Jak nie odzyskaliśmy Lwowa

 

Przytoczone przez profesora Prusa źródła dowodzą, że istotnie istniała w roku 1989 wobec strony polskiej propozycja Gorbaczowa rozwiązania kwestii rozbioru naszego kraju w wyniku paktu Ribbentrop – Mołotow z sierpnia 1939 roku.  Jak sam profesor przyznaje, nie jest do końca jasny zakres koncesji jakie były ZSRR chciał uczynić wobec Polski. Wydaje się jednak pewne, że w obrębie zwróconych naszemu krajowi ziem miał się znaleźć Lwów i całe przedwojenne województwo lwowskie.

Wydaje się też uzasadnione przypuszczenie, że Gorbaczow pragnął opcji zerowej ze względu na możliwe roszczenia ze strony polskiej co do konsekwencji paktu Ribbentrop – Mołotow. Rachunek krzywd wyrządzonych przez Rosję Polsce obejmuje takie zbrodnie jak mordy jeńców wojennych, mordy i wysiedlanie ludności cywilnej, okupacja, eksplatacja siły roboczej, rabunek, a wreszcie utrzymywanie na terytoriach polskich sił okupacyjnych i dewastacja kraju. Zwrot Ziem Wschodnich, mimo iż niepełny, byłby pewnego rodzaju gestem pojednania ze strony Gorbaczowa wobec Polski.

Jest rzeczą znamienną, że propozycję zwrotu Ziem Wschodnich przyjął Gen. Jaruzelski, ówczesny prezydent Polski, a odrzuciła ją ekipa pseudo-solidarnościowa: Gieremek, Kuroń Michnik, Mazowiecki. W chwili obecnej wiemy, że wyżej wymienieni czterej osobnicy powiązani byli i są z siłami wrogimi Polsce.Ten antypolski akt, którego się dopuścili w roku 1989, jest jednym z wielu ich dzieł wymierzonych w  dobro Polski w ostatnich 16 latach. Biorąc pod uwagę to, że w 1989 roku nie mogli oni działać na rzecz ZSRR lub Niemiec, które przeżywały wówczas okres chaosu, można wnioskować, że działali oni na rzecz USA lub państwa Izrael.

Zwłaszcza Izrael, państwo o dużych ambicjach i o historii zbrodniczej agresji, z dużym powodzeniem rozprzestrzeniało swe wpływy w Polsce po 1989 roku poprzez ludzi pochodzenia żydowskiego i komunistycznego. Biografie wymienionych osobników, jak również ich czyny, wskazują na powiązania z tym państwem i światowym syjonizmem.

Syjonizm zawsze w Polsce upatrywał łatwą ofiarę, a nawet widział możliwość stworzenia w tej części Europy państwa żydowskiego. Podobnie jak faszyzm, miał on swoje silne powiązania z komunizmem. Zydzi byli podstawowym trzonem sprawowania władzy w państwie bolszewickim jak i w PRL-u i oni przede wszystkim przyczynili się po stronie sowieckiej do ludobójstwa Polaków. Materiał przedstawiony przez profesora Prusa wskazuje także na bardzo rozwiniętą współpracę między NKWD a UPA w celu wypędzenia i wymordowania Polaków na Kresach Wschodnich. Możemy wnioskować, że działania Gieremka, Kuronia, Michnika i Mazowieckiego w 1989 roku były kontynuacją polityki poparcia syjonizmu dla UPA i wzniecania napięcia w Europie Wschodniej w celu uzyskania korzyści politycznych w przyszłości. UPA, w oparciu o swą agresywną ideologię, stara się wzniecać konflikty poprzez obrażliwe pod względem narodu polskiego stwierdzenia, poprzez próby fałszowania historii i wreszcie przez próby przedstawiania ofiar jako przestępców. Nasze pismo zwracało w przeszłości na te zjawiska uwagę.

To że syjonizm ma w UPA oddanego sojusznika znalazło swe odzwierciedlenie w tak zwanej rewolucji pomarańczowej w roku 2005. Zmasowane poparcie organizacji syjonistycznych i masońskich dla tej nacjonalistycznej rewolty i manifestacyjna obecność UPA na populistycznych demonstracjach ukraińskich były aż nadto widoczne.

Pomimo iż okazja do częściowej rekompensaty za zbrodnie na narodzie polskim ominęła nasz kraj za sprawą syjonistycznych agentów i ich mocodawców, problem zadośćuczynienia za rozbiór Polski w roku 1939 pozostaje nierozwiązany. Rosja Sowiecka była jednym z dwóch państw, które wywołały II wojnę światową i Rosja, spadkobierczyni swej czerwonej poprzedniczki, ponosi polityczną i moralną odpowiedzialność za jej konsekwencje. Nie chodzi tu po prostu o sentymentalny powrót do polskich granic wschodnich sprzed września 1939 roku.

Polska historycznie pełniła jednoczącą i pokojową rolę w Europie Srodkowo – Wschodniej. Miała ona ku temu wszelkie podstawy cywilizacyjne, polityczne i kulturowe. Wymazanie Polski z mapy Europy pod koniec XVIII wieku, jak na to wskazywał Feliks Koneczny, wprowadziło do tej części Europy poważną nierównowagę, która zaowocowała wojnami. Ta nierównowaga jest tym bardziej widoczna w chwili obecnej, gdy Rosja wycofała się z bezpośredniej kontroli nad Europą Wschodnią i na jej arenie pojawiły się agresywne siły polityczne, które pozostawały do 1989 roku w uśpieniu. To one prą do konfliktu i świadome swoich powiązań i mocnego poparcia międzynarodowego nierzadko nie ukrawają swoich intencji. Wspomniane przez profesora Prusa mapy ukraińskie pokazujące terytoria polskie w obrębie państwa ukraińskiego a także książki pseudohistoryków ukraińskich ukazujące „etniczne tereny ukraińskie” Czyli tak zwaną „Ukrainę Zakerzońską” w obrębie państwa polskiego to objawy turańsko – stepowej nienawiści wobec kultury pokojowej – nienawiści podsycanej przez wpływowych mocodawców. Europa Srodkowo – Wschodnia jest w stanie znacznego i wzrastającego zagrożenia.

Zagrożenie to objawia się zarówno w formie agresji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Zarówno profesor Prus, jak i wszystkie konferencje polsko – ukraińskie wskazywały na znaczny zakres dywersji nacjonalistów ukraińskich w Polsce. Posiadają oni nie tylko swoje organy prasowe ale i rozbudowaną faunę szczekaczy gotowych ujadać na skinienie. Fakt, że mogli oni rozwinąć swą działalność w Polsce po 1989 roku świadczy o ich powiązaniach z postkomunistycznym i żydowskim lobby. Okoliczność, że rezuni ukraińscy z upodobaniem mordowali żydów na polskich ziemiach wschodnich zupełnie nie wzrusza lobby żydowskiego. Geschaeft to geschaeft, i wywoływanie napięcia w tej części Europy jest ważniejsze od wszelkich sentymentów.

Jest rzeczą oczywistą, że powrót do opcji zerowej byłby w obecnej chwili trudny do wykonania dla samej Polski ze względu na agresywność wrogich sił politycznych, a przede wszystkim na brak politycznej dynamiki narodowej w społeczeństwie polskim. Tylko realna polityka narodowa budująca światopoglądowo niepodległy naród może stworzyć przeciwwagę wobec agresorów. Należy też sądzić, że z chwilą powstania w kraju silnej polityki narodowej i roszczeniowej wobec konsekwencji II wojny światowej, Rosja, a także inne kraje będą zmuszone podjąć próbę całościowego rozwiązania kwestii rozbioru Polski z 1939 roku.

 

 

                                                                                    Walery Czastuszkiewicz

 

 

 

  Summary

 

W. Czastuszkiewicz comments on an account showing secret negotiations between Gorbaczow and the Polish government in 1989. The President of the USSR tried to release his country from the grave responsibility of the assault on Poland in September of 1939. During that time the USSR started to occupy the Eastern Territories of Poland, an act violating international agreements and treaties. In 1989 Mr. Gorbaczow made an offer to return Poland large portions of the land that USSR occupied after World War II. The Polish President, Gen. Jaruzelski accepted the offer, yet the Polish opposition, linked to the international Zionist movement, held its secret negotiations and eventually killed that plan.

Czastuszkiewicz observes that the infamy of territorial occupation in the heart of Europe will have to be addressed and resolved. It is clear that it has been instituted and continued to build up tensions in this part of Europe and to expand the range of influence of certain aggressive forces on the international scene.

 

Infomurt2: UWAGA—należy  pamiętać iż autorzy pisma PODSTAWY NARODOWE  brali udział w likwidacji SOLIDARNOŚCI  i neutralizacji rucchu narodowego w czasie ostatnich wyborów—2005— w Polsce. Istnieje możliwość  iż jest to forma werbunku agentów „ na patriotyzm”.  Postępoawnie  zaś ekip „ grupy rzadzacej w Polsce „  potwierdza jednak fakt iż są to ludzie reprezentujący koła Żydowskie w USA (   „ Prezydent „Kwasniewski—Stoltzman- wykłada na Uniwersytecie w GEORGETOWN  a  „Prezydent” Kaczyński ( Kalkstein ) własśnie  złożył hołd ŻYDOM   w USA dziękując za wybory i ministra „ Obrony „ Pana Radka Sokorskiego.