PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW  USA

 

Bohdan Szewczyk

bszewczyk@yahoo.com

Przedstawiciel Prasowy

EMIGRACJA POLSKA

8 Marzec 2007

 

TO:

SĄD NAJWYŻSZY USA

SĄD APELACYJNY

  SĘDZIOWIE :   KEARNE, CABRANES, and STRAUB

 

 KONGRES AMERYKAŃSKI

SENAT AMERYKAŃSKI

 

SĄD TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W POLSCE

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ

BIURO KOMISARZA PRAW CZŁOWIEKA
1211 Geneva 10, Switzerland

           

DOT.: PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW  USA

          WIELKOŚCI $65 MILIARDOW ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM

           OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ

Sesja sierpniowa 2002 r.

 

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

 

(Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)

(Przekazanie do rozpatrzenia sadowi nizszej instancji 14 czerwca 2004

r.)

(Zlozenie 10 wrzesnia 2004 r.)

 

 

Sygnatura akt 02-7844

 

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ,

PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA

LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND,

HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL

w imieniu wlasnym i innych osób, bedacych w podobnej sytuacji

 

Powodowie/Wnoszacy Apelacje,

 

przeciwko

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU

SKARBU PANSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH

TOZSAMOSC NIE JEST JESZCZE ZNANA, #1-100

 

Pozwanym-Stronie Przeciwnej

 

Przed sadem w skladzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

 

Niniejsze sprawa z odwolania od wyroku Sadu Rejonowego Stanów

Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sedzia Przewodniczacy) zostaje przedlozona tutejszemu sadowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sad Najwyzszy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy –

zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w swietle wyroku Sadu Najwyzszego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sadu wyzszej instancji, sad tutejszy staral sie ustalic, czy

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]

 

 

powodom udalo sie wykazac co najmniej jedna ustawowa przeslanke do wylaczenia immunitetu suwerennego panstwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach

suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§

1330, 1602-1611, co daloby sadom Stanów Zjednoczonych wlasciwosc do rozpoznania powództwa

powodów.

Stwierdzamy, ze:

 

(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjatków przewidzianych w tej ustawie do roszczen wynikajacych z postepowania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku „dzialalnosci gospodarczej”, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku wywlaszczenia, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).

 Poniewaz powodowie nie wykazali istnienia przeslanek ustawowych dla wylaczenia immunitetu przyslugujacego suwerennemu panstwu obcemu w odniesieniu do zglaszanych przez nich roszczen, niniejszym podtrzymuje sie postanowienie Sad Rejonowego oddalajace ich powództwo ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej w sprawie.

.........................................................

Rozwazamy tu roszczenia wynikajace ze zmian mapy Europy po pokonaniu Panstw Osi podczas drugiej wojny swiatowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególnosci Zydów, którzy przezyli wojne, na terenie znacznej czescikontynentu

oraz silowego narzucenia nowych rzadów w Europie Srodkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The

Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodzcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Zydów i

wywlaszczenia mienia zydowskiego w calej Europie

Srodkowowschodniej po zakonczeniu drugiej wojny swiatowej), zob. Pozew ¶31, zob. takze Malcolm J. Proudfoot, „European

Refugees 1939-52” [Uchodzcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956) („Gdy [druga wojna swiatowa] dobiegla konca w Europie bylo okolo 11 milionów osób, narodowosci innej niz niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna byla repatriacja”) tamze na str. 189 (zestawienie w rozbiciu wedlug narodowosci osób wymagajacych repatriacji).

 

 

...........................................................................................................................................

 

PODSUMOWANIE

 

Z przyczyn omówionych powyzej, orzekamy, ze :

 

(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych wniej wyjatków do roszczen wynikajacych z dzialania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,

 

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjatku, poniewaz (a) konfiskata przez panstwo mienia

w granicach tego panstwa nie jest czynnoscia „gospodarcza”, (b) pózniejsze gospodarcze wykorzystanie wywlaszczonego mienia nie pozostaje „w zwiazku z”wczesniejszymwywlaszczeniem w stopniu wystarczajacym do

spelnienia przeslanki dla zastosowania wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz (c) odrzucamy przeformulowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywlaszczeniu” tak, aby stalo sie roszczeniem

w ramach wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz

 

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjatku, poniewaz (a) powodowie chca odzyskac mienie, które nie „znajduje sie na terenie Stanów Zjednoczonych”,

(b) w takich okolicznosciach powodowie musza wykazac, ze mienie „jest wlasnoscia lub jest eksploatowane przez agende obcego panstwa lub podmiot, poprzez który dziala obce panstwo” w rozumieniu FSIA,

 (c) powodowie twierdza, ze

przedmiotowe mienie jest „wlasnoscia” Ministerstwa Skarbu

Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz

(d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który dziala” 23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-

 

Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, poniewaz jego „podstawowa funkcja” jest rzadowa a nie gospodarcza.

 

Wobec powyzszego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sad Rejonowy uwzgledniajacy wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej.

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -35-

.        (PEŁNY WYROK  DOCKET 02-7844)

W świetle powyższych wyroków ani Polska ani Austria nie ma obowiązku spłat  

 

jakichkolwiek odszkodowań jako rezultatu II Wjny Światowej. Niestety nie jest to zgodne

 

z opinią Ktyminalistów w Białych Kołnierzykach działających pod ochroną specjalnych

 

przywilejów Swiatowego Kongresu Żydowskiego, Ameykańskiej Ambasady w

 

Warszawie i Polskiego Rządu.

 

Począwszy od daty tego wyroku, 23 Marzec 2006, aż do chwili obecnej, były premier

 

Marcinkiewicz, obecny premier  J Kaczyński i Prezydent L. Kaczyński  rozpoczęli

 

intensywne spotkania z WCJ  w Waszyngtonie i Izraelem . Aby uniknąć egzekucji tego

 

wyroku  stworzyli Ustawę nr 133 i złożyli ją w Sejmie polskim gdzie obecnie się znajduje

 

w rękach specjalnej komisji do tego celu powołanej. 27 Lutegto, Światowe Organizacje

 

Żydowskie  przybyły do Polski i razem z Ambasadą USA zorganizowali na terenie

 

ambasady tajne spotkania z przedstawiecielami rządu polskiego aby podetępnie

 

wyłudzić pieniądze od Narodu Polskiego.

                                                             

Oto grupa ludzi i organizacji zamieszana w tym międzynarodowym skandalu :

 

University of Princeton Jan Tomasz Gross

 

Federation of Polish Jews in America, Kalman Sultanik

 

Jewish Telegraph Agency, Dinah Spritzer

 

Jewish Claims Conference, Gideon Taylor

 

Holocaust Restitution Committee, Yehudy Evron

 

 World Jewish Restitution Organization, Claims Conference, Israel Singer

 

CIA , Financial Crimes Enforcement Network and White House ,Sidney J.Zabludoff

 

 American Jewish Committee , Andrew Baker

 

Polskę reprezentowali :

 

President Lech Kaczynski

 

Prime Minister Jarosław Kaczyński

 

President  of Sejm Marek Jurek

 

 Minister Anna Fatyga

 

Ryszard Schnepf, doradca  premiera MACINKIEWICZA

 

                                                             

Kryminaliści  w Białych Kołnierzykach od wyłudzeń pieniędzy byli przyjmowani

 

honorowo jak przystało  dla Najwyższych namiestnikłów   obcych państw  chociaż to oni

 

w ciagu ostatnich 10 lat , zniesławiali , poniżali i ośmieszali wielki Naród  Polski.

 

Czy organizowanie tajnych spotkań na terenie ambasady USA nie jest udziałem w

 

rabowaniu dóbr Narodu  Polskiego?

 

Poprzez ignorowanie  wyroku  Najwyższego Sądu USA obywatele tego Państwa i

 

Ambasada USA  w Warszawie  znieważyli międzynarodowe prawo i stworzyli naduzycia

 

w urzedzie publicznym. Amerykańska Ambasada  popełniła nielegalny czyn w

 

międzynarodowym biurze  charakteryzującym się nastepująco :

(i)                 jest to czyn nielegalny i popełniony z rozmysłem ( prcownicy wiedzieli o wydanym przez sąd wyroku )

(ii)               zdawali sobie sprawę  z faktu iz czyn jest nielegalny i doprowadzi do zniszczenia  gospodarki Polskiego Narodu.

 

Amerykańska Ambasada pogwałciła i znieważyła specjalny przywilej dyplomatyczny

 

który jest formą zabezpieczenia dyplomatów przed odopowiedzialnością sadową w

 

Polsce. ( Konwencja Genewska w sprawie stosunków dyplomatycznych – wiedeń 1961 )

 

  Czy Amerykańska Ambasada ma prawo maruszać sprawy niepodległego Państwa ?

 

Uważamy iż załoga Ambasady USA i inni obywatele biorący udział w tym 

 

międzynarodowym  przestępstwie powinni być odwołani do USA jako persona non grata

 

i postawieni przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

 

 W czasie tego spotkania Amerykanie starali się dostać odszkodowanie poraz drugi.

 

Między 1948 i 1971 , Polska podpisała porozumienia naprawiające szkody z

 

USA,GB,Francją, Irlandią Lichtensztainem, Szwajcarią ,Norwegią ,Belgią ,

 

Luksemburgiem, Grecją i Szecją. Na podstawie tych porozumień obywatele powyższych

 

kraji otrzymali odszkodowania ryczałtem a bilans ewnetualnych roszczeń przekraczający

 

te sumy miał być wrównany przez rządy poszczególnych  krajów. ( Wldemar Gontarski ,

 

ekspert w międzynaropdowym prawie , prof. Mariusz Muszyński, ekspert w sprawie

 

odszkodowań)

 

 Występuje tu oczywisty dowód że Amerykanie stracili ochronę specjalnego przywileju i

 

powinni być traktowani przez miedzynarodowe i Amerykańskie prawo kryminalne jako

 

zwykli obywatele .

 

Polscy przedstawiciele reprezentują Polskę będąc zobowiązani przysięgą działać w jak

 

najlepszym jej interesie  więc  poprzez zdradę tej przysięgi zobowiazni są do rezygnacji

 

z zajmowanych stanowisk. „Ktoś kto dba o interesy Organizacji Żydowskich bardziej niz

 

o własny kraj powodują wstyd i brak szacunku na niwie międzynarodowej. Ktoś kto

 

żąda 100%  odszkodowań , żąda w rzeczywistości 200% gdyż 100”% juz otrzymał.  (dr

 

Walsemar Gontarski )

 

Jesteśmy dozgonnie wdzięczni Amerykańskiemu systemowi Sprawiedliwości

 

Za właściwą ocenę rezultatółw IIWS we Wschodniej Europie. Ameryka powinna być

 

dumna z posiadania takich sędziów jak  Mr.  KEARSE , CABRANE and STRAUB.

 

Po IISW Polska i reszta krajów Wschodniej Europy byli zdradzeni i oddani w niewolę

 

ZSRR . Aktualny kryminalny akt jest organizowany przez grupę przestepców „w Białych

 

Kołnierzykach” którzy dla swej ochrony uzywają instytucji o organizacji posiadjacych

 

specjalne przywileje i statuty zapewniające członkom bezkarność wobec prawa  pod

 

warunkiem jednak iż ich działalność nie jest kryminalna. Jest  to już problem całego

 

Zachodniego  świata  stworzony przez bardzo zdolnych i wykształconych ludzi którzy

 

wygrywają z systemem sprawiedliwosi lub gdy system działa w oparciu o formę lub

 

przepisy postępowania śądowego ignorując właściwy temat sprawy sądowej. W skali

 

jednego kraju , w Kanadzie , mamy sprawę sądową ,Bohdan Szewczyk v Real Estate

 

Council of Ontario .  W tym przypadku  Interes zwany Re/Max Atlantic Canada  

 

działający w/g amerykańskiej koncesji Remax  użył specjalnego przywileju i statutu

 

RECO i usunął  bezkarnie tysiące konkrentów z interesu handlu nieruchomościami (

 

Kara za ten czyn w/g prawa  : do 10 milionów dol i 5 lat więzienia ) Dwóch sedziów 

 

Sądu Apelacyjnego dla Prowincji Ontario , oboje  profesorzy z Uniwersytetów w Toronto

 

i Albercie , nie potrafili lub nie chcieli rozpoznać  właściwie problem tej sprawy. Masowo

 

wystepujący  w Kanadzie  problem ochrony przestepstw przez istytucje i   osoby

 

( prawnicy) posiadający specjalne przywileje  spowodował iż sprawe przekazano do

 

Sądu Najwyższego  Kanady.

 

Przestepstwa wewnatrz Organizacji Żydowskich

 

Jest to kolejny dowód  na to że mamy do czynienia z  „Kryminalistami w Białych

 

Kołnierzykach”.( Israel Singer jest tu wplątany ) Żydowska Federacja ze Szwajcarii

 

(FSCI) żąda zwrotu  funduszy od Swiatowego Kongresu Zydowskiego które nielegalnie

 

zostały przesłane ze Szwajcarii do USA. Po zamknięciu swej placówki w Szwajcarii ,

 

WJC, przetransferował 1,2 miliona dol. Do prawnika do Izraela ,nastepnie do Londynu i

 

w końcu do Nowego Yorku. Specjalne badania  i raport wykonany przez prokuratora z

 

NY wykazały że księgowość WCJ  to nieszczęście , wykonawan jest ręcznie  (mówi

 

prof. Alfred Donath z FSCI). Rewizja rachunków wykonana przez Price Waterhouse 

 

Coopers  wykazała że w latach  od 1995 do 2004 wykonano szereg nielegalnych

 

transferów  funduszy.

 

 

Zniesławienie

Reprezentanci  organizacj9 zydowskich I ich media  prowadza mędzynarodową ację

 

zniesłaienia Polski i {Polaków aby zmussić ich do wypłaty wyłudzonych podstępnie „odszkodowań”.

19 kwietnia 1996 r.

Agencja Reutera przytaczała w relacji z Buenos Aires, z posiedzenia Światowego Kongresu Żydów, buńczuczną groźbę Singera: „(...) Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum  międzynarodowym”.

Jest powszechną wiedzą na świecie iż  FASZYSTOWSKIE OBOZY

 

KONCENTRACYJNE  NIE BYŁY FASZYSTOWSKIE. OBECNIE SĄ TO POLSKIE

 

OBOZY KONCENTRACYJNE.  Mogliśmy to wyczytać wiele razy szeroko opublikowane

 

na świecie  w mediach posiadanych przez Żydów –wlazając w to Toronto Star w

 

Kanadzie. Przypominając Amerykanom o udziale Wielkiego Narodu Polskiego  w ich

 

walce o wolność i niepodległość poprzez serwis genialnego budowniczego inzynierii

 

wojskowej Tadeusza Kościuszki i bohaterską śmierć Kazimierza Pułaskiego prosimy

 

władze tego kraju aby powstrzymały  amerykańskich obywateli od organizowania

 

nielegalnego zabójstwa ekonomii , wolności i nie podległości Poski.

 

 

 

                                                                                                                      8 March 2007

 

Bohdan Szewczyk

 tel 905-873-0961

bszewczyk@yahoo.com

Przedstawiciel Prasowy

EMIGRACJA POLSKA

 

cc Senat w Polsce

 

PS

Israel Singer fired from WJC                                    15 March 2007

Israel Singer and Bobby Brown were fired Wednesday from their posts at the World Jewish Congress.

Rabbi Singer, chairman of the WJC’s policy council, and Brown, director of the organization’s Israel branch, were fired by the organization’s president Edgar Bronfman. Bronfman informed members of the organization’s steering committee of the decision in a conference call Wednesday evening that was marred by allegations that several people opposed to the firings had their microphones cut off.

The unexpected move is the latest twist in a longstanding dispute between the WJC and its Israel affiliate. WJC also has come under scrutiny for inadequate financial control mechanisms following disclosure of Singer’s transfer of $1.2 million to a Swiss bank account.

http://www.jta.org/cgi-bin/iowa/breaking/100640.html

IZRAEL SINGER WYRZUCONY ZE SWEGO STANOWISKA  W SWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM W  USA !

 Izrael Singer i Bobby Brown zostali zwolnieni ze swych stanowisk w ŚWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM.Rabin Singer , Przewodniczący Rady Politycznej WJC, i Brown , dyrektor oddziały w Izraelu  zostali zwolnieni przez Prezydenta Edgara Bronfmana . Bronfman poinformował członków  Komitet Wykonawczy organizacji o decyzji na konferecji w czasie której członkom którzy się nie zgadzali   wyłączono mikrofony.

Niespodziewany ruch jest ostatnim zwrotem w długotrwałej dyspucie między WCJ i Izraelem. WCJ został poddany szczegółowej analizie w związku  z niewystarczającą kontrolą mechanizmów finansowych ( „twórczą księgowością „- sugeruje Info 2 ) po dokonaniu transferu 1,2 miliona dolarów  do   Szwajcarii . ( Szwajcarzy twierdza że to był transfer pdwrotny : likwidowany oddział WSJ przelał 1,2 mi.liona dolarów do prawnika w Izraelu , a ten dopiero do USA i w konsekwencji Szwajcarzy żądają zwrotu tych pieniędzy ! – przypomina info2 )

 

 Israel Singer