Close

 

OFERTA klubu kinopol.com

 

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO KLUBU

FILMOWO - LITERACKIEGO kinopol

Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną – zrozumieć ją, a jeszcze inną – wszczęcie działania.

Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana.
Walter White Jr.

WPISOWE – DARY - DONACJE NA 3 miesiace  WYNOSI:

RÓWNOWARTOŚĆ:  $15.00 us.

WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ POPRZEZ INTERNET PRZY UŻCIU KART KREDYTOWYCH O CZYM SZCZEGÓŁOWO WE WSTĘPIE DO KLUBU

Statut Klubu

Cel:

Niniejszy dokument jest   Statutem  Klubu kinopol. Zawiera on regulamin i przepisy działania tej organizacji.

Klub ma następujące zadania:

1.   Zapewnić swoim członkom możliwość uczestniczenia w działalności Klubu, zarówno charakteru towarzyskiego jak gospodarczego oraz promować nawiązywanie przyjaźni i znajomości.

2.     Pomagać osobom związanym z Klubem w rozwijaniu swego charakteru jako zaradnych i odpowiedzialnych członków ich społeczności poprzez tworzenie okazji spotykania się, dyskusji i realizowania pomysłów gospodarczych.

3.     Promować i rozwijać działalność Wydawnictwa   kinopol

 

Członkostwo:

Członkiem może być każdy, kto akceptuje cele, zadania, przepisy i programy Klubu. Klub głównie zajmuje się popieraniem i rozwojem społeczności czytelników INFOnurt2 na świecie. Członkostwo ograniczone jest tylko do osób pochodzenia polskiego lub ich rodzin.

Członkowie aktywni są członkami z prawem głosu.

Ustalona opłata,dar,dotacja  członkowska  dla stałych członków wynosi 

15 dol. kanadyjskich - na okres pół roku  Zarząd Klubu jednak zastrzega sobie prawo zbierania specjalnych opłat od członków Klubu, żeby pokryć wydatki lub przy specjalnych okazjach. Po skonsultowaniu się z członkami, Zarząd będzie decydował o tym jak często i jakiej wysokości wynosić będą specjalne opłaty.

Internetowe zebrania otwarte są dla wszystkich członków głosujących i nie głosujących, i będą się odbywać wtedy kiedy uzna się ich konieczność. Tam, gdzie wymagana jest decyzja całego kolektywu członkowskiego, każdy z głosująych członków będzie dysponował jednym głosem.

 Zarząd Główny:

Wybierany co rok Zarząd Główny jest władzą Klubu. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu (internetowym) na okres jednego roku.

 Zebrania:

 Internetowe Zebrania Zwykłe:

Każdy członek zostanie powiadomiony o dacie i miejscu każdego zebrania zwykłego Klubu.

Nie ma konieczności by było obecnych minimum członków głosujących celem stworzenia kworum w czasie zebrania zwykłego - 51 proc.

 

Doroczne Walne Zebranie:

Doroczne Walne Zebranie odbywać się będzie co roku w styczniu.

 Internetowe Zebranie Nadzwyczajne:

Zarząd może zwołać nadzwyczajne zebranie na podstawie własnego wniosku albo wniosku pisemnego członków, podpisanego przez co najmniej dziesięciu członków.

Zebranie nadzwyczajne odbędzie się w przeciągu 14 dni po wpłynięciu do Zarządu pisemnego wniosku.

Każdy członek zostanie zawiadomiony na 7 dni naprzód o terminie, miejscu i celowi zwołania nadzwyczajnego zebrania.

Zebranie Zarządu Głównego:

Zarząd Główny zbierać się będzie co najmniej 4 razy w roku.

Kworum na zebraniach Zarządu stanowić będzie większość obecnych jego członków - 51 proc.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością:

Żaden funkcjonariusz, członek lub przedstawiciel Zarządu nie będzie odpowiadał za koszta, straty czy wydatki poniesione przez Klub w czasie wykonywania swych obowiązków, chyba że stanie się to w wyniku ich popełnionych z premedytacją zaniedbań lub uchybień.

 Obowiązki funkcjonariuszy i członków Zarządu:

Skarbnik:

 1.  Skarbnik musi zapewnić prowadzenie dokładnej i pełnej dokumentacji finansów Klubu i składać sprawozdania ze swej działalności Zarządowi co najmniej raz na sześć miesięcy.

2.  Musi przygotować sprawozdanie roczne na Walne doroczne Zebranie.

 

Gospodarka finansowa:

Zestawienia rachunkowe Klubu kontrolowane będą raz na rok i prawidłowość sprawozdania finansowego musi zostać zaakceptowana przez członka komisji rewizyjnej.

 Komisje:

Zarówno członkowie na zebraniu zwyczajnym jak i Zarząd w czasie swojego zebrania mogą ustanowić stałe lub specjalne komisje, realizujące konkretne sprawy i programy Klubu.

 

Sposób prowadzenia obrad:

Wszystkie zebrania Klubu prowadzone będą zgodnie z Porządkiem Prowadzenia Obrad Robertsa, w wersji poprawionej, chyba, że Statut i regulamin Klubu przewidują inaczej.

 Poprawki do przepisów i regulaminu:

Przepisy mogą ulec zmianie na skutek przegłosowania poprawek przez dwie trzecie obecnych członków w trakcie zebrania zwyczajnego Klubu.

 

Poprawki do przepisów należy dostarczyć do Klubu na piśmie nie mniej niż na 14 dni przed zebraniem zwyczajnym.

Kopie proponowanych poprawek muszą być wysłane do wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed zebraniem zwyczajnym.

Poprawki regulaminu przechodzą przy większości głosów Zarządu lub członków na zebraniu zwyczajnym. Jeżeli to Zarząd wprowadzi poprawki do regulaminu, poprawkę musi zatwierdzić najbliższe zebranie zwyczajne - lub nadzwyczajne, zwołane w tym celu.

 Inne przepisy obowiązujące:

Klub nie podlega statutowi, przepisom i regulaminowi żadnej organizacji.

 

Rozwiązanie Klubu:

W razie rozwiązania Klubu, muszą zostać spłacone wszelkie długi i inne zobowiązania. Pozostały majątek musi być zdany przez Zarząd Klubu do wydawnictwa INFOnurt2.

 Spory:

Każdy członek może zażądać zwołania nadzwyczajnego zebrania celem rozstrzygnięcia sporu zgodnie z regulaminem Klubu.

Obowiązki członków:

Od członków wymaga się, aby przestrzegali przepisów i regulaminu Klubu oraz we wszystkich spotkaniach e-mailowych używać parlamentarnego języka. Wulgarny język i bezpośrednie ataki osobowe spowodują natychmiastowe usunięcie członka z klubu.

Co jakiś czas odbywają się specjalne imprezy, wymagające dodatkowych ochotników. Zachęca się członków do pomocy, żeby zagwarantować powodzenie imprezy. (Przy okazji wizyt w różnych krajach – polecamy bezpośrednie spotkania, porady i przewodnictwo gospodarza dla członka wizytującego).

 Obowiązki Klubu:

Zapewnić, żeby członkowie znali i stosowali się do statutu i regulaminów klubowych.

UWAGA: ŻADNE Z NAZWISK CZŁONKÓW KLUBU NIE BĘDZIE UŻYWANE PUBLCZNIE. CZŁONKOWSTWO JEST KONFIDENCJONALNE I 100% PRYWATNE.

DECYZJA WYDAWCY PISMA INFOnurt2, PANA BOHDANA SZEWCZYKA JEST OSTATECZNA I TYLKO JEGO NAZWISKO BĘDZIE UŻYWANE PUBLICZNIE.