Halicz

płk Pawłowski

płk Pirko

płk Wachtel

płk Ochocki

mjr Lewandowski

płk Malczewski

płk Grot

płk Sokołowski

mjr Zillberstein.

Na szefów katedr powoływano nawet ludzi nie posiadających żadnego przygotowania (m.in. kpt.

Dworniaka), czy też posiadajacych trudności w posługiwaniu sie językiem polskim (m.in. mjr

Zillberstein). Zasadniczym kryterium przydatności było pochodzenie.

Po wydarzeniach październikowych 1956 grupa żydowskich działaczy zajmująca eksponowane

stanowiska w Wojsku i odpowiedzialna za przestępstwa postanowiła zrzucić z siebie

odpowiedzialność i przedstawić się jako ofiary kultu jednostki i główni rzecznicy odnowy.

Wykorzystali do tego naradę wyższych dowódców i oficerów politycznych, która odbyła się 27

października 1956 przy udziale Gomułki, Spychalskiego, Zawadzkiego i Cyrankiewicza. Na tej

naradzie specjalnie przygotowani przez Bluma i Malczewskiego polemiści przypuścili ostry atak

na wojsko. Domagano się odwołania ludzi skompromitowanych z wojska, ale o jakich ludzi

chodzi, tego nie precyzowano. Postulowano utworzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i

odrębnego stanowiska naczelnego dowodcy (płk Mojsiejewicz). Postulowano zastąpienie

jednoosobowego dowodzenia działnością rad wojskowych i rad wojennych na wzor chiński (gen.

Frey-Bielecki). Domagano sie także otwartego pisania w prasie o sprawach wojskowych bez

cenzury. Podobne postulaty zgłosili gen. Hubner i inni. Propozycje, uznane za rewizjonistyczne,

spotkały sie z krytyką kierownictwa partii i rządu.

Objęcie przez gen. Janusza Zarzyckiego - Neugebauera stanowiska szefa GZP WP poważnie

wzmocniło pozycję i wpływy Żydów w tej instytucji.

W skład tej grupy wchodzili

Fryderyk Malczewski,

Ignacy Blum,

Zygmunt Hofman,

Michał Friedman,

Stanisław Nadzin,

Mirosław Nadelwicz,

Jan Zamoyski,

Bronisław Bednarz,

Eugeniusz Kuszko

Piotr Borowy.

Korzystając z opieki Zambrowskiego, Morawskiego i Ochaba grupa ta zaczęła lansować

tendencje "rewzjonistyczne". Ukazały sie w piśmiennictwie wojskowym w tym duchu artykuly płk.

J. Bluma, cykl artykułów Z. Baumana. Publikował się tez W. Górnicki.

Jan Zamoyski

Bronisław

Bednarz

Organ teoretyczny GZP WP "Wojsko Ludowe" i prasa wojskowa podjęły też dyskusję o

"bohaterszczyźnie", którą zapoczątkował płk. Janusz Przymanowski. Podjęto także walkę z

urojonym antysemityzmem. Z inicjatywy szefa GZP WP gen. Zarzyckiego wydano w marcu 1957

r. broszurę poświęconą antysemityzmowi w Polsce, w której usiłowano wykazać, że Polska to

kraj zagorzałych antysemitów. Dla uzasadnienia tego domniemania przedrukowano prace J.

Marchlewskiego pt. "Antysemityzm a robotnicy", szkic E. Orzeszkowej pt. "O Żydach i kwestii

żydowskiej", parszywy esej J. Tuwima pt. "My żydzi polscy..." oraz paszkwilancki artykuł z "Po

prostu" pt. "Gdy budzą się upiory" pióra J. Ambroziewicza, E. Gonczarskiego i J.

Olszewskiego.

Na naradzie aktywu partyjnego 27 maja 1957 ówczesny szef GZP WP gen. J. Zarzycki

przestrzegał, oświadczając wprost: "poddaje się w wątpliwość nasz sojusz ze Związkiem

Radzieckim. (...) Ten antyradziecki nurt wiąże się często z antysemityzmem, który jakkolwiek

rzadko manifestuje się otwarcie, występuje jednak w ukryciu zazwyczaj pod postacią fałszywych,

hitlerowskich niemal plotek". W latach 1957-1958 na łamach "Żołnierza Wolności" ukazywać się

zaczęły alarmujace artykuły i reportaże piętnujace ostre przejawy polskiego "antysemityzmu".

Szczególne skoncentrowanie oficerów żydowskiego pochodzenia miało miejsce w instytucjach

centralnych MON.

I tak w Sztabie Generalnym WP Głównym Inspektorem Techniki i Planowania był w latach 1956-

1967 gen. Marian Graniewski, szefem Zarządu Operacyjnego był w latach 1954-1960 gen. Jan

Drzewiecki - Holzer, szefem Zarządu II był w latach 1946-1950 gen. Wacław Komar, szefem

Zarządu Organizacyjnego był w latach 1952-1954 płk. Czesław Berman, szefem Zarządu

Planowania Materiałowego był w latach 1952-1967 gen. Edward Pfeffer, szefem Oddziału

Szyfrowego był w latach 1946-1952 płk. Joachim Erlich, szefem Oddziału Cenzury był w latach

1953-1963 płk. Tadeusz Polanowski.

Piastując stanowisko Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP już od 1946 gen. bryg. Wacław

Komar rozpoczął intensywne angażowanie do pracy w tym Zarządzie osób pochodzenia

żydowskiego, wśród nich i takich, którzy nie posiadali odpowiedniego wykształcenia i

niezbędnych kwalifikacji, a nawet i takich, którzy nie mieli polskiego obywatelstwa.

Pracownicy ci byli bezpośrednio ściągani z Palestyny, Francji, Włoch i roznych instytucji

krajowych. Tak zostali ściągnięci z Palestyny m.in.

Bryn, Trojan - Adler, Gineberg, Botwińska i inni.

Obok szefa Zarządu II gen. W. Komara, żydami

byli dwaj zastępcy szefa Zarządu - płk. Stanisław

Flato i płk. Witold (Władysław) Leder. Szefem

Wydziału Operacyjnego był płk. Stanisław (Leon)

Bielski, szefem Wydziału Informacyjnego - płk.

Adam Brandel, szefem Wydziału I - płk. Michał

Bron (Bronstein), szefem Oddziału III - płk. Anatol Liberman, szefem

Wydziału Finansów kpt. Marcin Sochaczewski.

płk. Stanisław Bielski

płk. Witold

(Władysław)

Leder

Ponadto pracowali tam dalsi oficerowie tego samego pochodzenia jak płk Leon Herzog, płk.

Paweł Monat, płk. Jan Rochwerger, płk. Maksymilian Sznapf, mjr. Bolesław Włodynger, mjr.

Maksymilian Berezowski i inni. Wszystkie ważniejsze stanowiska w podstawowych komórkach

Zarządu II były obsadzone przez pracowników żydowskichj, a np. w sekcji agenturalnej

amerykańskiej na 9 pracownikow kadrowych 8 z nich było żydowskiego pochodzenia wraz z

szefem tej sekcji płk. Leonem Zagórskim.

Jeżeli w latach 1945-1949 stanowiska w Misjach i Attachatach Wojskowych obsadzone były

oficerami przedwojennymi, to po tym okresie stanowiska te obejmują stopniowo oficerowie

żydowskiego pochodzenia w osobach: płk. Tykociński - Tykotyner, płk. Herzog, płk. Monat, płk.

Bron, płk. Hirszowicz, ppłk. Kornecki, ppłk. Kofler, ppłk. Czarny i mjr Rochwerger. Aparat

kadrowy pod przykryciem był obsadzony przede wszystkim przez Żydów.

I tak np. w latach 1948-1953 w USA na 8 pracowników pod przykryciem wszyscy byli

żydowskiego pochodzenia: Zagórski, Klon, Groniewicz, Krakowski, Maliszewski, Heliman,

Welker, Hamerlak. Podobnie przedstawiała sie sytuacja na terenie innych krajów. Jedynie do

pracy pomocniczej angażowano młodych oficerów narodowości polskiej. Począwszy od 1953 do

pracy w attachatach wojskowych kierowani byli oficerowie polscy, a tylko nieliczni pochodzenia

żydowskiego jak np. Monat do Waszyngtonu, a Bron do Jugosławii.

Do organizowania siatek agenturalnych w różnych krajach począwszy od 1948 wysyłano

pracowników wyłącznie żydowskiego pochodzenia. m.in. zostali wysłani Trojan - Adler),

Lubiejski - Zygielman), Rajski - Rajgrodzki, Kot - Szterenzys, Zagórski - Winter, Wolf, Hubner,

Tykocinski - Tykotyner i inni. Organizowali oni siatki wywiadowcze w oparciu o koneksje

rodzinne i środowiska żydowskie. Werbowali najczęściej osoby bezwartościowe, skorumpowane,

a w wielu wypadkach wykazywali fikcyjne werbunki w celu uzasadnienia nadmiernych wydatków

finansowych.

W Inspektoracie Szkolenia ważne stanowiska zajmowali tacy oficerowie żydowskiego

pochodzenia jak płk Szulczyński - redaktor naczelny "Przeglądu Wojsk Lądowych"; płk. Welfeld

- p.o. szefa Zarządu Szkolnictwa Wojskowego, który kierował całokształtem spraw

organizacyjnych, programowych i personalnych w tym Inspektoracie i płk. Sadykiewicz - z-ca

szefa Zarzadu I. W Akademii Sztabu Generalnego czołowe stanowiska zajmowali tacy oficerowie

jak płk. Broch, płk. Berman, płk. Demner, płk. Bielawski, płk. Makowski, płk. Szlifersztejn i

inni.

W Biurze Studiow MON - płk. Heistein i płk. Speizer. W aparacie kwatermistrzowskim dzięki

Głównemu Kwatermistrzowi WP gen. Komarowi i szefowi Wydzialu Kadr Głównego

Kwatermistrzostwa ppłk. Tatarynowiczowi znaczną część kierowniczych stanowisk zajmowali

oficerowie żydowscy, m.in. płk. Cukierman, ppłk. Zawadzki, ppłk. Pakier, ppłk. Haliński, ppłk.

Małachowski i ppłk. Weis.

Do osób, które były specjalnie wyróżniane i przewidywane do objęcia eksponowanych stanowisk

należeli płk. Herc Antopolski, płk. Henryk Flikielski, płk. Henryk Ebensztejn, płk. Józef

Guterman i płk. Henryk Cukierman. W pionie technicznym wojsk pancernych ważniejsze

stanowiska były w latach 1950-1954 obsadzone przez oficerów żydowskiego pochodzenia takich

jak płk. Rotowski - Rotholtz, płk. Szulc, płk. Bochniewicz, płk. Bergerson, płk. Sztuhl, płk.

Krygier, płk. Wohlmuth, płk. Magler i ppłk. Neuberg.

Po odwolaniu płk. Rotowskiego ze stanowiska szefa Zarządu Służby Techniczno-Czołgowej,

zgodnie z decyzją b. szefa Departamentu Kadr MON gen. Fonkowicza, na powyższe stanowisko

został wyznaczony płk. Ludwik Szulc, mimo zgłoszonych bardziej odpowiednich kandydatow. W

wielu przypadkach oficerowie żydowscy zajmujący odpowiedzialne stanowiska w pionie

technicznym tych wojsk nie posiadali nawet średniego wykształcenia, jednak zawsze oceniani

byli przez kierownictwo służby jako wybitni fachowcy.

W służbie samochodowej MON jej kierownictwo w osobach: płk. Paweł Solski - Pinkus w latach

1948-1950 i gen. Nowicki od 1952 w sposob świadomy i celowy obsadzali ważne stanowiska w

tej służbie oficerami narodowości żydowskiej, często o niskich wartościach fachowych i

moralnych jak np. b. płk. Józef Malagowski - zdegradowany za nadużycia i skazany na 6 lat

wiezienia; płk. Ukraiński - zdegradowany, porzucił żonę i dzieci, szczególną opieką otaczał go

szef służby gen. Nowicki; płk. Bolesław Badian - pełnił służbę do 1967 r. w pionie

organizacyjno-mobilizacyjnym; ppłk. Rafał Lekach - nie posiadal w ogóle wykształcenia i praktyki

w służbie samochodowej; ppłk. Henryk Majsiak - wyrzucony z informaji w 1967 r., został przyjety

do służby samochodowej bez jakichkolwiek kwalifikacji; ppłk. Tadeusz Sarzycki - zwolniony z

wojska za wrogą dzialalność w czasie okupacji, po zabiegach gen. Nowickiego powtórnie

powołany do służby wojskowej; ppłk. Szymon Gładysz - posiadal zaledwie 7 klas szkoły

powszechnej, wyjechal do Izraela w 1956 r. oraz płk. Ignacy Rutkowski z wykształceniem 6 klas

szkoły powszechnej byl naczelnym dyrektorem WZ Mot. Wybierał się do Izraela, lecz zmarł na

zawał serca na krótko przed planowanym wyjazdem.

Szczególnie duże skupisko oficerów żydowskich było w służbie zdrowia, a zwlaszcza w

Departamencie Służby Zdrowia WP. Stało się tak dzięki temu, że przez wiele lat szefował temu

Departamentowi pułkownik, a później generał Leo Samet, który do 1958 nie posiadał dyplomu

lekarza, aczkolwiek przez cały czas swego szefowania tytułował się "doktorem". Jego nastepcą

był gen. Kowalski, wyznaczony na to stanowisko po październiku 1956.

Na przełomie lat 40-50-tych oficerowie narodowości żydowskiej zajmowali też sporo

odpowiedzialnych stanowisk dowódczych w tym dowódcow pułków i dywizji wprowadzanych w

miejsce odkomnderowanych oficerów Armii Radzieckiej.

Do nich m.in. należeli:

płk Szulczyński - Szulcyger - dowódca pułku,

płk Izydor Helin - dowódca pułku czołgów, wyjatkowo nieudolny, o niskich wartościach

etyczno-moralnych, który już w 1948 napisał raport o wyjazd do Izraela;

dowódcy dywizji i korpusów:

płk Sadykiewicz

płk Gross

płk Lech

płk. Heistein (szef sztabu korpusu)

płk Majtek

płk Peste

płk Garbowski - Caber

Dobór na studia w radzieckich akademiach wojskowych dokonywał się również pod określonym

kątem narodowościowym. Spora część oficerów kierowanych na te studia była pochodzenia

żydowskiego. Wśród absolwentów tych uczelni znaleźli się m.in. tacy oficerowie tego

pochodzenia jak płk Wiśniewski (późniejszy wiceadmirał), płk. Spajzer, płk. Drzewiecki - Holzer

- późniejszy generał, płk. Frey-Bielecki (późniejszy generał), płk. Lach, płk. Łapiński (późniejszy

generał), płk. Grabowski i płk. Heinrich.

Oficerowie żydowscy nie wykazujący wystarczających wartości umysłowych lub nie widzący

realnych możliwości objęcia odpowiednich eksponowanych stanowisk w dotychczasowych ich

pionach pracy, kierowani byli na kluczowe stanowiska w departamentach i biurach wojskowych

ministerstw i urzędów centralnych. W 39 tego typu komorkach na kierowniczych stanowiskach

było 40 oficerów pochodzenia żydowskiego, z tego 17 dyrektorów biur i departamentów. Przez

około 10 lat procesem szkolenia i wychowania wojskowego w Ministerstwie Szkolnictwa

Wyższego jako Dyrektor Departamentu Wojskowego kierował płk. Bartkiewicz.

Dyrektorem Departamentu Wojskowego w Ministerstwie Żeglugi był płk Horoszewicz, a w

Ministerstwie Oświaty nadzór i opiekę nad realizacją programu przysposobienia obronnego

młodzieży w szkołach średnich i technikach sprawował płk. Woch. W Ministerstwie Zdrowia i

Opieki Społecznej dyrektorem Departamentu Wojskowego przez ponad 10 lat był płk. Wadlewski

- Waldman. Podobnie było z obsadą kierowników utworzonych na początku 1950 r. wojskowych

studiów przy wyższych uczelniach cywilnych. Kierownikiem takiego studium Uniwersytetu

Jagiellońskiego był płk. Cynkin skazany wyrokiem sądu za sprzedaż dyplomów, a po nim na

tymże Uniwersytecie - płk. Józef Morzycki. Wieloletnim kierownikiem Studium na Uniwersytecie

Warszawskim był płk. Maksymilian Sznepf.

Wielu z pracowników studium było skorumpowanych i skompromitowanych na uprzednio

zajmowanych stanowiskach. I tak np. płk Stanisław Garder przed objęciem funkcji kierownika

Studium Wojskowego zamieszany był w nadużycia gospodarcze; płk Andrzej Liwocki obciążony

był odpowiedzialnoscią moralną za fałszowanie dokumentów, w wyniku czego został usunięty ze

stanowiska Szefa Oddziału Kadr SOW. Skompromitowani byli też płk Helin, ppłk Namedyński i

ppłk Szeremeta. Tolerowano na stanowiskach kierowników Studiów Wojskowych ludzi, którzy nie

mieli żadnych predyspozycji fachowych bądz ideowo-moralnych. Do takich m.in. należeli: płk

Wiktor Szyszka z Politechniki Częstochowskiej, płk Adam Gloca z Uniwersytetu Wrocławskiego,

płk Piotr Pióro z Uniwersytetu Lubelskiego, ppók Konrad Żywicki z Wyższej Szkoły Wychowania

Fizycznego w Poznaniu, płk Klemens Nussbaum z Politechniki Warszawskiej, mąż

przewodniczącej Ligi Kobiet - Zawadeckiej. Nussbaum w 1968 wyjechał z rodziną na urlop do

Jugosławii, zaproszony przez polskiego attaché wojskowego, i stamtąd, choć nie bez trudu, przez

Włochy przedostał się do Izraela. Jego "katolicka" żona była nie tylko przewodniczącą Ligi Kobiet,

ale też członkiem Rady Państwa i członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W Izraelu przeszła na

judaizm. Dość często przenoszono skompromitowanych oficerów narodowości żydowskiej z

jednej do drugiej uczelni jak miało to miejsce m.in. z płk Diduchem i ppłk Jurkowskim.

W młodzieżowej organizacji "Służba Polsce" powołanej w 1948 skoncentrowała się wiekszość

oficerów i pracowników pochodzenia żydowskiego. Zajmowali oni w tej organizacji kluczowe

stanowiska.

 

 

I tak Komendantem Głównym tej organizacji byli po sobie płk. Edward Braniewski - Brandsteter

- późniejszy generał i płk. Aleksander Sław. Szefem sztabu był do maja 1949 r. Otto Fiński -

Finkenstein, a od maja 1949 r. płk. Jerzy Siodmak. Kwatermistrzem - płk. Herc Antopolski,

szefem Zarządu Polityczno-Wychowawczego - mjr. Michał Górski, szefem Oddziału

Organizacyjnego sztabu - mjr. Henryk Umiński - Keff, szefem Oddziału Propagandy Zarządu

Politycznego - mjr. M. Sawicki, szefem Wydziału Wydawnictw - mjr. Józef Śliwiński -

Flaumanbaum i szefem Wydzialu Prawnego - dr. Jerzy Lecki.

Wielu z tych oficerów mogło znaleźć się na stanowiskach tylko z powodu pochodzenia, nie

dotyczyły ich bowiem zasady obowiązujące Polaków.

Płk. Otto Fiński - wyksztalcony w Austrii i Niemczech, miał matkę na stałe zamieszkałą

w Wiedniu;

płk. Jerzy Siódmak - był synem krakowskiego kamiennicznika, należał do 1939 r. do

syjonistycznej organizacji "EI-Al";

mjr. Henryk Umiński fałszywie podawał w dokumentach, że był w KZMP, rodzinnie

powiązany z konfidentem policji w ruchu robotniczym;

mjr. Michał Górski - był policjantem w getcie żydowskim;

ppłk. Henryk Nachsatz - bez żadnego przygotowania fachowego, w 1957 r. wyjechał do

Izraela;

ppłk. Albert Galina - syn bogatego kuśnierza warszawskiego, w 1958 r. wyjechał do

Francji;

ppłk. Leon Blacharski - w 1957 r. wyjechał do Izraela;

mjr. Józef Śliwiński - nie potrafił nawet poprawnie mówić po polsku;

ppłk. Dawid Lerner - syn żydowskiego kapitalisty;

kpt. Samuel Lewin - zastrzelił nawet jednego z oficerów, za co nie poniósł oczywiście

żadnych konsekwencji.

 

Korpus Bezpieczeństwa Wewnetrznego (KBW) - dowódcą KBW od 1946 był gen. bryg. Konrad

Świetlik, następnie gen. bryg. Juliusz Hubner. Po 1956 przez okres pobytu gen. Musia w

rosyjskiej Akademii Sztabu Generalnego, obowiązki dowódcy KBW pełnił gen. bryg. Wacław

Komar - dowodca Wojsk Wewnetrznych.

Na stanowisku zastępcy dowódcy KBW do spraw politycznych pozostawal płk. Zdzisław

Bibrowski, po nim płk. Puteczny przekazany po 1956 do MON. Szefem sztabu KBW był płk.

Edward Koniński - syn fabrykanta, rzekomy działacz KZMP. Szefem Oddziału Mobilizacyjnego

KBW byl płk. Kocubej - zwolniony w 1958, wyjechał do Izraela.

Szefem Oddziału Łączności był płk. Oskar Weiss. Wieloletnim szefem Oddziału Personalnego

KBW byl płk. Niewiadomski. Stanowisko dowódcy Artylerii i Broni Pancemej KBW piastowal

przez wiele lat (do 1964) płk. Leon Helfer, dowódcą brygady był płk. Dymitr Pliskin i płk.

Stanisław Konar. Dowódcą pułku był płk. Karol Glajcher.

Płk. Hański był szefem sztabu KBW, płk. Wasilkowski i płk. Dobrowolski - komendantami

Oficerskiej Szkoły KBW. Ppłk. Resiur jako szef sztabu 2 Brygady KBW wziął w 1957 udział w

mundurze w zebraniu gminy żydowskiej w Białymstoku z okazji przyjazdu przedstawiciela Żydow

z Kanady. W 1958 zostal zwolniony ze służby.

Również Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) stało się poważnym skupiskiem

oficerów i pracownikow cywilnych żydowskiego pochodzenia.

Zajmowali w nim kierownicze stanowiska tacy oficerowie jak:

płk. Roman Grabowski

płk. Stefan Sobczak

płk. Adam Broda

płk. August Bernard

płk. Aleksander Grylak

płk. Oberhard

płk. Fuks

płk. Tubak

ppłk. Jakub Margules

płk. Michał Rajewski

ppłk. Marek Tempel

ppłk. Tadeusz Korobkow

płk. Stanislaw Bański

płk. Roman Wasilkowski.

Szefem Wydziału Informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Pogranicza był mjr. Beniamin

Pankow.

Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 1947:

gen. Półturzycki - dowódca okręgu;

płk Lasota - zastępca ds. politycznych dowódcy;

ppłk A. Hajnicz - szef Wydziału Politycznego;

płk Kolb - szef Wydziału Pracy wśród oficerów;

ppłk Ostaszewski - szef Wydziału Personalnego

Płk Liberman - komendant Wyższej Szkoły Oficerów Politycznych

Płk Zieleniec - dyrektor nauk w Wyższej Szkoły Oficerów Politycznych

Płk Jakub Wachtel - szef Biura Historycznego Wojska Polskiego

Płk Frydman - komendant Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych

Płk A. Bromberg - szef Wydawnictwa MON

Płk Nadzin - redaktor naczelny "Żołnierza Polskiego"

Płk H. Hubert - włodarz Domu Wojska Polskiego i produkcji kulturalnej

Ppłk Liciński - kierownik Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu

Ppłk Brones - szef ewidencji partyjnej w skali wojska

Płk B. Libicki (Liberman) - szef Katedry Ekonomii Politycznej w Wojskowej Akademii

Technicznej

Płk Sylwester Osiński - szef Katedry Marksizmu-Leninizmu Wojskowej Akademii Technicznej,

potem kierownik Cyklu Przedmiotów Społeczno-Politycznychw Oficerskiej Szkole Wojsk

Inżynieryjnych we Wrocławiu

Płk A. Gradlewski (Goldberg), ppłk B. Bednarz - szefowie Wydziału Politycznego Wojskowej

Akademii Technicznej

Ppłk Gładysz - zastępca ds. politycznych Komendanta Fakultetu Lotniczego Wojskowej Akademii

Technicznej, w 1956 wyjechał do Izraela

Płk Turski - wykładowca Katedry Marksizmu-Leninizmu Wojskowej Akademii Technicznej, w

1956 wyjechał do USA

Ppłk Wianecki - zastępca ds. politycznych Komendanta Katedry Łączności Wojskowej Akademii

Technicznej, w 1956 wyjechał do Kanady

Ppłk Bergelson - szef Katedry Eksploatacji Czołgów Wojskowej Akademii Technicznej, w 1956

wyjechał do Izraela, lecz osiadł w NRF

Ppłk A. Lubiński - zastępca szefa Katedry Produkcji i Naprawy Czołgów Wojskowej Akademii

Technicznej, odrzucono mu prośbę o wyjazd do Izraela w 1956

Płk Bochniewicz - Komendant Fakultetu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Wojskowej

Akademii Technicznej, potem Wydziału Mechanicznego, szef Biura Remontów i Eksploatacji

Sztabu Generalnego

Ppłk Nowicki - szef Katedry Marksizmu-Leninizmu Wojskowej Akademii Technicznej po

Oksińskim

Płk Goldsztajn, płk Weiss, płk Wasserman, płk Lajbler - szefowie i zastępcy szefów katedr

specjalistycznych Wojskowej Akademii Technicznej

Płk K. Sejneński - redaktor Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej

Ppłk Lewkowicz - szef biblioteki naukowej i tajnej Wojskowej Akademii Technicznej

Gen. T. Naumienko - szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego

Gen. M. Graniewski (Gutaker) - Główny Inspektor Planowania i Techniki, zastępca szefa Sztabu

Generalnego

Płk Rawski, Szpejzer - szef Służby Technicznej Wojsk Pancernych

Płk B. Szubicz - szef wojskowego budownictwa specjalnego

Płk B. Bochenek - szef Katedry Eksploatacji i Produkcji Samolotów Wojskowej Akademii

Technicznej, sekretarz Naukowego Departamentu Wojskowego Ministerstwa Szkolnictwa

Wyższego

Płk K. Leśniak - komendant Fakultetu Artyleryjskiego Wojskowej Akademii Technicznej, szef

Delegatury Wojskowej PAN

Płk M. Kochański (Kochane) - szef Biura Wojskowego Komitetu Nauki i Techniki

Admirał Wiśniewski - dowódca Marynarki Wojennej, następnie wiceminister żeglugi, dyplomata

w Zjednoczonej Republice Arabskiej

Gen. Frey-Bielecki - dowódca Wojsk Lotniczych

Płk Aumer - zastępca ds. politycznych dowódcy Wojsk Lotniczych

Cynkin - dowódca korpusu lotniczego

Płk Zygier - zastępca dowódcy ds. politycznych dowódcy korpusu lotniczego, kierownik studium

wojskowego na Politechnice Warszawskiej

Prof. Woliński - Dziekan Wydziału Historycznego Wojskowej Akademii Politycznej

Płk Halicz - szef Katedry Historii Polski

Płk Pawłowski - zastępca szefa Katedry Historii Polski

Prof. Bazylow - szef Katedry Historii Powszechnej

Płk Wachtel - szef Katedry Psychologii

Prof. Wiatr - szef Katedry Socjologii, opiekun klubu "Babel", przyjaciel Z. Baumana

Ppłk Reiss - szef Katedry Doktryn Politycznych

Doc. dr Chechliński - Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. Brus - szef Katedry Ekonomii Politycznej

Doc. dr Rajkowski - szef Ośrodka Badań Społecznych Wojska Polskiego, stypendysta

Rockeffelera

Płk E. Malczewski - szef Katedry Pracy Partyjnej, szef Zarządu Organizacyjnego GZP WP

Płk Hoffman - zastępca Komendanta Wojskowej Akademii Politycznej

Płk Jakub Szlifersztajn - szef Katedry Nauk Politycznych Akademii Sztabu Generalnego,

kierownik Zespołu Lektorskiego Zarządu Politycznego Inspektoratu Lotnictw

V. Informacja Wojskowa

Płk. Jan Rutkowski - szef GZI do 1947

Płk. Stefan Kuhl - szef Głównego Zarządu Informacji WP od 25 kwietnia 1947

do 6 czerwca 1950

Płk. Jan Poniedzielnikow, płk. F. Bycan - zastępcy szefa GZI

Michał Chęciński - funkcjonariusz IW i wykładowca Oficerskiej Szkoły

Informacji

płk. Stefan

Kuhl

Zastępcy szefa GZI :

płk. Adam Gajewski (Odz II)

płk. Eugeniusz Zadrzyński

płk. Anatol Fejgin

płk. Antoni Skulbaszewski

płk. Jerzy Dobrowolski

oficerowie zarządów (oddziałów) GZI :

płk. Curanow (Odz I),

płk. Ignacy Krzemień (Odz II),

płk. Jerzy Szerszeń,

ppłk. Eugeniusz Wyszkowski,

ppłk. Aleksander Synaj,

ppłk. Aleksander Andruszewicz,

ppłk. Naum Lewandowski,

ppłk. Stefan Sarnowski,

płk. Stefan Lewkowicz,

mjr. Jerzy Fonkowicz (Odz III),

płk. Aleksander Barszczów,

mjr. Mateusz Frydman,

ppłk. Wincenty Klupiński (Odz V),

ppłk. Robert Knapp,

ppłk. Józef Wargin-Słonieński,

ppłk. Andrzej Szydłowski,

mjr. Edward Umer,

płk. Władysław Halbersztadt,

mjr. Stanisława Sowińska,

ppłk. Anatol Leszczyński,

płk. Isser Rabinowicz,

płk. Aleksander Kokoszyn (Odz I),

płk. Władysław Kochan (Odz IV)

Podobnie obsadzone były kierownicze stanowiska w Zarządach Informacii Okręgów Wojskowych.

Po rozwiązaniu Głównego Zarządu Informacji, została powołana w lutym 1957 Wojskowa Służba

Wewnętrzna. Zwolnieni z organów informacji żydowscy zbrodniarze otrzymali eksponowane

stanowiska w administracji panstwowej, dyplomacji itd.

Płk. Stefan Kuhl został mianowany wiceministrem,

płk. Ignacy Krzemień został sekretarzem ambasady PRL w Sofii,

płk. Bolesław Jeleń został ambasadorem PRL w Meksyku,

płk. Jerzy Dobrowolski został szefem Departamentu Kadr MON,

płk. Józef Maruszewicz i ppłk. Władysław Godlewski zostali kierowniczymi

pracownikami w Orbisie,

ppłk. Leopold Cetkin został pracownikiem misji handlowej PRL w Moskwie,

mjr. Aleksander Mirecki i mjr. Jerzy Żukowski zostali zatrudnieni w

dziennikarstwie.

Adam Meller - pracownik Informacji Wojskowej, a następnie dyplomata do

roku 1968

Mjr. Izaak Maciechowski - od początku 1946 do jesieni 1952 pełnił służbę w

GZI na stanowisku oficera śledczego. Jesienią 1952 został przeniesiony do rezerwy ze względu

na zły stan zdrowia. W latach 1949-1952 Maciechowski prowadził wspólnie z innymi śledztwo w

sprawie spisku w wojsku

Płk. Marian Cimoszewicz - Goldstein - oficer IW w Wojskowej Akademii

Technicznej, w 1951 roku na jego rozkaz aresztowano komendanta Wojskowej Akademii

Technicznej oraz kilkunastu oficerów pracujacych na tej uczelni, którzy wcześniej byli w Armii

Krajowej

Płk. Władysław Kochan - szef Zarządu Śledczego GZI w okresie lipiec 1948 -

maj 1954. Oficer Informacji od grudnia 1944, zastępca szefa Informacji Marynarki Wojojennej do

maja 1947, szef Informacji w Poznaniu do lipca 1948, zastępca szefa GZI do listopada 1954,

członek partii od 1944

Ppłk. Mieczysław Notkowski - oficer śledczy do spraw szczególnej wagi w

GZI (maj 1950 - styczeń 1959), zastępca szefa Zarządu Śledczego GZI (styczeń 1951 - lipiec

1955), oficer Informacji od 1945, członek partii, funkcjonariusz Informacji Wojskowej Okręgu III

Ppłk. Mateusz Frydman - szef Sekcji Śledczej Informacji w Bydgoszczy (1946

i 1947), zastępca szefa Wydziału Śledczego GZI (1948 - czerwiec 1951), szef Wydziału

Specjalnego GZI (czerwiec 1951 - kwiecień 1953), członek partii, członek Komitetu

Bezpieczeństwa Państwowego

Płk. Ignacy Krzemień - zastępca szefa II Oddziału GZI (sierpień 1945 -

grudzień 1945), szef II Oddziału GZI (grudzień 1945 - grudzień 1950), szef I Oddziału GZI

(grudzień 1950 - grudzień 1952)

Płk. Jerzy Szerszeń - zastępca szefa Zarządu Informacji Okręgu Pomorskiego

(listopad 1947 - czerwiec 1949), szef Zarządu Informacji Okręgu Pomorskiego (maj 1948 - maj

1949), szef Zarządu Informacji Lotnictwa (maj 1949 - lipiec 1949), szef Zarządu Informacji

Warszawskiego Okręgu Wojskowego (lipiec 1949 - sierpień 1951), szef Zarządu Marynarki

Wojennej (lipiec 1951 - maj 1954), szef Oddziału I GZI (od maja 1954 do zniesienia GZI)

Płk. Antoni Skulbaszewski - zastępca szefa GZI (sierpień 1950 - sierpień

1954), poprzednio naczelny prokurator wojskowy (1948 - październik 1950)

płk. Antoni Skulbaszewski

Kpt. Zygmunt Lindauer - pracę w organach Informacji rozpoczął w 1945 r.

jako oficer śledczy GZI, później pracował jako zastępca szefa Zarządu Informacji Marynarki

Wojennej, następnie jako Szef Informacji w Poznaniu i od sierpnia 1948 jako Szef Oddziału

Śledczego GZI. Jesienią 1954 r. został zwolniony ze stanowiska zastępcy szefa GZI do rezerwy

Mjr. Włodzimierz Mosiejczuk - były oficer 3 Dywizji Piechoty

Stanisław Laufer - Informacja 9 DP

oficerowie śledczy Informacji Wojskowej

kpt. Anatol Borel,

kpt. Marian Urbaniak,

kpt. Józef Kulak,

kpt. Michał Stern,

por. Kazimierz Turczyński,

kpt. Mikołaj Kulik

ppor. Gieca

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w

dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania historii i faktów historycznych,

uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem

edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.