Prokuratura Apelacyjna 
w Warszawie 
 
ZAWIADOMIENIE 
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 
 
 
Niniejszym zawiadamiam, że: 
 
premier RP, Jarosław Kaczyński -osoba narodowoci żydowskiej, działajšc 
jako 
przedstawiciel Rzeczpospolitej, osobicie lub przez inne osoby, np. 
Ryszarda Schnepfa, 
również osobę tej samej narodowoci, a obecnie przez Leszka Jesienia, 
podejmujš 
działania polegajšce na prowadzeniu nieoficjalnych negocjacji z 
wiatowym Kongresem 
Żydów w sprawie zwrotu porzuconych na terytorium RP po drugiej wojnie 
wiatowej, przez 
obywateli polskich narodowoci żydowskiej nieruchomoci, jednoczenie 
w/w osoby 
zapewniajšc lub udzielajšc gwarancji KŻ, obcej organizacji, nie 
majšcej zgodnego 
i zgodnego z polskim prawem tytułu prawnego do występowania w sprawie 
jakichkolwiek 
tego rodzaju roszczeń, że zwrot lub rekompensata za pozostawione mienie 
tych osób 
jest zapewnione, działajš na szkodę Rzeczpospolitej, 
 
czym popełniajš przestępstwo cigane z rat 129 kk oraz przekraczajš 
uprawnienia 
w ten sposób, że prowadzš oni negocjacje niezgodne z procedurami ustawy 
lobbingowej. 
 
Uzasadnienie: 
 
W/w osoby, zanim doszło do uwalenia ustawy, dokonujš zapewnień i 
udzielajš gwarancji, 
że projektowana w tym zakresie ustawa zostanie na pewno do końca br 
uchwalona, a jednš 
spornš kwestiš jest jedynie wysokoć odszkodowania. Żadna z w/w osób, w 
tym prezydent 
RP -Lech Kaczyński, który dokonywał podobny zapewnień, zarówno na 
terenie państwa 
Izrael jak w USA, nie majš takich uprawnień, nadto nie mogš oni czynić 
w tego 
w szczególnoci w sposób tajny, poufny i nieoficjalny -w szczegółach 
nieznanych opinii 
publicznej. 
 
Takie zapewnienia sš publicznie znane i nie mogš zostać 
zakwestionowane. 
 
Istotnym jest to, że w/w osoby nie przyznajš się do tego, nie jest to 
też publicznie znane, 
że sš narodowoci lub tożsamoci żydowskiej. W.w osoby działajš w tej 
sprawie 
kierujšc się pobudkami rasowymi, o czym może wiadczyć komunikat 
umieszczony w internecie. 
 
Przy projektowaniu ustawy w dotyczšcej zwrotu nieruchomoci 
pożydowskich osoby 
odpowiedzialne nie biorš pod uwagę następujšcych, istotnych 
okolicznoci: 
 
-w/w mienie zostało porzucone, a dawni właciciele, osoby pochodzenia 
żydowskiego, 
w pewnej częci zaraz po wojnie uciekli z terenów RP, z powodu 
wczeniejszej współpracy 
z III Rzeszš, tym samym dopuszczajšc się zdrady państwa polskiego, co 
miało miejsce 
bšd w formie jawnej współpracy lub poprzez przystšpienie np. do II 
grupy. Listy 
Narodowociowej Niemieckiej. Takš osobš jest np. Jakub Goldschmit, 
domagajšcy się 
 
 
obecnie przed Trybunałem w Strasburgu, rekompensaty za pozostawione na 
terenie 
Wrocławia mienie. Osoby te uciekły bšd to do Izraela lub do krajów 
trzecich. Doć często 
osoby narodowoci żydowskiej, które podpisały Volksliste 
-współpracujšce z hitlerowskim 
okupantem uciekały z Polski już po zakończeniu działań wojennych. 
Ucieczki te miały 
charakter nielegalnego przekraczania granicy lub odbywały się za cichš 
zgodš lokalnych 
organów bezpieczeństwa państwa, które wystawiały stosowne dokumenty 
pozwalajšce 
przekroczyć granice. W stosunku do osób, które uciekły z polski 
nielegalnie lub za zgoda 
władz, nigdy nie mogły zostać wszczęte stosowne postępowania a one same 
nie mogły 
zostać osadzone w trybie dekretu z 1946 r. Zapewne z tych powodów nigdy 
nie 
zabiegały ani o powrót do Polski a przed polskimi sšdami o zwrot 
pozostawionego 
mienia. 
 
DOWÓD: archiwalia dotyczšce Volkslisty znajdujš się w zasobach IPN i AP 
 
Osoby z wyżej wymienionej grupy, pozostałe w Polsce zostały oskarżone o 
współprace 
z okupantem, jednakże niektóre z nich z rożnych powodów zostały 
rehabilitowano; 
zapewne z tego powodu, że wymiar sprawiedliwoci oraz kolejne rzšdy 
były zdominowane 
przez osoby pochodzenia żydowskiego lub w następstwie ustawy 
amnestyjnej z dnia 30 
grudnia 1949. Oczywistym jest sytuacja w której komunistyczne państwo 
polskie 
"odpuszczało" winny żydowskim "folksdeutschom", a one same nie domagały 
się zwrotu 
mienia aby nie drażnić "władzy ludowej". Takich osób tylko w powiecie 
łaskim po II wojnie 
wiatowej było około 3500, w tym rodzina Kernów. W zasobach AP w Łodzi 
w zespole 
Starostwo Powiatowe Łaskie znajduje się teczki dotyczšce tych osób. 
Zdecydowana czeć 
tych osób podpisała II grupę. Wprawdzie z tych archiwaliów nie wynika 
narodowoć, 
(ukrywa to IPN) ale brzmienie nazwisk wyranie, ewidentnie i bezspornie 
wskazuje 
na narodowoć żydowskš. Powszechnie znanym jest fakt, że okolice Łasku, 
Zelowa czy 
Bełchatowa (podobnie w Łodzi) zamieszkiwali Żydzi, którzy byli wyznania 
ewangelicko augsburskiego 
albo ewangelicko -luterańskiego, przyznajšcy się od dziesięcioleci do 
niemieckoci. Oczywistym jest też to, że nie bezwzględnie wszystkie 
osoby, co do których 
wywnioskowano o pozbawienie obywatelstwa polskiego oraz konfiskatę 
majštków, zostały 
zrehabilitowane lub byłyby, gdyby pozostały w kraju. 
 
Jest prawdopodobnym, że to włanie takie osoby w jakie częci w obawie 
przed karš 
w pierwszych powojennych, latach emigrowały z Polski, np. do Izraela 
lub Niemiec. 
 
Nie bez znaczenia dla faktu niewnioskowania o zwrot nieruchomoci przez 
osoby 
pochodzenia żydowskiego pozostałe w granicach Polski jest fakt, że 
znaczna czeć takich 
osób ukrywa do dzi narodowoć żydowskš, przy czym wiele takich osób 
zmieniło 
nazwiska. Te dwie okolicznoci powodowały to, że kiedy na poczštku lat 
szećdziesištych 
polskie sšdy na wniosek skarbu państwa orzekały zasiedzenie 
pozostawionych 
nieruchomoci, dawni właciciele się nie ujawniali. Takich wyroków w 
stosunku 
do nieruchomoci łódzkich wydano około 2500. Dokumentacja tych 
postępowań znajduje się 
w łódzkim archiwum państwowym. O ukrywaniu narodowoci przez wielu 
obywateli obecnej 
RP, narodowoci żydowskiej, czyli ukrywaniu się w tzw. "szafie" mówił w 
wywiadzie 
z Gustawem Romanowskim i Markiem Strškowskim w roku 2004 dla Kroniki 
Łódzkiej 
przewodniczšcy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej -Symcha Keller. Powstaje 
pytanie -jak 
można było żšdać zwrotu nieruchomoci, kiedy się ukrywało tożsamoć a 
niekiedy 
prawdziwe nazwisko. 
 
W archiwum przemyskim, w zespołach z lat 1945-50, w aktach notariuszy 
znajdujš się 
liczne wpisy wnoszone przez ludnoć żydowska, z reguły dotyczšce 
sprzedaży 
nieruchomoci własnych lub odziedziczonych po zamordowanych w czasie 
wojny rodzicach 
czy krewnych. Wielu Żydów dokonujšcych w tym czasie zapisów 
przedkładało dokumenty 
zawiadczajšce o pobycie w południowych republikach ZSRR w czasie II 
wojny wiatowej. 
W latach 1948 -50 wród wpisów notarialnych dominujš pełnomocnictwa 
wydawane dla 
osób majšcych uregulować prawa własnociowe Żydów, którzy osiedlili się 
w zachodniej 
Polsce lub emigrowali do Izraela 
 
 
Z kolei w AP w Kielcach znajdujš się dokumenty z lat 1945-50 mówišce o 
odzyskaniu 
ponad 350 nieruchomoci pożydowskich z terenu kieleckiego. 
Przywracaniem majtków 
zajmowały się sšdy grodzkie w Kielcach, Skarżysku K. Radomiu, zespół 
delegacyjny 
Prokuratorii RP oraz Urzšd Likwidacyjny. W samych Kielcach zachowała 
się dokumentacja 
279 rodzin żydowskich wnioskujšcych o wejcie w posiadanie. W AP w 
Kielcach znajduje się 
3 ty j.a. mówišcych o przywróceniu posiadania majštku w Kielcach, 
Radomiu, 
Częstochowie i innych miastach. Żydzi kieleccy w latach 1945 -1947 
złożyli 350 wniosków 
 
o zwrot placów , domów, sklepów, warsztatów i fabryk . 
W AP w Łodzi znajdujš się akta z działalnoci Żydowskiego Funduszu 
Narodowego -Biura 
Centralnego. Akta te zawierajš wyłšcznie sprawy spraw majštkowych 
obywateli polskich 
narodowoci żydowskiej, którzy opucili którzy opucili Polskę. Taka 
sytuacja pokazuje, 
że kiedy w Kielcach odzyskiwano nieruchomoci w Łodzi dawni właciciele 
opuszczali 
Polskę bez załatwienia spraw własnociowych, co w latach 
-szećdziesištych 
doprowadzało do wydania wyroków o zasiedzeniu. Tym samym dawni 
właciciele 
zaniechaniem doprowadzali do utraty praw własnoci w sposób 
bezpowrotny. Takich 
wyroków wydano w Łodzi ponad 2500. 
 
Z publikowanych w internecie informacji wynika również, że Polska pod 
koniec lat 
szećdziesištych zwarła z USA umowę, na mocy której zostały przekazane 
przez Polskę 
stronie amerykańskiej znaczne kwoty tytułem odszkodowań za pozostawione 
mienie. 
Informacje dotyczšce wysokoci oraz konkretnych nieruchomoci miały 
zostać 
zdeponowane w jednym z banków. Te informacje, jako zaczerpnięte z 
internetu mogš nie do 
końca być wiarygodne, jednakże wskazuje na to, że Wydział IV 
Departament II MSW 
prowadził sprawę obiektowš dotyczšcš organizacji "CLAIMS" w USA. 
Zebrane do tej sprawy 
materiały zawierajš wykaz osób, które otrzymały pienišdze od tej 
organizacji a przekazane 
przez Niemców. Operacja ta była prowadzona w latach 1966-1969. W 
przypadku, gdy 
osoby projektujšce obecnš ustawę o odszkodowaniach za pozostawione 
mienie żydowskie, 
działajš w sposób nie uwzględniajšcy wszystkich wyżej wymienianych 
okolicznoci, może 
dojć do sytuacji, że za pozostawione, nadto porzucone w Polsce mienie, 
dawni właciciele 
lub ich spadkobiercy lub inne mogš otrzymać zdublowane odszkodowanie. 
 
Na koniec podnoszę, że wiele nieruchomoci, co do których występujš 
jakie żšdania zostały 
przejęte w drodze przestępstw. Przestępstw tych dokonywały przeważnie 
osoby 
pochodzenia żydowskiego. Wiele takich przypadków wystšpiło w ostatnim 
czasie 
w Krakowie. W Łodzi w taki sam sposób w latach 2002-2004 zostały 
przejęte 
nieruchomoci przy ul 6 Sierpnia. 
 
Bardzo często do przejmowania mienia pożydowskiego dochodziło w sposób 
bezprawny 
w oparciu o Ustawę o gospodarce nieruchomociami. Takim przypadkiem 
jest przejęcie 
przez Fundacje Prasowa Solidarnoci, na czele której stoi Jarosław 
Kaczyński, 
nieruchomoci po byłym Ekspresie Wieczornym, położnych przy ul. 
Nowogrodzkiej, Ordona, 
Srebrnej oraz Alejach Jerozolimskich. Osobami, które po stronie 
ówczesnego urzędu 
rejonowego przekazywali nieruchomoci Jarosławowi Kaczyńskiemu były 
również osoby 
pochodzenia żydowskiego 
 
Reasumujšc należy podnieć iż istnieje prawdopodobieństwo graniczšce z 
pewnociš, 
że projektowana ustawa jest negocjowana z KŻ a nie z przedstawicielami 
jakiej lokalnej 
reprezentacji lobbingowej, reprezentujšcej dawnych włacicieli 
(żydowskich) pozostawionego 
mienia z powodu na zamiar ukrycia faktu, że żšdania mogš dotyczyć 
nieruchomoci 
zasiedzianych (właciciele uciekli z Polski z rożnych powodów), albo 
takich których wszyscy 
właciciele zginęli w czasie działań wojennych nie pozostawiajšc 
żadnych spadkobierców. 
 
Jest też bardzo prawdopodobnym, że w końcowej fazie -w ostatniej chwili 
-projektowania 
ustawy do Sejmu zostanie wniesiona poprawka, na mocy której RP zapłaci 
ryczałtowo 
za wszystkie nieruchomoci zestawione przez KŻ, w tym też takie, za 
które odszkodowania 
 
 
zostały już zapłacone, zostały zgodnie z prawem zasiedziane lub zostały 
przejęte przez 
osoby narodowoci żydowskiej pod zmienionymi nazwiskami lub sprzedane. 
Powszechnie 
znanym jest fakt, ze mienie pożydowskie jest "łakomym kšskiem" z racji 
jego wartoci 
i dochodzi w stosunku do niego do wielu przestępstw. 
 
Brak dokładnej specyfikacji mienia wobec którego AKŻ żšda rekompensaty, 
jak również 
nie zbadanie przez stronę polska statusu prawnego każdej z 
nieruchomoci i gwarantowanie 
zań zapłaty, jest działaniem na szkodę RP, działaniem wspólnie i 
porozumieniu z obcš 
organizacjš i na jej rzecz. Nie bez znaczenia dla szkody jest to, że 
Polska miałaby zapłacić 
żšdane odszkodowanie w szybkim okresie, gdzie np. w Republice 
Litewskiej podobne lecz 
znaczniej ograniczone żšdania zostały rozłożone na lat 20. 
 
Podnoszę, że wyżej wymienione działania mogš też wyczerpywać znamiona 
art. 127 kodeksu karnego, bowiem sprawca Jarosław Kaczyński, jako osoby 
pochodzenia 
żydowskiego już od 1967 roku wraz z otaczajšcym go rodowiskiem, 
podejmuje się 
działań antypolskich, działań zmierzajšcych utrwalenia takiego porzšdku 
konstytucyjnego 
RP, który odpowiadał by swojej istocie Judeopolonii, o czym mogš 
wiadczyć miedzy 
innymi działania podejmowane w Republice Białoruskiej oraz na Ukrainie. 
Oczywistym jest, 
że tereny Zachodniej Ukrainy oraz Białorusi, to obszar odpowiadajšcy 
temu tworowi. O takš 
konstrukcje zabiegali od prawie 100 lat nacjonalici żydowscy. Do kręgu 
nacjonalistów 
żydowskich działajšcych w obecnej Polsce można zaliczyć głównego 
sprawce czyli 
Jarosława Kaczyńskiego jak również wiele z osób ze rodowisko Prawa i 
Sprawiedliwoci 
zdominowane przez osoby narodowoci żydowskiej lub będšce pochodzenia 
żydowskiego. 
 
Analiza poczynań kadrowych rzšdu Jarosława Kaczyńskiego wskazuje, że 
ugrupowanie to 
oraz sam premier kierujš się kryterium rasowym, tj. dopuszczajš do 
urzędów przede 
wszystkim osoby narodowoci żydowskiej, co jest ewidentnym poprzez fakt 
dopuszczania 
się dyskryminacji rasowej łamaniem Konstytucji RP. Takim samym czynem 
jest 
doprowadzanie do nadreprezentacji takich osób w administracji 
państwowej, samorzšdowej 
jak i w innych organach wyłanianych w drodze wyborów lub nominacji. 
 
Na koniec wnoszę również o wszczęcie postępowania karnego wobec Izraela 
Singera, 
przewodniczšcego KŻ, a mianowicie z art. 286 kk, to jest w sprawie 
ewentualnej próby 
wyłudzenia od Rzeczpospolitej nienależnych odszkodowań. Nadmieniam, iż 
wobec tej 
osoby na terenie USA sš prowadzone postępowania karne. Sš one zwišzane 
z defraudacjš 
znacznych rodków pieniężnych 
 
Zbigniew NOWAK